ARCHIWUM / ARCHIVES

Flag of Poland  Internetowa edycja „Civitas et Lex”  jest wersją pierwotną w stosunku do wydania książkowego. Teksty są archiwizowane na na Platformie Czasopism UWM – „Civitas et Lex” (https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel) oraz na stronie internetowej czasopisma (http://www.uwm.edu.pl/elk/publikacje/). Platformae Czasopism UWM wykorzystuje protokół OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) do eksportu metadanych oraz  zapewnia czasopismom: upowszechnianie w otwartym dostępie i długotrwałe  przechowywanie; opis metadanymi dokumentu zgodny ze standardem metadanych Dublin Cor; możliwość bezstratnego przesyłania i upowszechniania  plików zapisanych  w  różnych formatach, pojedynczych i w zbiorach; możliwość przechowywania danych badawczych w postaci pojedynczych plików bądź zbiorów; możliwość wskazania alternatywnej lokalizacji dokumentu  poprzez adres URI, ISSN czy DOI; możliwość wykorzystania mechanizmów Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), co pozwala na integrację z wyszukiwarkami i bazami danych; możliwość śledzenia statystyk dotyczących zdeponowanych dokumentów.

Flag of United Kingdom  The internet edition of Civitas et Lex  is primary to the paper one. The texts are archived on the UWM Journal Platform – Civitas et Lex (https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel) and on the journal’s website (http://www.uwm.edu.pl/elk /publications/). The UWM Journals Platform uses the OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) to export metadata and provides journals with: open access dissemination and long-term storage; document metadata description compliant with Dublin Cor metadata standard; the possibility of lossless transfer and dissemination of files saved in various formats, single and in sets; the possibility of storing research data in the form of individual files or collections; possibility to indicate an alternative document location via URI, ISSN or DOI address; the possibility of using the mechanisms of the Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), which allows for integration with search engines and databases; the ability to track statistics on deposited documents.