WYMAGANIA FORMALNE

1. Do artykułu autor dołącza następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • afiliację akademicką,
 • adres e-mail,
 • identyfikator ORCID.

2. Artykuł powinien zawierać:

 • tytuł w języku angielskim,
 • streszczenie w języku angielskim (100-150 słów),
 • słowa klucze w języku angielskim (1-5 słów),
 • bibliografię.

3. Długość artykułu powinna mieścić się w przedziale od 25 000 do 40 000 znaków (łącznie ze spacjami oraz przypisami, lecz bez bibliografii).

4. Ważne jest uwzględnienie następujących wytycznych:

 • podejmowany problem jest wyraźnie postawiony, a cel jasno określony,
 • znaczenie pojęć jest dokładnie wyjaśnione,
 • metoda badań jest opisana i odpowiada celowi,
 • źródła i literatura są odpowiednie i wystarczające,
 • wszystkie tezy są dobrze uzasadnione,
 • artykuł jest jasny, zwięzły i interesujący,
 • podsumowanie zawiera dokładne, zrozumiałe i poparte treścią wnioski.

5. Podstawowe reguły dotyczące przypisów:

Fronda, Osiągnięcia cywilizacyjne według FLNZ: rozwody, dzieci pozamałżeńskie i wolne związki, www.piotrskarga.pl/ps (dostęp: 4.07.2009).

W. Guzewicz, Miłki, w: Encyklopedia Katolicka, red. S. Wilk i in., t. 12, Lublin 2008, kol. 1080.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Dz.U. z 2017 r., poz. 1319, z późn. zm., § 46, ust. 1 i 3.

S. Weryński, Organizacja ruchu ludowego, „Rozporządzenia Urzędowe”, 12(1934), z. 4, s. 11–19.

E. Wnuk-Lipiński, Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Warszawa 1996, s. 99–101.

T.K. Wszeborowski, Społeczeństwo obywatelskie a państwo, w: Współczesne państwo. Wybrane problemy, red. S. Wróbel, Poznań–Chorzów 2009, s. 383.

6. Podstawowe reguły dotyczące bibliografii:

Źródła drukowane:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Dz.U. z 2017 r., poz. 1319, z późn. zm.

Internet:

Fronda, Osiągnięcia cywilizacyjne według FLNZ: rozwody, dzieci pozamałżeńskie i wolne związki, www.piotrskarga.pl/ps (dostęp: 4.07.2009).

Opracowania:

Guzewicz W., Miłki, w: Encyklopedia Katolicka, red. S. Wilk i in., t. 12, Lublin 2008, kol. 1080-1081.

Weryński S., Organizacja ruchu ludowego, „Rozporządzenia Urzędowe” 12(1934), z. 4, s. 11–19.

Wnuk-Lipiński E. , Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Warszawa 1996.

Wszeborowski T.K. , Społeczeństwo obywatelskie a państwo, w: Współczesne państwo. Wybrane problemy, red. S. Wróbel, Poznań–Chorzów 2009, s. 381-395.