Pomoc materialna

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest wyłącznie na wniosek studenta.

Wszystkie stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta. W roku akademickim

Stypendium socjalne może otrzymać osoba, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 nie może przekraczać:

1000,00 zł netto na członka rodziny studenta

 

Sposób wyliczenia kwoty stypendium socjalnego:

1000,00 zł (minus) miesięczny dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie studenta (równa się) stypendium socjalne*

- *minimalna kwota stypendium socjalnego wynosi 10% dochodu o którym mowa powyżej tj.: 100,00 zł .

Sytuację materialną studenta i jego rodziny ocenia się uwzględniając obowiązek alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego student może wypełnić tylko za pośrednictwem formularza elektronicznego umieszczonego w systemie USOSweb (link do strony; https://usosweb.uwm.edu.pl, zakładka Dla Wszystkich →Wnioski).

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem. Wydrukowany i   podpisany wniosek (nie może posiadać napisu „NIEZATWIERDZONY”), oświadczenie o dochodach wraz z wymaganymi dokumentami, student składa w dziekanacie wydziału w terminach określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM.

W przypadku studentów pierwszego roku login oraz hasło do logowania w systemie USOSweb pozostają identyczne jak w systemie internetowej rejestracji kandydatów wykorzystywanym podczas rejestracji na studia.

W razie problemów z hasłem można je odzyskać poprzez formularz w https://cas.uwm.edu.pl lub w dziekanacie.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości student może otrzymać także z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Student ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, wraz z wnioskiem o stypendium składa wypełnione oświadczenie (dostępne w zakładce oświadczenia stypendialne).

Osoba studiująca jednocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Student, zgodnie z przepisami zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium socjalne nie przysługuje, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Oznacza to, że studenci posiadający już tytuł zawodowy magistra lub równorzędny nie mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej. Dotyczy to również studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) i podjęli kolejne studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie).

UWAGA !!!

Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej ustalił Rektor UWM w Olsztynie w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM w Olsztynie.

*************************************************************************************************

Ubiegając się o stypendium socjalne do wniosku należy dołączyć:

 

Termin składania wniosków upływa 10 każdego miesiąca - do maja 2019 r.

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku ul. Kościuszki 23 pok. 4

Oświadczenia do pobrania na stronie http://www.uwm.edu.pl/studenci/pomoc-materialna/oswiadczenia-stypendialne

 

Oświadczenia:

 

 

 

  1. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu [pobierz]
  2. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców [pobierz]
  3. Oświadczenie  o zakwaterowaniu – akademik, stancja [pobierz]
  4. Oświadczenie – stypendium rektora [pobierz]
  5. Oświadczenie – stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych [pobierz]
  6. Oświadczenie – zapomoga [pobierz]
  7. Oświadczenie – stypendium socjalne i socjalne zw. [pobierz]
  8. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu – druk [pobierz]
  9. Inne oświadczenia do celów stypendialnych [pobierz]
  10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pomoc materialna [pobierz]