Witaj na stronie

W naszym serwisie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje na temat CIVITAS ET LEX. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

CIVITAS ET LEX

Flag of Poland „Civitas et Lex” – czasopismo z zakresu wybranych nauk społecznych oraz humanistycznych. Rok założenia: 2014. Częstotliwość edycji: kwartalnik. Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zgłoszenia należy kierować na Platformę Czasopism UWM: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel. Aktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do „Civitas et Lex” 2021.

 Flag of United KingdomCivitas et Lex” a peer-reviewed journal of social sciences and humanities. Founded: 2014.  Frequency edition: quarterly. Publisher: University of Warmia and Mazury. Applications should be directed to the UWM Journal Platform: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel. Currently, the submissions are open for Civitas et Lex”  2021.

Za publikację w „Civitas et Lex” przyznawanych jest 20 punktów. Źródło:  Załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r.

Czasopismo jest wydawane pod auspicjami programu NATO DEEP / An international scientific journal published under the auspices of NATO Defence Education Enhancement Program

Czasopismo indeksowane: Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Polska Baza Cytowań (POL-index), Polska Bibliografia Prawnicza (PBP), The Central European Jurnal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych (BazHum) oraz Index Copernicus International (IC). Pismo przyjęte do ERICH PLUS (29.07.2015).

https://licensebuttons.net/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png