Fakty
Nowi profesorowie

Nowi profesorowie

Prezydent Polski Bronisław Komorowski 9 września nadał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych prof. Piotrowi Majerowi, kierownikowi Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego WPiA UWM.


Prof. Piotr Majer urodził się w 1950 r. Z wykształcenia historyk, zajmuje się dziejami najnowszymi. Studia ukończył na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego w 1973 r. Stopień doktora uzyskał w 1985 r., a doktora habilitowanego w 2006 r.


Przez wiele lat był zatrudniony w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a od 2000 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Organizator kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.


Zainteresowania badawcze prof. Majera koncentrują się na dziejach aparatu policyjnego, jako istotnego fragmentu aparatu administracyjnego państwa. Z tego zakresu opublikował kilkadziesiąt artykułów oraz opracowanych dokumentów, jak również dwie monografie. Pierwsza, wydana w 2003 r. przez toruńskie wydawnictwo A. Marszałek, była zwieńczeniem grantu KBN, który realizował w latach 2001 - 2002. Druga wydana w 2004 r. przez Wydawnictwo UWM, była podstawą uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Wyrazem doceniania kompetencji w tym obszarze, było też powierzenie mu opracowania haseł dotyczących formacji policyjnych, zamieszczonych w Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN, której edycja została zapoczątkowana w 1995 r. Drugim, równoległym wątkiem badawczym, są prace z zakresu historii historiografii oraz różne formy dokumentowania dziejów wybranych instytucji. Należy zastrzec, że te obszary badawcze nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem, chociaż są bardzo pomocne dla wielu przedsięwzięć badawczych, o charakterze źródłowym. Z kilkunastu prac, jakie prof. Majer opublikował z tego zakresu, na szczególną uwagę zasługują: ustalenia poczynione w opublikowanej rozprawie doktorskiej, w której zbilansował badania dotyczące resortu spraw wewnętrznych; usystematyzowane w formie kronikarskiego zapisu wydarzenia związane z transformacją ustrojową w Polsce i poza jej granicami, opublikowane w pracy wydanej przez Wydawnictwo Sejmowe; materiały zgromadzone w pracy poświęconej Policji w III RP - pierwsza próba zbilansowania działalności tej formacji.


W sumie opublikował 18 książek, w tym 5 jako współautor, kilkadziesiąt artykułów naukowych i recenzji oraz podobną ilość tekstów popularnonaukowych. Promotor dwóch prac doktorskich, recenzent w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 6 przewodach doktorskich. Wyróżniony m.in. nagrodą ministra spraw wewnętrznych i administracji, komendanta głównego Policji, komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji, rektora UWM oraz Medalionem Pamięci Pieta Miednoje 1940. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym periodyku „Policja - kwartalnik kadry kierowniczej Policji". W 2008 r. zainicjował wydawanie „Policyjnego Magazynu Historycznego", pełniąc w nim rolę zastępcy redaktora naczelnego. Od 4 lat opiekun i doradca zespołu redakcyjnego Kwartalnika Informacyjnego WPiA.


13 maja 2011 roku podczas uroczystej Gali w ramach II Edycji Konkursu „Laury Cezara", został uhonorowany za całokształt pracy naukowo-dydaktycznej, wydziałowym Złotym Laurem Cezara.


Hobby prof. Majera to sport, uprawiany coraz mniej czynnie, a coraz aktywniej obserwowany z pozycji kibica.


- Otrzymany tytuł daje mi ogromną satysfakcję i jest zwieńczeniem mojej pracy naukowej, dydaktycznej i akademickiej - mówi prof. Majer.


opr. syla