Procedura przenoszenia osiągnięć studenta na kierunku studiów pielęgniarstwo

Procedura przenoszenia osiągnięć studenta na kierunku studiów pielęgniarstwo

1. CEL

Celem procedury jest określenie zasad i trybu przenoszenia osiągnięć studenta na kierunku studiów pielęgniarstwo prowadzone w Filii UWM w Ełku z przedmiotów zaliczonych na innym kierunku studiów, innym programie studiów lub w innej uczelni, w tym zagranicznej. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES

Przenoszenie i uznawanie punktów ECTS uzyskanych przez studenta w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu lub w innej uczelni, w tym zagranicznej, polega na przenoszeniu efektów uczenia się wyrażonych w punktach ECTS, zwanych także osiągnięciami studenta. Warunkiem przeniesienia punktów ECTS uzyskanych poza uczelnią macierzystą, w tym uczelniach zagranicznych, w miejsce punktów przypisanych przedmiotom zawartym w programie studiów, jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się. Elementami podlegającymi weryfikacji są także forma i wymiar zajęć oraz sposób ich zaliczania. 

3. TERMINOLOGIA

Przenoszenie osiągnięć studenta (uznanie punktów ECTS i przepisanie oceny): uznanie na kierunku, na którym studiuje student, zaliczania zajęć uzyskanego przez studenta w innej uczelni, na innym kierunku uczelni lub innym programie studiów studiowanego kierunku. (podstawa opracowania: Załącznik do Uchwały Nr 528 Senatu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku - Regulamin Studiów). 

4. UPRAWNIENIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

a)        Dyrektor Filii w Ełku jest odpowiedzialny za:
 • rozpatrywanie wniosków złożonych przez studentów kierunku pielęgniarstwo w sprawie przepisania ocen,
 • podejmowanie decyzji o przepisywaniu ocen, na podstawie opinii koordynatora przedmiotu i pełnomocnika Rektora ds. rozwoju kierunku studiów pielęgniarstwo.
b)       Koordynator przedmiotu, którego dotyczy przenoszenie osiągnięć, odpowiada za:
 • opiniowanie podań studentów ubiegających się o przeniesienie osiągnięcia uzyskanego na innym kierunku lub w innej uczelni,
 • wprowadzenie oceny do USOS.
c)        pełnomocnik Rektora ds. rozwoju kierunku studiów pielęgniarstwo sprawuje nadzór nad właściwym trybem postępowania w sprawie przenoszenia osiągnięć studenta (uznanie punktów ECTS i przepisanie oceny). 

5. OPIS POSTĘPOWANIA

 • Na wniosek studenta Dyrektor Filii w Ełku może podjąć decyzję o zaliczeniu przedmiotu przewidzianego do realizacji w danym semestrze na podstawie wcześniej uzyskanego zaliczenia. Zaliczenie dotyczy całości przedmiotu, przenoszeniu nie podlegają oceny cząstkowe – np. jeżeli student nie zdał egzaminu lub w poprzednim programie nie było egzaminu, ocena z ćwiczeń nie podlega przepisaniu.
 • Przeniesieniu nie podlegają oceny z przedmiotów, gdy od zaliczenia upłynęło więcej niż 5 lat (liczone od końca semestru w którym realizowany był przedmiot).
 • W przypadku stwierdzenia zbieżności uzyskanych efektów, student otrzymuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk na kierunku studiów pielęgniarstwo.
 • W przypadku stwierdzenia różnic programowych, Dyrektor Filii po zasięgnięciu opinii koordynatora przedmiotu i pełnomocnika Rektora ds. rozwoju kierunku studiów pielęgniarstwo może określić warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic programu studiów.

Tryb postępowania w sprawie przepisania oceny:

1. Student kieruje do Dyrektora Filii w Ełku wniosek o przepisanie oceny. Wraz z wnioskiem student składa następujące załączniki:

 • sylabus zaliczonego przedmiotu,
 • indeks z wpisanym zaliczeniem lub wypis ocen z systemu USOS (kartę przebiegu studiów/kartę okresowych osiągnięć studenta),
 • opinie koordynatora przedmiotu, którego osiągnięcia miałyby zostać przeniesione.

2. Wniosek wraz z załącznikami student składa w sekretariacie Filii w Ełku:

 • do trzech tygodni od rozpoczęcia semestru, w którym realizowany jest dany przedmiot,
 • podania złożone po tym terminie nie uzyskają pozytywnej rekomendacji (informację o obiektywnych problemach z dotrzymaniem terminów należy przekazać do sekretariatu przed upływem terminu składania podania).

3. Dyrektor Filii podejmuje decyzję w terminie 7 dni od dostarczenia kompletnej dokumentacji. W sytuacjach budzących wątpliwości Dyrektor Filii podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rektora ds. rozwoju kierunku studiów pielęgniarstwo.

4. Student zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia zgodnie z planem studiów do momentu wydania pozytywnej decyzji przez Dyrektora Filii.

5. Zgromadzoną dokumentację przechowuje się w teczce osobowej studenta.

5. Wpisu w systemie USOS, po pozytywnej decyzji Dyrektora, dokonuje Koordynator przedmiotu lub Prowadzący przedmiot jeżeli został upoważniony przez Koordynatora.

 

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM I ZAKRESEM PROCEDURY

Rejestr procedur zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.

 

7. ZAŁĄCZNIKI

Wzór wniosku do Dyrektora Filii UWM w Ełku