Zapraszamy do udziału w konferencji

Filia UWM w Ełku organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej prawom dziecka

 

Dnia 23 listopada 2020 r. odbyła się w trybie zdalnym Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Ochrona praw dziecka w kontekście Konwencji ONZ: wymiar pedagogiczny, psychologiczny, prawny i informacyjny. Wśród grona organizatorów konferencji znalazł się Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Filia w Ełku. Tematyka wygłoszonych referatów nawiązywała do Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka obchodzonego 20 listopada w rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka.

W prace organizacyjne, oprócz Dyrektora i Pracowników Filii UWM w Ełku, zaangażowali się również Wykładowcy z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu oraz Uniwersytetu Stanowego Shota Rustaveli w Batumi (Gruzja). Uczestnikami konferencji byli reprezentanci 5 krajów: Polski, Ukrainy, Słowacji, Włoch i Gruzji.

 

Punktualnie o godz. 13.00 czasu polskiego odbyło się uroczyste otwarcie konferencji. Głos zabrali:

- Senator RP Bogusława Orzechowska

- Prorektor Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego (WUNU) prof. Oksana Desyatnyuk

- Kierownik Wydziału Edukacji i Nauki Regionalnej Administracji Państwowej w Tarnopolu Olga Khoma

- Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych WUNU prof. Oksana Homotiuk

- Dyrektor Filii UWM w Ełku dr Jacek Mrozek

- Prof. zw. dr hab. Amantius Akimyak z Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku na Słowacji

- Prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie ks. prof. Janusz Kowal

- Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Batumi Shota Rustaveli State prof. Levan Jakeli

- Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Pedagogicznego Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu dr Sławomir Śliwa.

 

Głównym celem wydarzenia było poszerzenie wiedzy w zakresie wieloaspektowej ochrony praw dzieci oraz wymiana doświadczeń naukowych, jak również zapoczątkowanie współpracy międzynarodowej z uczelniami zagranicznymi. Wygłoszone referaty w poszczególnych panelach na platformie ZOOM świadczyły o wysokim profesjonalizmie prelegentów, o czym mogli przekonać się studenci Filii UWM w Ełku biorący udział w konferencji w roli słuchaczy.

Bez wątpienia dzieci są szczególnym podmiotem praw człowieka z powodu ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Konwencje ONZ podkreślają, że obowiązki rodziców lub opiekunów prawnych, jak również działania publicznych i prywatnych instytucji (m.in. sądów, szkół, organów władzy administracyjnej) powinny być wykonywane przy uwzględnieniu najlepszego interesu dziecka. Analizie prawnej konwencji ONZ towarzyszył przegląd koncepcji pedagogicznych, psychologicznych, informacyjnych dotyczących funkcjonowania dziecka w rodzinie, szkole, społeczeństwie.

 

Podczas konferencji referaty wygłosili następujący wykładowcy Filii UWM w Ełku: dr Jacek Mrozek, dr hab. Piotr Gawliczek prof. UWM, dr n. med. Ewa Kupcewicz, dr Piotr Wojnicz, ks. dr Marek Paszkowski, mgr Agnieszka Gilewska, mgr Marcin Kryński oraz mgr Maciej Mikołajczyk.