FORMAL REQUIREMENTS FOR PAPERS

1. With the submission of an article, the following information is required from authors:

 • name(s) and surname,
 • academic affiliation,
 • e-mail address,
 • ORCID.

2. The submitted article should be accompanied by:

 • title in English,
 • summary in English (100-150 words),
 • key words in English (3-5 words),
 • bibliography (list of references).

3. The suggested length for articles is 25,000 to 40,000 characters (including spaces and foot or end notes). 

 

4. As a matter, please ensure these writing practices: 

 • the purpose and primary thesis are stated clearly, 
 • the purported significance is explicitly stated, 
 • the research and literature review methods are explained,
 • relevant literature is integrated into the article, 
 • research study methods are sound, appropriate and clearly explained, 
 • all theses are argued persuasively,
 • the writing is clear, concise and interesting, 
 • and the conclusion or summary is accurate and supported by the content. 

5. The following examples show the way of writing the footnotes:

Fronda, Osiągnięcia cywilizacyjne według FLNZ: rozwody, dzieci pozamałżeńskie i wolne związki, www.piotrskarga.pl/ps (dostęp: 4.07.2009).

W. Guzewicz, Miłki, w: Encyklopedia Katolicka, red. S. Wilk i in., t. 12, Lublin 2008, kol. 1080.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Dz.U. z 2017 r., poz. 1319, z późn. zm., § 46, ust. 1 i 3.

S. Weryński, Organizacja ruchu ludowego, „Rozporządzenia Urzędowe” 12(1934), z. 4, s. 11–19.

E. Wnuk-Lipiński, Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Warszawa 1996, s. 99–101.

T.K. Wszeborowski, Społeczeństwo obywatelskie a państwo, w: Współczesne państwo. Wybrane problemy, red. S. Wróbel, Poznań–Chorzów 2009, s. 383.

6. The following examples show how to write a bibliography:

Print sources:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Dz.U. z 2017 r., poz. 1319, z późn. zm.

Internet:

Fronda, Osiągnięcia cywilizacyjne według FLNZ: rozwody, dzieci pozamałżeńskie i wolne związki, www.piotrskarga.pl/ps (dostęp: 4.07.2009).

Studies:

Guzewicz W., Miłki, w: Encyklopedia Katolicka, red. S. Wilk i in., t. 12, Lublin 2008, kol. 1080-1081.

Weryński S., Organizacja ruchu ludowego, „Rozporządzenia Urzędowe” 12(1934), z. 4, s. 11–19.

Wnuk-Lipiński E. , Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Warszawa 1996.

Wszeborowski T.K. , Społeczeństwo obywatelskie a państwo, w: Współczesne państwo. Wybrane problemy, red. S. Wróbel, Poznań–Chorzów 2009, s. 381-395.