Przemówienie Dyrektora Filii

Przemówienie Dyrektora Filii UWM w Ełku dra Jacka Mrozka

na inaugurację roku akademickiego 2020/2021

 

         Jesteśmy uczestnikami historycznego wydarzenia. Historia polskiej nauki dotychczas nie doświadczyła czegoś podobnego. Wszyscy zmagamy się z trudnościami związanymi z pandemią. W minionym roku akademickim zmuszeni zostaliśmy do zastosowania radykalnych zmian w studiowaniu. Polskie uczelnie godnie wykonały zadanie powszechnego zastosowania zdalnego studiowania. Można powiedzieć o zdanym egzaminie, swoistym sprawdzianie, waszym – studentów i naszym – nauczycieli akademickich. Sprawnie odnaleźliśmy się w tej nagłej, nowej rzeczywistości.

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w całej Polsce odbywa się w rygorze sanitarnym. Stąd moje przed Państwem wystąpienie w takiej formie. Nie mogę się z Państwem widzieć w formie fizycznej, oczami ciała, ale obejmuję Was wszystkich, zwłaszcza immatrykulowanych studentów, szerokim spojrzeniem ducha, którym ciepło witam zacne grono profesorskie i akademickie, pracowników administracyjnych, pracowników opiekujących się naszymi salami, budynkami i posesją, studentów wszystkich kierunków i przede wszystkim tych, którzy dojrzałą i mądrą decyzją postanowili dołączyć do naszej filialnej społeczności.

          Dwadzieścia jeden lat temu, dokładnie 1 września 1999 r., mocą polskiego ustawodawstwa powstał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Stało się to możliwe dzięki połączeniu wiodących olsztyńskich instytucji naukowych Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Warmińskiego Instytutu Teologicznego. Niemal od początku istnienia uniwersytetu ełcka społeczność naukowo-dydaktyczna miała udział w rozwoju pierwszej tego typu w naszym województwie uczelni, która w nazwie przyjęła określenia ją identyfikujące i przez to pozwoliła współczesnym mieszkańcom Warmii i Mazur łatwiej utożsamić się z ideą uniwersytecką. Mieszkańcy Ełku czują się częścią uniwersytetu. Czujemy dumę z tego powodu. W tym miejscu pragnę podkreślić, że chociaż stosunkowo młodą wspólnotę tworzymy, to nasze tradycje zostały już wpisane w ełcki krajobraz.

         Pierwszego października 2000 r. powołano do istnienia Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku jako ogólnouczelnianą jednostkę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i był to pierwszy zamiejscowy punkt kształcenia Uczelni poza Olsztynem. Dwa lata później, 8 listopada 2002 r., jednostka została przekształcona w zamiejscowy ośrodek dydaktyczny. Po dziesięciu latach, 30 marca 2012 r. ośrodek przekształcony został w ówczesny 17. Wydział Uczelni – Wydział Studiów Technicznych i Pedagogicznych i jeszcze tego samego roku 26 października zmieniono jego nazwę na Wydział Studiów Technicznych i Społecznych. W minionym roku wydział przekształcony został w Filię w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

            Ta krótka, ale piękna historia jest dowodem heroicznej pracy wielu osób, których nie sposób wszystkich wymienić, niemniej pragnę wspomnieć moich dwóch poprzedników: pana profesora Kazimierza Zwirowicza, który dziekanem tego miejsca został 8 lutego 2014 r. oraz księdza profesora Wojciecha Guzewicza, który dziekańskie obowiązki pełnił od 1 września 2016 r. do 1 października 2019 r., by następnie na miniony rok akademicki objąć stanowisko dyrektora Filii UWM w Ełku. Bardzo panom profesorom dziękuję.

           Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pan profesor Jerzy Przyborowski 1 września tego roku podjął decyzję o wyznaczeniu mojej skromnej osoby na stanowisko Dyrektora Filii UWM w Ełku.

Pragnę zapewnić, iż dołożę wszelkich starań, by stworzyć całej naszej społeczności akademickiej warunki zachowania bezpieczeństwa i stabilności, stawiając czoła pojawiającym się wyzwaniom oraz wyznaczonym wspólnie zadaniom, dbając jednocześnie o bieżące potrzeby i stały rozwój.

Nie będę szczędził wysiłków, aby Filia UWM w Ełku stała się przyjaznym i inspirującym miejscem pracy i studiów, aby wszyscy członkowie naszej wspólnoty akademickiej identyfikowali się i uznawali cele naszej Uczelni za swoje. 

         Nasza Filia posiada atrakcyjną ofertę edukacyjną, prowadzimy jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, na studiach pierwszego stopnia oferujemy bezpieczeństwo wewnętrzne i administrację, którą można kontynuować u nas na studiach drugiego stopnia. Od tego roku uzyskaliśmy uprawnienia do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo na studiach pierwszego stopnia. W tym miejscu pragnę podziękować Pani Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju kierunku studiów pielęgniarstwo dr n. med. Ewie Kupcewicz, która przez wiele miesięcy wraz z naszymi pracownikami podejmowała trud przygotowywania dokumentacji i niezbędnego wyposażenia, które pomogły nam sfinansować ełckie samorządy – Gmina Miasto Ełk na czele z Prezydentem Tomaszem Andrukiewiczem i Powiat Ełcki na czele ze Starostą Markiem Chojnowskim.

Każdy nasz student, jeśli jest do tego zdolny, może rozwijać wiedzę i umiejętności kształcąc się na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Legii Akademickiej. Jako pozostający w rezerwie oficer Wojska Polskiego przyznam, że wśród naszych studentów mamy dzielnych żołnierzy, którzy otrzymali w ten sposób stopień wojskowy kaprala.

W naszej ofercie są również studia podyplomowe. Dla zainteresowanych mamy możliwości publikowania badań naukowych w wydawanym przy filii czasopiśmie „Civitas et Lex”.

         Dziś trudno nam precyzyjnie wskazywać miejsce, w którym znajdziemy się za rok, za pięć lat. Otaczająca nas rzeczywistość jest dynamiczna i, o czym przekonaliśmy się, bardzo zmienna. Pomimo tej trudności zawsze pamiętać powinniśmy o przyświecającym nam celu. A jest nim niewzruszenie dobro Ojczyzny. Po to kształcimy się i rzetelnie wykonujemy pracę, żeby nie tylko być lepszymi ludźmi, ale żebyśmy przez to budowali powszechny dobrobyt, żebyśmy piękniejszą Polskę pozostawili potomnym.

Raz jeszcze witam Państwa i życzę wspaniałego roku akademickiego 2020/2021, który w Filii UWM w Ełku uznaję za rozpoczęty!

 

Teraz zapraszam do wysłuchania wykładu inauguracyjnego, który wygłosi Pan Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełku.