Fakty
Nowe władze rektorskie

Nowe władze rektorskie

Profesor Ryszard Górecki - rektor UWM


Urodził się w 1951 r. w Dulsku. Studia w ART w Olsztynie. Po ukończeniu studiów w 1975 r. podjął pracę w Katedrze Fizjologii i Biochemii Roślin ART. Doktorat w 1979 r., habilitował się w 1986 r. Tytuł profesora nauk rolniczych otrzymał w 1993 r. Senator RP VI, VII i VIII kadencji, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, kierownik Katedry Fizjologii i Biotechnologii na UWM w Olsztynie, zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, członek senackiej Komisji Zdrowia, honorowy członek Stowarzyszenia „16". Rektor UWM w l. 1999-2008.

 

 

Profesor Grzegorz Białuński - prorektor ds. kadr


Urodził się 2 kwietnia 1967 r. w Giżycku. Absolwent historii na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę doktorską obronił w 1996 r. na UMK w Toruniu, uzyskując stopień doktora nauk historycznych. Habilitację uzyskał w 2002 r. Od 2004 r. rozpoczął pracę w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM. Profesor prowadzi prace badawcze nad dwoma zagadnieniami: dzieje Prus oraz szeroko pojęte osadnictwo Mazur (od XIV do XVIII w.).

 

 

Profesor Mirosław Gornowicz - prorektor ds. ekonomicznych


Urodził się w 1954 r. w Czersku. Jest absolwentem ART, stopień doktora uzyskał w 1983 r., a dr. hab. w 2004 r. Pracę na UWM (ART) rozpoczął w 1983 r. Prof. Gornowicz prowadzi badania dotyczące kosztów i rentowności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, gospodarowania czynnikami energetycznymi w przemyśle mleczarskim, optymalizacji transportu w skupie mleka, konkurencyjności polskiego sektora mleczarskiego na rynku UE, wspólnej polityki rolnej UE.

 

 

 

Profesor Jerzy Jaroszewski - prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką


Urodził się w 1964 r. w Brodnicy. Jest profesorem nauk weterynaryjnych (farmakologia), absolwentem ART z 1989 r. Doktorat uzyskał w 1993 r., habilitację w 2004 r., tytuł profesora w 2010 r. Jego badania dotyczą m.in.: wpływu leków i substancji aktywnych biologicznie na funkcję wydzielniczą jajników; farmakodynamiki i farmakokinetyki niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz fluorochinolonów.

 

 

 

Profesor Janusz Piechocki - prorektor ds. studenckich


Urodził się w 1950 r. w Olsztynie. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Pracuje na UWM od 1976 roku. Doktorat obronił w 1981 r. Habilitacja w 1998 r. Nominacja na stopień naukowy profesora w 2006 r. Zajmuje się energetycznymi aspektami produkcji żywności, zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i przemyśle spożywczym oraz gospodarką energetyczną.

 

 

 

 

Profesor Jerzy Przyborowski - prorektor ds. kształcenia


Urodził się w 1964 r. w Łasinie. Absolwentem ART. Stopień doktora uzyskał w 1992 r., a dr. hab. w 2004 r. Jest profesorem nauk rolniczych. Zajmuje się m.in. haploidyzacją roślin z rodzaju Cucumis - z zastosowaniem kultury in vitro izolowanych niedojrzałych zarodków i roślin; oceną możliwości poszerzenia zmienności genetycznej w rodzaju Lupinus drogą krzyżowania międzygatunkowego z zastosowaniem kultury in vitro niedojrzałych zarodków mieszańcowych; optymalizacją metod produkcji materiału rozmnożeniowego z oraz intensyfikacją produkcji biomasy.

 

 

DZIEKANI


Wydział Bioinżynierii Zwierząt


Dziekan, dr hab. Wiesław Sobotka, prof. UWM - urodził się w 1964 r. Jest absolwentem ART. Stopień doktora otrzymał w 1994 r., a doktora habilitowanego w 2005. W latach 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana ds. programów studiów, a od 2008 dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Prof. Sobotka prowadzi badania dotyczące m.in.: wartości odżywczej pasz z nasion rzepaku „00" i nasion strączkowych w żywieniu świń jako komponentów zastępujących soję i mączki zwierzęce oraz oceny żywieniowych metod ograniczania wydalania składników pokarmowych do środowiska.
Prof. Urszula Czarnik - prodziekan ds. nauki
Dr hab. Tomasz Daszkiewicz, prof. UWM - prodziekan ds. kształcenia
Dr hab. Wojciech Kozera - prodziekan ds. studentów

 

Wydział Biologii i Biotechnologii


Dziekan, dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM - urodził się w 1962 r. Jest absolwentem ART. Stopień doktora uzyskał w 1995 r., a habilitację w 2006 r. Jego badania dotyczą m.in.: regulacji ekspresji genu dehydrogenazy 17p-hydroksysteroidowej w komórkach ziarnistych szczurów; roli opioidów w kontroli funkcji jajników; oddziaływanie oksytocyny, VIP i czynników adrenergicznych na sekrecję m.in. LH, PRL in vitro przez komórki gruczołowej części przysadki mózgowej; zmiany ekspresji genów i koncentracji białek leptyny, oreksyn oraz ich receptorów w tkankach mózgowych i układzie rozrodczym świń w cyklu i ciąży.
Prof. Czesław Hołdyński - prodziekan ds. nauki
Dr hab. Anita Franczak, prof. UWM - prodziekan ds. studenckich
Dr Elżbieta Ejdys - prodziekan ds. kształcenia

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej


Dziekan, dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM - urodził się w 1972 r. Zainteresowania naukowo-badawcze m.in.: statystyczna analiza rynku nieruchomości oraz modelowania struktur systemu rynku nieruchomości z wykorzystaniem modeli sztucznej inteligencji, w tym sztucznych sieci neuronowych i ich zespołów, algorytmów genetycznych oraz zaawansowanych modeli autoregresyjnych oraz wielowymiarowe prognozowania związków, relacji oraz zachowań podmiotów w systemie gospodarki nieruchomościami przez zastosowanie modeli geostatystycznych.
Dr hab. inż. Paweł Wielgosz - prodziekan ds. nauki i współpracy z gospodarką
Dr inż. Krzysztof Rząsa - prodziekan ds. studenckich
Dr Kamil Kowalczyk - prodziekan ds. rozwoju i kształcenia

 

Wydział Humanistyczny


Dziekan, dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM - urodził się w 1953 r. Absolwent histori na WSP w Olsztynie. Rozprawę doktorską obronił na Uniwersytecie Gdańskim w 1987 r. W latach 1988 - 1994 i 2000 - 2001 zastępca dyrektora Instytutu Historii. Inicjator i współorganizator kierunku stosunki międzynarodowe. Jego badania dotyczą m.in. dziejów oświaty polskiej i kultury na Kresach, dziejów Europy Wschodniej.
Dr hab. Ewa Nikadem-Malinowska, prof. UWM - prodziekan ds. nauki
Dr Renata Rozbicka - prodziekan ds. studenckich
Dr Krzysztof Łożyński - prodziekan ds. kształcenia

 

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa


Dziekan, prof. Krzysztof Młynarczyk - urodził się w 1951 r. Ukończył studia rolnicze na ART i w roku 1976 został pracownikiem macierzystego wydziału. Stopień dr. uzyskał w 1985 r., dr. hab. w 1994. a tytuł prof. w 2003 r. Jego zainteresowania naukowe dotyczą kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem elementów przyrodniczych. Kierował krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi, obejmującymi problematykę z zakresu ochrony krajobrazu, a także animacji turystyki
Prof. Tomasz Kurowski - prodziekan ds. kształcenia i promocji
Dr hab. Stanisław Sienkiewicz, prof. UWM - prodziekan ds. studenckich
Dr hab. Agnieszka Pszczółkowska, prof. UWM - prodziekan ds. nauki i współpracy

 

Wydział Matematyki i Informatyki


Dziekan, dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM - urodził się w 1954 r. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień doktora uzyskał w 1985 r., doktora habilitowanego w 2003 r. Pracę jako nauczyciel akademickiego rozpoczął bezpośrednio po ukończeniu studiów w 1977 r. w WSP w Olsztynie. Obszar jego zainteresowań naukowych, to tzw. geometrie incydencyjne oraz „słabe" struktury geometryczne i algebraiczne.
Prof. Aleksy Tralle - prodziekan ds. naukowych
Dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM - prodziekan ds. rozwoju
Dr Aleksandra Kiślak-Malinowska - prodziekan ds. kształcenia i studenckich

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 

Dziekan, prof. Andrzej Koncicki - urodził się w 1953 r. Jest profesorem nauk weterynaryjnych (choroby zakaźne zwierząt, choroby ptaków). Absolwent ART z 1978 r. Uzyskał habilitację w 1997 r., tytuł profesora w 2002 r. Kieruje Katedrą Chorób Ptaków. Jego badania dotyczą m.in.: epizootiologii i profilaktyki chorób drobiu, modulowania zjawisk odpornościowych u ptaków, zastosowania metody in ovo w immunomodulacji u indyków.
Prof. Sławomir Zduńczyk - prodziekan ds. nauki
Dr hab. Andrzej Pomianowski, prof. UWM - prodziekan ds. studiów
Dr hab. Bogdan Lewczuk, prof. UWM - prodziekan ds. rozwoju wydziału

 

Wydział Nauk Ekonomicznych


Dziekan, dr hab. Janusz Heller, prof. UWM - urodził się w 1948 r. Jest absolwentem WSR. Stopień doktora uzyskał w 1978 r., a doktora habilitowanego w 2001 r. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół gospodarczych uwarunkowań rozwoju regionalnego oraz problematyki integracji europejskiej. W kadencji 2008-2012 pełni funkcję prodziekana ds. nauki na WNE.
Dr inż. Zbigniew Nasalski - prodziekan ds. toku studiów
Dr Tomasz Wierzejski - prodziekan ds. planów i programów kształcenia
Dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM - prodziekan ds. nauki

 

Wydział Nauk Medycznych


Dziekan, prof. Wojciech Maksymowicz - urodził się w 1955 r. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Doktorat 1988 r., habilitacja 1994 r. W 2006 r. otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od 31 października 1997 r. do 26 marca 1999 r. sprawował urząd ministra zdrowia i opieki społecznej. W 2007 r. został dziekanem Wydziału Nauk Medycznych UWM. Od 2008 r. kierownik katedry neurologii i neurochirurgii oraz kliniki neurochirurgii na WNM, a od 2010 r. kierownik laboratorium badań nad komórkami macierzystymi.
Prof. Tomasz Stompór - prodziekan ds. nauki
Dr Anna Żurada - prodziekan ds. dydaktyki
Dr hab. Jerzy S. Gielecki, prof UWM - prodziekan ds. kształcenia

 

Wydział Nauk Społecznych


Dziekan, dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM - urodziła się w 1955 r. Jest absolwentką WSP. Stopień doktora uzyskała w 1991 r., a habilitację w 2003 roku. Zainteresowania badawcze prof. M. Suświłło koncentrują się wokół psychopedagogicznych uwarunkowań rozwoju i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, szczególnie edukacji muzycznej oraz wokół kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji i zastosowania teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera we wczesnej edukacji.
Prof. Andrzej Olubiński - prodziekan ds. nauki
Dr Sławomir Przybyliński - prodziekan ds. studiów stacjonarnych
Dr Adam Hołub - prodziekan ds. kształcenia.

 

Wydział Nauk Technicznych


Dziekan, dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM - urodził się w 1954 r. Ukończył Wydział Mechaniczny ART. Zatrudniony w ART od 1979 r. W badaniach naukowych zajmuje się ogólnie techniką rolniczą, w tym technologiami precyzyjnymi w rolnictwie. W dorobku ma 126 różnych prac oraz 10 patentów.
Dr inż. Marzena Wilamowska-Korsak - prodziekan ds. studenckich
Dr hab. inż. Leszek Małyszko prof. UWM - prodziekan ds. kształcenia
Prof. Marek Markowski - prodziekan ds. nauki i współpracy
Dr hab. inż. Dariusz Choszcz, prof. UWM - prodziekan ds. rozwoju

 

 

Wydział Nauki o Żywności


Dziekan, dr hab. inż. Bogusław Janusz Staniewski, prof. UWM - urodził się w 1951 r. Absolwent ART. Stopień doktora uzyskał w 1986 r., a doktora hab. w 2001 r. W latach 2002-2008 pełnił funkcję prodziekana, a od 2008 dziekana Wydziału Nauki o Żywności. Jego badania dotyczą m.in.: wykorzystania tłuszczu mlekowego, doskonalenia procesów technologicznych produkcji masła i wyrobów masłopodobnych (miksów), modyfikacji składu i właściwości tłuszczów.
Dr hab. inż. Iwona Konopka - prodziekan ds. kształcenia
Prof. Małgorzata Darewicz - prodziekan ds. nauki, współpracy oraz studiów doktoranckich
Dr inż. Lucyna Kłębukowska - prodziekan ds. studenckich i studiów podyplomowych

 

Wydział Nauk o Środowisku


Dziekan, prof. Mirosław Krzemieniewski - urodził się w 1950 r. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1983 r., doktora hab. w 1996 r., a tytuł profesora w 2008 r. Główne obszary działalności naukowej to: analiza warunków i parametrów technologicznych dla oczyszczania ścieków, w których połączono ze sobą procesy fizyko-chemiczne z procesami biologicznymi, doskonalenie i wdrażanie hydrobotanicznych systemów oczyszczania ścieków oraz racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle spożywczym, głównie mleczarskim, a także gospodarki wodami z hodowli ryb.
Dr hab. inż. Ewa Paturej, prof. UWM - prodziekan ds. jakości kształcenia i studiów niestacjonarnych
Dr inż. Urszula Filipkowska - prodziekan ds. studiów i studentów
Dr hab. inż. Sławomir Ciesielski - prodziekan ds. nauki

 

Wydział Prawa i Administracji


Dziekan, prof. Bronisław Sitek - urodził się w 1958 r. Jest prawnikiem, nauczycielem akademickim, specjalistą w zakresie prawa rzymskiego. W latach 1997-2000 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000-2008 - prodziekana ds. współpracy z zagranicą Wydziału Prawa i Administracji UWM. Od 1 września 2008 r. jest dziekanem tego wydziału.
Dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM - prodziekan ds. studiów stacjonarnych
Prof. Andrzej Misiuk - prodziekan ds. rozwoju
Dr Sebastian Bentkowski - prodziekan ds. studiów niestacjonarnych
Dr hab. Piotr Majer, prof. UWM - prodziekan ds. nauki

 

Wydział Sztuki

Dziekan, prof. Benedykt Błoński - urodził się 21 marca 1957 r. w Muszakach. Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie. Tytuł doktora uzyskał w 1988 r., tytuł doktora hab. w 1993 r., w 1999 r. otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych. W centrum zainteresowań badawczych prof. Błońskiego znajdują się: problemy wykonawcze muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej oraz efektywność kształcenia muzycznego dyrygentów.

Ad. Jan Połowianiuk - prodziekan

 

 

Wydział Teologii


Dziekan, ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM - urodził się 5 sierpnia 1967 r. Jest absolwentem UKSW, uzyskał doktorat w 2000 r., habilitację w 2007 r. Pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich, prodziekana ds. kształcenia, dziekana. Jego badania dotyczą m.in.: dydaktyki nauczania religii; wychowania religijnego; diagnozy i terapii pedagogicznej.
Ks. dr hab. Stefan Ewertowski - prodziekan ds. nauki
Ks. dr Jan Guzowski - prodziekan ds. kształcenia
Ks. dr Zdzisław Kieliszek - prodziekan ds. studenckich