UWAGA OBRONY - WAŻNE

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii informujemy, że egzaminy dyplomowe w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 przeprowadza się z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Zgodnie z  § 2 ww zarządzenia;

-  egzamin dyplomowy przeprowadza się z wykorzystaniem MS Teams,

 - przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, przewodniczący Komisji dokonuje sprawdzenia tożsamości studenta poprzez oględziny legitymacji studenckiej  lub innego dokumentu tożsamości przy        wykorzystaniu połączeń video.

- egzamin dyplomowy jest rejestrowany w formie pliku audiovideo.

 

W celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego student zobowiązany jest do:

a)   Zapewnienia na własny użytek urządzenia obsługującego MS Teams, wyposażonego w kamerę i mikrofon, oraz dostęp do sieci Internet, zapewniające odpowiednią jakość przekazu audio i wideo

b)   Złożenie wniosku do Dyrektora Filii UWM  o zapewnienia warunków do przeprowadzenia egzaminu w pomieszczeniach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przypadku braku możliwości zapewnienia przez studenta warunków. W takim przypadku Dyrektor zapewnia warunki do przeprowadzenia egzaminu w pomieszczeniach Uniwersytetu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

c)   Przygotowania pomieszczenia, w którym będzie przebywał podczas egzaminu dyplomowego, w taki sposób, aby nie przebywała w nim żadna inna osoba, nie znajdowały się w nim żadne inne urządzenia multimedialne (w szczególności telefon, tablety itp.) z wyjątkiem urządzenia, za pośrednictwem którego będzie przeprowadzony egzamin.

d)   Udostępnienia w trakcie trwania egzaminu dyplomowego dźwięku i obrazu (nie jest dopuszczane wyłączanie kamery wyłączanie lub wyciszanie mikrofonu) oraz nieprzerwanej obecności w kadrze kamery. Na żądanie Komisji student ma obowiązek udostępnić ekran swojego urządzenia.

W załączeniu:

- podanie o obronie w siedzibie Filii