Zmarł prof. Wojciech Budzyński

Profesor Wojciech Budzyński
Zmarł prof. Wojciech Budzyński - jeden z pomysłodawców utworzenia w Olsztynie na bazie Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej - Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Miał 69 lat.

Prof. Wojciech Budzyński urodził się 5 grudnia 1948 roku w Guźlinie. Z Kortowem naukowo związany był od początku lat 70. XX w.

Był cenionym znawcą w dziedzinie nauk rolniczych i dyscyplinie agronomia. Wśród specjalistów tego obszaru zaliczany był do grona badaczy, których prace wniosły znaczący wkład w rozwój nauki.

Po ukończeniu studiów udał się na staż  na Uniwersytet Rolniczy w Wageningen w Holandii - uczelnię o światowej renomie. Po odbyciu stażu został zatrudniony w Instytucie Uprawy Roli i Roślin na ówczesnym Wydziale Rolniczym ART w Olsztynie.

Pracę doktorską obronił w 1976 r. na macierzystym wydziale. W 1986 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie znaczącego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej, w której przedstawił teoretyczne i praktyczne aspekty uprawy polskiego rzepaku podwójnie uszlachetnionego. Tytuł profesora nauk rolniczych uzyskał w 1995 roku i już po kolejnych 2 latach mianowany został na stanowisko profesora zwyczajnego.

W trakcie pracy zawodowej profesor Wojciech Budzyński pełnił funkcje kierownika Zakładu Roślin Zbożowych w Katedrze Produkcji Roślinnej (1988-2000), a od 2000 do 2015 kierował Katedrą Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu. Ponadto na macierzystym wydziale pełnił funkcję prodziekana, a przez dwie kadencje prorektora ds. studiów i studentów ART.  W latach 2001-2004 był rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie.

Dorobek publikacyjny profesora Budzyńskiego, będący owocem jego działalności naukowo-badawczej jest imponujący. Był autorem lub współautorem łącznie 429 prac, w tym: 184 oryginalnych prac twórczych, 4 podręczników, 15 monografii, 10 instrukcji wdrożeniowych, 96 publikowanych materiałów konferencyjnych i posterów, 120 prac naukowo-popularnych. Ważną część jego dorobku stanowi kilkudziesięsiąt recenzji na stopień doktora, doktora habilitowanego, tytułu profesora i 4recenzji na tytuł doktora honoris causa.
Na szczególnie duże uznanie zasługuje zaangażowanie profesora Budzyńskiego w organizację nauk rolniczych i aktywność w centralnych gremiach przedstawicielskich nauki. Profesor był członkiem Sekcji Szkół Rolniczych w Radzie Głównej Szkolnictwa, był ekspertem Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, od 2000 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, w której pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Nauk Biologicznych, Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych i był członkiem prezydium CK, od 1989 był członkiem Komitetu Uprawy Roślin PAN, a od 2002 członkiem kapituły Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości przy Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Profesor Wojciech Budzyński był członkiem wielu rad programowych periodyków naukowych. Wysiłek i osiągnięcia profesora Wojciecha Budzyńskiego dla rozwoju nauk rolniczych nie pozostały niezauważone. Wyrazem uznania za tak zaangażowaną postawę jest wyróżnienie go wieloma nagrodami i odznaczeniami państwowymi, w tym: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową „Zasłużony dla rolnictwa", Odznaką za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Honorową Odznaką „Zasłużony dla Warmii i Mazur" oraz wiele odznaczeń akademickich i środowiskowych. Godnym odnotowania jest nadanie profesorowi Budzyńskiemu tytułów Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Na bardzo wysoką ocenę zasługują dokonania profesora Wojciecha Budzyńskiego w zakresie przekazywania wiedzy praktyce rolniczej. W różnych spotkaniach branżowych organizowanych w całym kraju przez ośrodki doradztwa rolniczego, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku uczestniczyło ok. 28 tys. producentów zbóż i rzepaku. Ponadto przez 3 lata był profesor członkiem grupy doradczej Prezydenta RP ds. rolnictwa i obszarów wiejskich.

Ponad 20 lat sprawował także funkcję opiekuna Zespołu Pieśni i Tańca "Kortowo".

Uroczystości pogrzebowe prof. Wojciecha Budzyńskiego odbędą się w przyszłym tygodniu.

w kategorii