Wydawnictwo
Rada powiatu – pozycja ustrojowa, stanowienie prawa i kontrola

Rada powiatu – pozycja ustrojowa, stanowienie prawa i kontrola

Autor prezentowanej książki - adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, a jednocześnie wieloletni radny powiatu mrągowskiego (radca prawny) - doszedł do wniosku, że istniejące regulacje, zawarte tak w ustawie o samorządzie powiatowym, jak i w innych aktach prawnych odnoszących się do funkcjonowania powiatu, nie udzielają pełnej i jednoznacznej odpowiedzi na temat zakresu kompetencji rady.


Celem jego pracy było rozstrzygnięcie wielokrotnie podnoszonych w doktrynie i orzecznictwie problemów prawnych dotyczących głównie trybu wydawania aktów prawa miejscowego, zasad obowiązywania i kontroli powiatowych aktów prawnych, stosunku komisji rewizyjnej do organów kontroli zewnętrznej, zakresu działania i pozycji komisji rewizyjnej w radzie.

W pierwszym wprowadzającym rozdziale ukazana została historyczna ewolucja powiatu jako jednostki podziału terytorialnego w Polsce. Rozdział drugi prezentuje koncepcję powiatu samorządowego i konstytucyjne zasady, na których oparty został ustrój powiatu. W rozdziale trzecim przeprowadzono teoretyczną analizę stanowienia i obowiązywania powiatowych aktów prawa miejscowego. W rozdziale kolejnym podjęto problematykę uprawnień kontrolnych, jakie posiada rada powiatu. Rozdział piąty zawiera charakterystykę zarówno organów nadzoru, jaki i kontroli funkcjonujących na zewnątrz samorządu powiatowego. Autor przytacza przy tym bogate orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego. Opracowanie stanowi bardzo rzetelne i dobrze udokumentowane studium uchwałodawczej i kontrolnej działalności rady powiatu, zawierające wiele cennych spostrzeżeń i konkluzji. Jak dotąd jest to pierwsza próba kompleksowego omówienia tych dwóch podstawowych funkcji rady powiatu.

 

Książkę można zamówić na stronie wydawnictwa UWM - przejdź