Nauka
Nasi ludzie w komitetach PAN

Nasi ludzie w komitetach PAN

Prof. Idzi Gajderowicz, prof. Stanisław Oszczak oraz prof. Marek Mróz z Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM zostali członkami Komitetu Geodezji PAN w kadencji 2011-2014.


Prof. Idzi Kazimierz Gajderowicz jest absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1972 r., doktora habilitowanego w 1982 r., a tytuł profesora w 1994 r. W latach 1976-80 specjalista z zakresu geodezyjnych sieci podstawowych w Ministerstwie Planowania i Badań Naukowych (Libia), 1992-95 kierownik kontraktu na założenie systemu informacji przestrzennej dla miasta Abu-Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), 1997-99 kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, 1999-2004 kierownik Katedry Fotogrametrii i Teledetekcji, 2000-2007 członek Senatu UWM, 2002- profesor zwyczajny, 2005- pracownik Instytutu Geodezji.
Profesor Gajderowicz prowadzi badania dotyczące podstawowych sieci geodezyjnych, systemów informacji przestrzennej, odwzorowań kartograficznych. Jest promotorem 7 prac doktorskich.
Profesor Gajderowicz jest członkiem m.in.: Komitetu Geodezji PAN, Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej, Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji.

 

Prof. Stanisław Oszczak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w UAM w Poznaniu w 1969 r., doktora habilitowanego z dyscypliny geodezja i kartografia w WAT Warszawa w 1987 r., a tytuł profesora nauk technicznych w 1996 r.
W latach 1993-95 prodziekan Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych. 1995-99 dyrektor Instytutu Geodezji, 2000-2011 prof. zwyczajny, kierownik Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji.
Profesor Oszczak prowadzi badania z zakresu geodezji satelitarnej i nawigacji satelitarnej. Jest promotorem 11 prac doktorskich.
Prof. Oszczak jest członkiem m.in. Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN i wieloletnim przewodniczącym Komisji Geodezji Satelitarnej tego Komitetu (1997-2007), członkiem Rad Naukowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (m.in. czł. Senatu) Centrum Badań Kosmicznych PAN ( od roku 1997), Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego (czł. Rady Naukowo-Programowej).

 

Prof. Marek Mróz jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej. Stopień doktora nauk technicznych o specjalności "teledetekcja" uzyskał na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (1992r.), a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 2008 r. Był dwukrotnie stypendystą rządu francuskiego (1990 i 1993/94). Prowadzi badania z zakresu metod cyfrowego przetwarzania optycznych i radarowych zdjęć satelitarnych oraz zastosowań teledetekcji i GIS w geodezji, kartografii i badaniach środowiska. Odbywał staże i wizyty naukowe we Francji (GDTA Toulouse, RSC Montpellier), Włoszech (Joint Research Centre), Szwecji (KTH) i Hiszpanii (Institut de Geomatica). Kierował kilkoma grantami KBN i MNiSzW. Brał udział w kilku krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w ramach programów INTERREG-IIIA, 6FP, PNRF. Był recenzentem KBN i MNiSzW. Jest członkiem Korpusu Ekspertów i recenzentem Narodowego Centrum Nauki. Jest autorem lub współautorem około 50 publikacji.

 

Na zdj. od lewej: prof. Idzi Gajderowicz, prof. Stanisław Oszczak, prof. Marek Mróz.

 

opr. syla