Znamy wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych na UWM

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało wyniki ewaluacji działalności naukowej szkół wyższych za lata 2017-2021. Wszystkie dyscypliny, które podlegały ewaluacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, otrzymały kategorię A lub B+.

Spośród 24 dyscyplin naukowych ewaluowanych na UWM, sześć otrzymało kategorię A.

Są wśród nich:

  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
  • językoznawstwo,
  • nauki teologiczne,
  • pedagogika,
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
  • weterynaria.

Pozostałym 18 dyscyplinom przyznano kategorię B+. Oznacza to między innymi, że wszystkie dyscypliny naukowe poddane przez UWM ewaluacji mają prawo do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Dzięki przeprowadzonej ocenie na naszym Uniwersytecie taką możliwość zyskało osiem nowych dyscyplin.

 

 

 

Pozytywny wynik ewaluacji przekłada się także na:

  • możliwość prowadzenia w dyscyplinie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu bez konieczności ubiegania się o zgodę ministra
  • prawo do prowadzenia szkoły doktorskiej
  • możliwość zgłaszania swoich kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki

Warto też pamiętać, że kategoria jest składową algorytmu, na podstawie którego ustalana jest wysokość ministerialnej subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego.

 

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia wszystkich pracowników reprezentujących daną dyscyplinę, także tych, które kształciły się w szkołach doktorskich prowadzonych przez ewaluowany podmiot i przygotowały rozprawę doktorką. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.

Ewaluacja była przeprowadzona w trzech kryteriach.

Kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej (dotyczył on artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach, a także przyznanych patentów na wynalazki).

Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (oceniane sna podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN i NPRH. W kryterium tym była brana pod uwagę również komercjalizacja wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki).

Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (jego ocena przeprowadzona była na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp. Przy ocenie tego kryterium brano pod uwagę tzw. studium indywidualnych przypadków, które pozwala na rzetelny pomiar i ocenę wpływu).

Więcej informacji na temat wyników ewaluacji - wkrótce.

 

 dbp

 

Tematem wakacyjnego wydania "Wiadomości Uniwersyteckich" jest potencjał turystyczny Warmii i Mazur. Porozmawialiśmy o nim z naukowcami z naszego Uniwersytetu, którzy stawiają diagnozy i proponują konkretne rozwiązania z myślą o rozwoju regionu. W najnowszych "Wiadomościach..." piszemy także o grantach dla badaczy z UWM, o konsekwencjach, jakie miało zniszczenie ukraińskiego Narodowego Banku Genów Roślin, oraz o przyszłości żywności. Czy będzie ona pochodziła z drukarki 3D?

Poza tym przypominamy także o wydarzeniach, którymi żyła społeczność naszego Uniwersytetu w ostatnich tygodniach: od dnia otwartego UWM, przez Święto Uniwersytetu, aż do Kortowiady.

Sporo miejsca poświęcamy, oczywiście, sukcesom naszych studentów i pracowników.

Zapraszamy do lektury e-wydania!