Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju kierunku studiów pielęgniarstwo

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

decyzją Nr 133/2020 z dnia 7 września 2020 roku powołał

dr n. med. Ewę Kupcewicz do pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. rozwoju kierunku studiów pielęgniarstwo

 

dr n. med. Ewa Kupcewicz

 

Pani doktor Ewa Kupcewicz stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2005 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W 2000 roku została zatrudniona na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki w 103 Szpitalu Wojskowym w Olsztynie, a następnie po przekształceniu placówki w Uniwersytecki Szpital Kliniczny od  2010 do 2014 roku pełniła funkcję z – cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa. W 2008 roku podjęła pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Pielęgniarstwa Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, jednocześnie pełniąc obowiązki Kierownika Katedry Pielęgniarstwa w latach 2009 – 2012. W latach 2004 – 2014 była Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Pielęgniarstwa dla regionu Warmii i Mazur. W 2019 roku pełniła funkcję prodziekana ds. rozwoju na Wydziale Nauk o Zdrowiu UWM, a  od stycznia 2020 roku kontynuje pracę na stanowisku v-ce Dyrektora ds. rozwoju w Szkole Zdrowia Publicznego UWM w Olsztynie. Jest członkiem Rady Programowej dla kierunku studiów pielęgniastwo i położnictwo,  Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, Komisji ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych i Egzaminu Dyplomowego oraz Przewodniczącą Komisji ds. Monitorowania Losów Absolwentów.  W latach 2012 – 2016 była członkiem Rady Wydziału Nauk Medycznych UWM, a od 2017 – 2020 członkiem Senatu UWM  i członkiem Senackiej Komisji ds. Kadr. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Przewodniczącą Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i członkiem Zarządu Głównego. Pełniła funkcję redaktora tematycznego w kwartalniku naukowym ,,Szkice Humanistyczne”. Jest członkiem komitetu redakcyjnego hiszpańskiego czasopisma pielęgniarskiego ,,Enfermeria Global”. W 2017 roku została powołana przez MNiSW na członka zespołu interdyscyplinarnego do oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. Od 2019 pełni funkcję wydziałowego koordynatora projektu ,,Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania”. W ramach współpracy międzynarodowej koordynuje pracami między UWM w Olsztynie a Uniwersytem w Rożemberku (Słowacja). Główne zainteresowania naukowe dr n. med. Ewy Kupcewicz obejmują: problematykę jakości życia (w tym jakości życia zawodowego), kompetencji społecznych i wypalenia zawodowego. Jest kierownikiem trzech projektów badawczych statutowych: m.in. realizuje projekt pt. ,,Kompetencje społeczne a jakość życia czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych” w ramach którego przeprowadziła badania w grupie 2013 pielęgniarek i położnych zatrudnionych w 23 szpitalach na terenie Polski pólnocno- wschodniej. Wyniki prowadzonych badań naukowych prezentowała na licznych kongresach krajowych i zagranicznych, m.in. w 2017 roku na Światowym Kongresie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Barcelonie (Hiszpania) i w 2019 roku w Singapurze. Dorobek naukowy dr n. med. Ewy Kupcewicz liczy 116 pozycji, w tym m.in. 71 oryginalnych prac twórczych, 5 przeglądowych, 1 rozdział w podręczniku i 1 monografię (współautorstwo) oraz 14 komunikatów naukowych.  Łączna liczba IF=19.481; pkt MNiSW = 1047.   W 2015 roku uczestniczyła w międzynarodowych warsztatach pielęgniarskich w Bukareszcie (Rumunia), natomiast w 2018 roku odbyła staż naukowy na  Wydziale Pielęgniarstwa Uniwersytetu w Murcji (Hiszpania). Wynikiem odbytego stażu był zrealizowany pilotażowy projekt badawczy wśród studentów kierunku studiów pielegniarstwo i opublikowane 2 prace w czasopiśmie zagranicznym. Ponadto recenzowała liczne prace naukowe dla redakcji czasopism z listy A i B. Realizuje  zajęcia ze studentami na kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia z przedmiotów tj: promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, zarządzanie w pielęgniarstwie, seminarium magisterskie. Była promotorem licznych prac licencjackich i magisterskich. Pełniła funkcję promotora pomocniczego w 1 przewodzie doktorskim. Jest współautorem planu i programu studiów Iº dla kierunku studiów położnictwo, a także autorką dokumentacji związanej z procesem kształcenia i wniosków o utworzenie kierunku studiów pielęgniarstwo Iº w Filii UWM w Ełku. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Srebny Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Statuetkę ,,Przyjaciel Hospicjum” i ,,Kobieta z Charakterem”, a za osiągnięcia w dziedzinie naukowej nagrodę indywidualną II stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.