Fakty
Wspólna sesja, bo wspólny cel

Wspólna sesja, bo wspólny cel

Nie ma rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego bez Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Taki wniosek płynie z pierwszej wspólnej sesji Sejmiku Samorządowego naszego regionu i Senatu UWM.


Województwo warmińsko-mazurskie w obecnym kształcie i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to rówieśnicy: powstali w jednym czasie, ale dopiero po 13 latach współistnienia doszło do pierwszego oficjalnego spotkania najważniejszych organów obu jednostek. Sposobnością do tego są równolegle trwające prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2025 i strategią rozwoju UWM do roku 2020. Obie strategie związane są z nową perspektywą unijnego dofinansowania, na temat której debatują aktualnie głowy państw unijnych.


Jak zapowiada Jacek Protas, marszałek województwa, niezależnie od rozstrzygnięć na górze, nasz region może się spodziewać większego wsparcia finansowego niż dotychczas i większych możliwości w dysponowaniu przyznanymi środkami, ale...


- Trudniej będzie je osiągnąć. Dlatego do nowej perspektywy trzeba się dobrze przygotować. Przygotować pod kątem wymagań Komisji Europejskiej, która ustala kryteria podziału pieniędzy - wyjaśniał obu gremiom marszałek.


Czego od Warmii, Mazur i Powiśla oczekuje KE?


Smart specialisation czyli inteligentnej specjalizacji. Czy nasz region już ją ma i co to takiego?
To specjalizacja wykorzystująca istniejące możliwości i osiągnięcia regionu. Takie 3 specjalizacje już autorzy strategii rozwoju regionu wyodrębnili. Są to: water economy czyli wszelkie dziedziny związane z wodą - od jej ochrony, rybactwa po produkcję jachtów; specjalność rolno-spożywcza oraz meblarstwo i specjalizacja drzewna. To nasze mocne strony i je samorząd województwa będzie wspierać w nowej perspektywie finansowej.


A jak w tym wszystkim lokuje się uniwersytet?


Naszą odpowiedzią na wyzwania Europy i wynikającą z nich strategię województwa jest strategia rozwoju UWM i oparta na niej idea Green University. To autorska koncepcja rozwoju uczelni przygotowana przez prof. Ryszarda Góreckiego, rektora UWM. Zakłada wykorzystanie potencjału naukowego uczelni do jej rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochrony środowiska naturalnego oraz ścisłą współpracę naukową z jednostkami realizującymi strategię rozwoju województwa.


W praktyce oznacza to, np. że uczelnia będzie kształcić studentów do budowania urządzeń wytwarzających czystą energią i urządzeń ją zużywających. Chce je kierować do masowej produkcji, ale i z nich korzystać w kampusie. Zmniejszą zużycie energii i spowodują obniżkę kosztów jego utrzymania.


- Teraz wydajemy 8 mln zł rocznie, a powinniśmy 2 - powiedział prof. Ryszard Górecki.


W tę filozofię wpisuje się m.in. koncepcja „rowerem do kampusu" - proponowana przez rektora. Poza tym idea Green University zakłada włączenie potencjału naukowo-badawczego i kształcenia UWM w wynikłe ze strategii kierunki, np. kształcenie studentów w zakresie wzornictwa przemysłowego pod potrzeby przemysłu meblowego, doskonalenie lekarzy weterynarii przez dalszy rozwój bazy dydaktyczno-klinicznej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.


Rektor proponuje ponadto utworzenie regionalnego centrum medycznego i przyrodoleczniczego oraz centrum lecznictwa uzdrowiskowego. Oba powinny kształcić studentów i świadczyć usługi lecznicze ludności oraz koordynować sieć lokalnych uzdrowisk.


- To już wspiera Urząd Marszałkowski, ale te działania trzeba zintensyfikować - zaznaczył rektor.


Powinien powstać w regionie ośrodek ziołolecznictwa, hydrolecznictwa, apiterapii, animaloterapii, mocne centrum rehabilitacji, neurorehabilitacji i wybudzeń, w czym specjalizuje się Szpital Uniwersytecki.


- Utwórzmy uzdrowiskowy ogród botaniczny, wokół którego powinny powstać ośrodki lecznicze. Teren mamy - zapewnił prof. Górecki.


Powinien też powstać rezydencjonalny dom nauczyciela akademickiego, centrum doradztwa akademickiego i kształcenia oraz centrum bezpieczeństwa wewnętrznego. We wszystkich tych przedsięwzięciach rektor widzi szeroki udział kadry naukowo-badawczej UWM. Co więcej, uczelnia pod potrzeby tych placówek już kształci, albo może kształcić studentów.


- Jeszcze większe znaczenie musimy poza tym nadać promocji regionu, bo mamy się czym pochwalić - zakończył swe wystąpienie rektor.


W dyskusji - ważnej, jeśli nie wiodącej roli UWM w rozwoju regionu nikt nie kwestionował. Obecny na spotkaniu prof. Zbigniew Walczyk - rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przypomniał, aby w strategii województwa nie zapominać o Zalewie Wiślanym, który ma ogromny potencjał turystyczny.


- Łączy nas wspólnota myśli i celów. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie to będziemy się jako samorząd województwa starać, aby strategia rozwoju uniwersytetu stała się załącznikiem do strategii naszego regionu - zapewniał Jacek Protas, marszałek województwa.


Galeria zdjęć TUTAJ

Film TU

 

Lech Kryszałowicz