Wydawnictwo
Podsłuch telefoniczny w polskim procesie karnym

Podsłuch telefoniczny w polskim procesie karnym

Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych, powszechnie zwane podsłuchem, jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych źródeł pozyskiwania dowodów w procesie karnym. Tego rodzaju działania organów władzy budzą żywe reakcje, dyskusje i podejrzliwość związaną z niejawnością podsłuchu, dlatego też celem autorki prezentowanej publikacji było przedstawienie złożonych zagadnień kontroli rozmów telefonicznych w polskim procesie karnym w aspekcie ochrony praw człowieka.

 

Książka składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono zarys historycznego rozwoju praw człowieka i instrumentów ich obrony, a także ochronę tajemnicy komunikowania się w Konstytucji RP i Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Rozdział drugi poświęcony został analizie kontroli rozmów telefonicznych w uregulowaniach zawartych w kodeksie postępowania karnego. W rozdziale trzecim przedstawiono i poddano ocenie podsłuch telefoniczny stosowany w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych. Analizy przepisów regulujących te kwestie dokonano także w aspekcie ich zgodności z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W rozdziale czwartym został przedstawiony mało znany problem współpracy w zakresie podsłuchu telefonicznego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Rozdział piąty pokazuje, jakie gwarancje w zakresie ochrony prawa do poszanowania tajemnicy komunikowania się istnieją dla osób poddanych takiej kontroli.
Autorka podkreśla konieczność dostosowania prawa polskiego do standardów międzynarodowych w zakresie ochrony praw i wolności jednostki, a także postuluje wprowadzenie do ustaw normujących podsłuch pozaprocesowy uregulowania takiego, jak w kodeksie postępowania karnego. Odnosi się zarówno do przyznania prawa do zaskarżalności postanowień osobom, których podsłuch dotyczy, jak i do nałożenia obowiązku na organy stosujące go do informowania osób objętych tą formą kontroli o tym, że takowy podsłuch był wobec nich stosowany.

 

Książkę można zamówić na stronie wydawnictwa UWM - przejdź