Pracownik Filii doktorem habilitowanym

Z przyjemnością informujemy, że 3 lipca 2020 r. Rada Naukowa Dyscypliny nauki prawne UWM w Olsztynie, podjęła uchwałę w przedmiocie nadania dr Anecie Łyżwie – adiunktowi Katedry Administracji i Bezpieczeństwa Filii UWM w Ełku - stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych dyscyplinie nauki prawne.

Dr hab. Aneta Łyżwa jest absolwentką Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, na którym odbyła w systemie stacjonarnym zarówno studia magisterskie, jak i doktoranckie w dyscyplinie nauki prawne. W przeszłości była związana m.in. z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie; obecnie jest nadkomisarzem Policji w stanie spoczynku. Autorka publikacji z zakresu prawa karnego oraz kryminologii. 

Opr. Ks. Wojciech Guzewicz