Zarządzenia rektora dotyczące spraw związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-COV-2.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 października 2020 roku
 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii
(ze zm.)
 
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1835) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzonego uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W zarządzeniu Nr 82/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2.  Dziekan, Dyrektor Filii/Szkoły Zdrowia Publicznego, Dyrektor Szkoły Doktorskiej oraz Kierownik studiów doktoranckich określa rodzaj zajęć dydaktycznych oraz terminy realizacji w siedzibie Uczelni/ Filii lub trybie zdalnym, z zastrzeżeniem ust. 3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o prowadzeniu kształcenia w siedzibie Uczelni lub Filii rozumie się przez to wszystkie jednostki organizacyjne wchodzące w skład Uczelni oraz wszystkie jednostki organizacyjne podmiotów, z którymi Uczelnia współpracuje w zakresie realizacji procesu kształcenia, w tym praktyk, na podstawie odrębnych umów.”;
2) § 4  ust. 3 otrzymuje brzmienie:
    „3.  Dotyczące konferencji, imprez i innych wydarzeń oraz wyjazdów i przyjazdów:
          1)  zawiesza się możliwość organizacji konferencji, imprez o charakterze ogólnouczelnianym i wydziałowym oraz innych wydarzeń organizowanych przez Uniwersytet i na terenie Uniwersytetu, za wyjątkiem wydarzeń organizowanych on-line, z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących,
          2)  ogranicza się wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu do bezwzględnie koniecznych, decyzję w tym zakresie podejmuje dziekan lub Rektor według właściwości,
          3)  zawiesza się wyjazdy krajowe i zagraniczne studentów Uniwersytetu,
          4)  ogranicza się przyjazdy studentów zagranicznych realizujących kształcenie na studiach anglojęzycznych do bezwzględnie koniecznych,
          5)  zawiesza się przyjazdy do Uniwersytetu gości zagranicznych.”;
3) w § 4 dodaje się ustęp 9 w brzmieniu:
   „9.    Wprowadza się schemat postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia/wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
Dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM