Pracownia e-learningowa Filii UWM w Ełku otwiera podwoje

Od początku roku akademickiego 2020/2021 studenci, wykładowcy i pracownicy Filii UWM w Ełku będą mogli korzystać z nowej pracowni e-learningowej. Zakup wyposażenia został współfinansowany w ramach projektu Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Umowa nr: POWR.03.05.00-00-Z201/18. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz podniesienie kompetencji studentów/ek, a także kompetencji  kadry dydaktycznej oraz naukowo-dydaktycznej do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu i kraju poprzez realizację programu rozwojowego w latach 2019-2023. W ramach przyznanych funduszy (17 mln zł) Uczelnia zrealizuje 20 zadań.  W ramach działania 2 w Module 6 (tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych) nastąpi kompleksowe wzmocnienie potencjału dydaktycznego Filii UWM w Ełku w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (platforma LMS ILIAS) oraz optymalizacja procesu kształcenia poprzez wsparcie formami i metodami sfery kształcenia na odległość. To także wzmocnienie wizerunku Filii, jako podmiotu otwartego na innowację, wykorzystującego systemowe podejście do e-learningu.

Na wyposażeniu pracowni będą m.in.: okulary witualnej rzeczysistości, laptopy, tablety, telewizory, specjalistyczne wyposażenie audio, tablica interaktywna, pakiety programów Adobe Creative Clouds oraz Camtasia Studio. Elementem pracowni będzie mini-studio telewizyjne do nagrywania i montowania webcastów i podcastów. Ponadto w ramach projektu tworzone są otwarte zasoby edukacyjne dla prowadzenia zajęć ze studentami oraz kontenty dla nauczycieli - w celu nabycia kompetencji dotyczących samodzielnego opracowywania materiałów multimedialnych oraz kursów on-line: (1) tworzenie materiałów oraz skryptów e-learningowych, (2) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem platformy e-learningowej, (3) metodyka tworzenia kursów on-line, (3) obsługa programu do tworzenia filmów dydaktycznych, (4) tworzenie multimediów na potrzeby realizacji zajęć dydaktycznych. 

Zajęcia i szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem platformy e-learningowej LMS ILIAS Filii UWM w Ełku uwmelk.edu.pl, której wtyczką jest system wideokonferencyjny BigBlueButton./wg