Fakty
Nowi profesorowie - prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

Nowi profesorowie - prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

22 listopada z rąk prezydenta RP nominację profesorską w dziedzinie nauk weterynaryjnych otrzymał prof. Jerzy Jaroszewski, kierujący Katedrą Farmakologii i Toksykologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej.


Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski jest absolwentem Wydziału Weterynarii Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Dyplom lekarza weterynarii otrzymał w 1989 r. Jeszcze jako student rozpoczął pracę na etacie technologa w Centrum Agrotechnologii i Weterynarii Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (obecnie Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie). Po ukończeniu studiów pracował kolejno na stanowiskach asystenta i starszego asystenta. Pracę doktorską obronił z wyróżnieniem w 1993 r. W 1994 r. otrzymał Stypendium dla Młodych Pracowników Nauki Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 1996-1999 pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Farmakologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej ART. Po powstaniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Farmakologii. W 1998 r. przebywał na stażu naukowym w Department of Reproductive Biotechnology, Pennington Biomedical Research Center, Louisiana State University (USA) oraz w Department and Section of Physiology, Cornell University (USA). W 2004 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie farmakologii. Rozprawa habilitacyjna została nagrodzona nagrodą indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W październiku tego roku. uzyskał tytuł profesora nauk weterynaryjnych.


Jego dorobek naukowy obejmuje łącznie 158 pozycji, z czego 46 to oryginalne prace twórcze (opublikowane głównie w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym), 21 stanowią prace przeglądowe i popularnonaukowe, a 91 komunikaty na konferencjach krajowych i zagranicznych. Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski był promotorem 3 prac oraz recenzentem 5 prac doktorskich. Ponadto był recenzentem licznych grantów (celowych, własnych i promotorskich) nadesłanych do MNiSW oraz grantów nadesłanych do FNP. Był również recenzentem kilkudziesięciu prac nadesłanych do czasopism krajowych i zagranicznych.


Od 2009 kieruje Katedrą Farmakologii i Toksykologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej. Od 2005 r. pełni funkcję prodziekana ds. studiów na macierzystym wydziale.


Jest kierownikiem przedmiotów farmakologia weterynaryjna i farmacja na kierunku weterynaria na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej oraz biotechnologia leków i farmakologia ogólna i chemioterapia na kierunku biotechnologia na Wydziale Biologii.


Członek Senackiej Komisji Dydaktycznej (od 2005), Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Jest także członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, członkiem zespołu oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej, sekretarzem Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego (od 2009).


Jego hobby to wędkarstwo.

 

red.