Zmarła prof. Stokłosowa - doktor honoris causa UWM

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 20 października zmarła prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa - doktor honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Prof. dr hab. Stanisława Stokłosowa doktorat h.c. UWM otrzymała 7 maja 2003 r. w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie endokrynologii rozrodu, a szczególnie za wprowadzenie nowych metod hodowli komórek gonadalnych, szkolenie kadr oraz wieloletnią twórczą współpracę ze środowiskiem naukowym Olsztyna. Z wnioskiem o nadanie jej doktoratu wystąpiła do Senatu UWM Rada Wydziału Biologii.  

Profesor Stanisława Stokłosowa urodziła się w 1927 r. w Dobczycach. W 1949 r. uzyskała tytuł magistra biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z tym Uniwersytetem zawiązała całą swoją karierę naukową uzyskując w r. 1962 doktorat z fizjologii zwierząt, w 1972 stopień doktora habilitowanego, a w roku 1980 tytuł profesora.

Profesor Stanisława Stokłosowa była jedną z pionierek badań nad endokrynologią rozrodu zwierząt, współtwórczynią metod izolowania i hodowania in vitro komórek gonadalnych ssaków, ptaków i ryb. Była wybitnym badaczem, autorką wielu prac, w tym także wydanych za granicą w czasopismach o wysokim Impact Factorze. Była znaną w świecie specjalistką w zakresie metod hodowli komórek testikularnych oraz komórek pęcherzyka jajnikowego szczura i kury. Pomagała w adaptacji tych metod na uniwersytetach: w Illinois, Maryland, Texasie, Houston i Newym Orleanie.

Była wysoko cenionym wykładowcą zapraszanym z referatami na zjazdy, sympozja i zebrania naukowe w kraju i za granicą. Na międzynarodowych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych wygłosiła wiele referatów, Członkini komitetów naukowych zjazdów zagranicznych i krajowych.

Razem ze swoimi współpracownikami wykonała kilkanaście projektów badawczych, w tym również zagranicznych.

Profesor przebywała 4 razy na długich stypendiach zagranicznych w Niemczech, Czechosłowacji i dwukrotnie w Stanach Zjednoczonych.

Ważną dziedziną działalności profesor Stanisławy Stokłosowej była działalność edytorska. Dotyczy to udziału w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych, wykonania wielu recenzji na stopnie i tytuły naukowe, recenzji prac naukowych dla czasopism zagranicznych i polskich oraz pracy na stanowisku głównego redaktora czasopisma "Reproductive Biology".

Profesor Stanisława Stokłosowa była długie lata aktywnym członkiem: Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Biologii Rozrodu, Europejskiego Towarzystwa Hodowli Tkanek, Polskiego Towarzystwa Histo- i Cytochemików - przewodnicząca, American Tissue Culture Society i Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki oraz honorowym członkiem Komitetu Biologii Rozrodu PAN.

Wypromowała 7 doktorów, 2 współpracownice uzyskały tytuł profesora nauk biologicznych, a 3 stopień doktora habilitowanego.

Współpraca prof. Stanisławy Stokłosowej z UWM (a wcześniej ART) trwała ponad lat 30 i wyrażała się przyjmowaniem na staże naukowe pracowników Uniwersytetu, recenzowaniem prac habilitacyjnych oraz na tytuł profesora. Udzielała ponadto bezinteresownej pomocy i opieki naukowej w przeprowadzeniu przewodu habilitacyjnego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jednemu z pracowników Katedry Fizjologii Zwierząt UWM.

Pozostanie w naszej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 października 2019 roku o godz. 15.30 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Dobczycach, następnie na cmentarzu parafialnym w Dobczycach.

w kategorii