STANDARDY ETYCZNE

1. Członkowie zespołu redakcyjnego „Civitas et Lex” w całości przestrzegają specjalnych wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacji:

 • jak postępować przetwarzaniem tekstu [tutaj];
 • wzajemne udostępnianie przez redaktorów naczelnych informacji na temat możliwych uchybień [tutaj];
 • krótki poradnik etycznego edytowaniu dla nowych redaktorów [tutaj];
 • wskazówki dla redaktorów odnośnie do badań, audytów i recenzji [tutaj].

2. Autorzy przesyłający artykuły do „Civitas et Lex” oraz recenzenci podejmujący się recenzowania artykułów powinni postępować zgodnie ze specjalnymi wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacji (odpowiednio dla autorów i recenzentów):

 • rozwiązywanie sporów w kwestii autorstwa – wytyczne dla naukowców [tutaj];
 • zasady etyczne COPE dla recenzentów [tutaj].

3. Osoby zaangażowane w pracę publikacyjną na łamach „Civitas et Lex” powinny przestrzegać ogólnych wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacji:

 • zasad przejrzystości i najlepszych praktyk w publikacjach naukowych [tutaj];
 • wytycznych dotyczących wycofywania publikacji [tutaj];
 • wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacji (COPE) odnośnie do współpracy między instytucjami badawczymi i czasopismami w sprawach rzetelności naukowej [tutaj].

4. Zapora ghostwriting:

 • mając na celu przeciwdziałanie zjawiskom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”, autorzy są obowiązani do przestrzegania „zapory ghostwriting”;
 • „ghostwriting” występuje wtedy, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału – czy to w roli jednego z autorów, czy to bez zaznaczenia jego roli w powstałej publikacji;
 • zjawisko „guest authorship” dotyczy przypisania konkretnej osobie roli autora lub współautora w sytuacji, w której udział tej osoby w powstaniu tekstu był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca;
 • czytelnik powinien mieć gwarancję, że autorzy publikacji rzetelnie i uczciwie prezentują wyniki swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu;
 • w związku z zaporą ghostwriting autor składa odpowiednie oświadczenie: [Oświadczenie Autora].