Informacje o kierunku studiów

Pielęgniarstwo – studia  I  stopnia stacjonarne (licencjat) – 6 semestrów

Student studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo zdobywa wiedzę z zakresu pielęgniarstwa, nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 

Nabywa umiejętności w zakresie:

 • samodzielnego rozpoznawania problemów zdrowotnych i określania celów opieki, planowania, realizowania i oceniania efektów opieki nad pacjentem;
 • prawidłowego komunikowania się z człowiekiem w różnych stanach zdrowia i choroby oraz współpracy z zespołem terapeutycznym;
 • zapewnienia opieki pielęgniarskiej zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • planowania i realizacji świadczeń z zakresu promocji zdrowia oraz świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych; samooceny i krytycznej analizy własnych działań z wykorzystaniem wniosków dla rozwoju zawodowego i osobowościowego;  
 • świadomego posługiwania się aktualną i nowoczesną wiedzą oraz wykorzystywaniem jej dla potrzeb opieki pielęgniarskiej;
 • przestrzegania praw pacjenta z uwzględnieniem kultury i tradycji narodowych oraz wyznania i religii;
 • aktywnego uczestnictwa w rozwoju zawodowym i naukowym oraz uczestniczenie w pracy organizacji i stowarzyszeń zawodowych.


Absolwenci kierunku pielęgniarstwo po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu mogą udzielać świadczeń zdrowotnych na rynku usług medycznych, które polegają m.in. na:

 • rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
 • planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
 • samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
 • realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
 • orzekaniu o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
 • edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Absolwenci mogą:

 • wykonywać zawód pielęgniarki poprzez nauczanie zawodu pielęgniarki, wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek;
 • wykonywać zawód w domach pomocy społecznej i żłobkach;
 • prowadzić prace naukowo-badawcze w zakresie pielęgniarstwa, kierować i zarządzać zespołami pielęgniarskimi;
 • sprawować funkcje z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych.
 • mogą także funkcjonować na rynku usług medycznych w ramach własnej działalności gospodarczej jako indywidualne lub grupowe praktyki pielęgniarskie.


Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata pielęgniarstwa i są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz podjęcia kształcenia podyplomowego.