Fakty
Uczelnia zdobyła kolejne pieniądze

Uczelnia zdobyła kolejne pieniądze

Niemal 97 mln złotych otrzyma uczelnia na budowę i wyposażenie Regionalnego Centrum Informatycznego oraz na budowę i modernizację budynków Wydziału Nauk Technicznych. Pieniądze pochodzą z PO Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.


Porozumienie w tej sprawie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości podpisał w Warszawie profesor Józef Górniewicz, rektor UWM.

 

- Zmiana władz rektorskich w ubiegłym roku trochę skomplikowała procedurę zatwierdzenia projektu - mówi profesor Józef Górniewicz. - Jednak po formalnych perturbacjach, dzięki wysiłkowi służb administracyjnych uczelni i przychylności Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, udało się szczęśliwie doprowadzić do podpisania umowy. To będzie prestiżowy projekt. Samo Regionalne Centrum Informatyczne będzie łączyło w sobie trzy funkcje: naukowo-badawczą i teleinformatyczną. RCI będzie w sobie skupiać sieć komputerową OLMAN a także węzeł regionalny systemu krajowego Pionier.

 

Projekt „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych" zakłada realizację dwóch zadań. Pierwszym będzie wybudowanie od podstaw budynku Regionalnego Centrum Informatycznego, które powstanie przy zbiegu al. Warszawskiej i ulicy Słonecznej. Budynek RCI będzie składał się z trzech brył: dwóch trzykondygnacyjnych, jednej czterokondygnacyjnej oraz części mieszczącej aulę i dwie sale wykładowe. Bryły będą połączone ze sobą łącznikami na wszystkich kondygnacjach. W obiekcie znajdować się będą specjalistyczne laboratoria służące do dydaktyki i badań, m.in.: technik multimedialnych, języków programowania, systemów informatycznych oraz sztucznej inteligencji i robotyki a także aule, sale wykładowe i audytoryjne, laboratoria i pracownie. W budynku umiejscowione zostaną pomieszczenia serwerowni, pomieszczenia dla administratorów sieci i serwerów. W RCI znajdzie siedzibę Ośrodek Zarządzania i Eksploatacji siecią komputerową OLMAN. Budynek RCI zostanie wyposażony w sieć bezprzewodowych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP). Centrum będzie miało ponad 7,9 tys. metrów powierzchni w tym niemal 6,5 tys. metrów powierzchni użytkowej.

 

Drugi komponent projektu będzie dotyczył rozbudowy, modernizacji i unowocześnienia wyposażenia aparaturowego obiektów naukowo - dydaktycznych Wydziału Nauk Technicznych. Komponent został podzielony na cztery zadania, w ramach których powstaną trzy nowe obiekty dydaktyczno - badawcze w Kortowie. Jeden obiekt w Ełku zostanie zmodernizowany. To istniejący budynek Centrum Studiów Bałtyckich przy ul. Kościuszki.


1. Budowa obiektu przeznaczonego dla m.in. mechatroniki, energetyki. Będzie to jednobryłowy, niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny budynek. Na kondygnacjach wyższych znajdą się laboratoria „lekkie", czyli te, które w żaden sposób nie oddziałują na otoczenie i nie zakłócają pracy innych laboratoriów. W nowej inwestycji przewidziano też miejsce na sale dydaktyczne i pomieszczenia pracownicze. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 2,7 tys. metrów. Lokalizacja: ul. Oczapowskiego.


2. Budowa obiektu edukacyjno - badawczego przeznaczonego m.in. dla nanotechnologii i eksploatacji pojazdów i maszyn. Będzie to jednobryłowy, niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny budynek. Na kondygnacjach wyższych znajdą się laboratoria „lekkie" oraz sale dydaktyczne i pomieszczenia pracownicze. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 2,1 tys. metrów. Lokalizacja: ul. Oczapowskiego.


3. Budowa trzykondygnacyjnego obiektu naukowo - dydaktycznego na potrzeby kierunku budownictwo. Na dole budynku znajdą się tzw. laboratoria „ciężkie": wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli, geotechniki i fundamentowania, a na kondygnacjach wyższych laboratoria „lekkie": inżynierii lądowej i wodnej, konstrukcji budowlanych, materiałoznawstwa i technologii kompozytów budowlanych oraz sale wykładowe na 120 i 60 miejsc oraz inne pomieszczenia dydaktyczne, takie jak: laboratoria komputerowe oraz pomieszczenia pracownicze i administracyjne związane z obsługą zlokalizowanych w obiekcie laboratoriów i pracowni. Powierzchnia całkowita budynku to ponad 2,7 tys. metrów. Lokalizacja: ul. Heweliusza.


4. Modernizacja budynku dydaktycznego na terenie Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku. W obiekcie zlokalizowane będą głównie sale wykładowe i seminaryjne, pracownie komputerowe wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz pokoje pracowników z wyposażeniem. Zmodernizowany budynek służyć będzie kształceniu studentów m.in. z nauk technicznych i informatycznych, kształceniu ustawicznemu. Zlokalizowany w nim będzie także punkt bezprzewodowego dostępu do Internetu. Lokalizacja: ul. Kościuszki.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie I.1. Infrastruktura uczelni. Zadanie, warte 96 954 000 zł, zostanie całkowicie sfinansowane ze środków zewnętrznych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warto dodać, że 20 procent ogólnej kwoty zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia podstawowego i aparatury specjalistycznej do nowych i zmodernizowanych obiektów. Finalizację projektu przewidziano na 2011 rok.

 

Projekt, umownie nazywany Techno, nie jest jedynym, który realizowany jest na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim ze środków pochodzących z PO RPW 2007-2013. Trwają cały czas procedury przetargowe na wykonanie obecnie największej inwestycji na UMW, czyli Projektu Bio: „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno - badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności". Realizacja tego zadania pochłonie niemal 130 mln złotych, a wymierne skutki odczuje pięć wydziałów uczelni: Wydział Nauk o Żywności, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Wydział Biologii, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa. Oprócz Projektów Techno i Bio uczelnia wykorzystuje z PO RPW 2007-2013 środki na „Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych". Ponad 24 mln zł na realizację tego celu zostanie przeznaczone na zakup aparatury, z której będą korzystać dwa wydziały: Wydział Nauk Medycznych i Wydział Medycyny Weterynaryjnej.

 

Karol Fryta

 

Na zdjęciu od lewej: zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Szewczyk, rektor UWM prof. Józef Górniewicz i prorektor ds. rozwoju uczelni profesor Szczepan Figiel.


Na zdjęciu poniżej wizualizacja Regionalnego Centrum Informatycznego: