Przygotowanie tekstu

  • Prace złożone do Redakcji „Civitas et Lex” nie mogą być wcześniej nigdzie opublikowane, ani być w tym samym czasie złożone w работа redakcjach innych wydawnictw.
  • Przed zgłoszeniem artykułu autor powinien upewnić się:

– czy jego praca jest oryginalna?
– czy tytuł pracy odpowiada jej treści?
– czy przedmiot badań i przyczyny ich podjęcia są poprawnie sformułowane?
– czy założenia sformułowane w celu pracy zostały zrealizowane?
– czy prezentowane wyniki są nowe?
– czy język i styl pracy są poprawne?
– czy dobór literatury i źródeł jest wystarczający i adekwatny do problematyki pracy?
– czy wnioski są medadvice.net poprawne i znajdują uzasadnienie w treści i wynikach pracy?
– czy streszczenie jest zredagowane poprawnie?

  • Dostarczone teksty www.de.medadvice.net powinny być napisane za pomocą MS Word; www.fr.medadvice.net sformatowane przy użyciu czcionki Times 12; formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa.
  • Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. znaki hebrajskie, cyrylicę, grekę, znaki logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują w standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy je dołączyć w oddzielnym pliku.
  • Objętość artykułu powinna mieścić się w granicach 25-40 tys. znaków graficznych (ze spacjami i przypisami włącznie).
  • Przypisy należy sporządzić według zasad podanych w załączniku (patrz załącznik „Podstawowe reguły dotyczące przypisów”).   Plik do pobrania (Format PDF): Podstawowe reguły dotyczące przypisów
  • Do tekstu należy dołączyć angielskie tłumaczenie tytułu, podtytułu, słów kluczowych i streszczenia (ok. 150 słów).
  • Informacje o autorach powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy (Katedra, Instytut, Uczelnia) wraz z dokładnym adresem do korespondencji.
  • Materiały do kolejnych numerów czasopisma przyjmują redaktorzy poszczególnych działów oraz sekretarze redakcji.
  • Wraz z artykułem należy dołączyć oświadczenie autorskie. Plik do pobrania (MS Word): Oświadczenie autora