Złoty jubileusz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

dziekan prof. Bogdan Lewczuk z pamiątkową statuetką
Ponad 4,5 tysiąca znakomicie wykształconych specjalistów – lekarzy weterynarii, 289 doktoratów, 89 habilitacji i 50 wniosków o nadanie tytułu profesora to dorobek 50-lecia istnienia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Złoty jubileusz wydział połączył ze zjazdem absolwentów.

W Alei Wydziałów przybył nowy głaz

Zgodnie z kortowską tradycją, jubileuszowe uroczystości rozpoczynają się w Alei Wydziałów nad Jeziorem Kortowskim, przy pamiątkowych głazach. 13 października w alei przybył kamień poświęcony Wydziałowi Medycyny Weterynaryjnej. Potężny granitowy głaz narzutowy o wadze 6 ton pochodzi z terenu uniwersyteckiej stacji dydaktyczno-doświadczalnej w Bałcynach. Uroczystego odsłonięcia pamiątkowej tablicy na głazie dokonał dziekan prof. Bogdan Lewczuk w obecności przedstawicieli władz uczelni, dawnych absolwentów, władz Stowarzyszenia Absolwentów oraz zaproszonych na rocznicowe uroczystości gości. Aleja Wydziałów świadczy o historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pomysłodawcą utworzenia tego miejsca był prof. Andrzej Faruga, prezes Stowarzyszenia Absolwentów UWM.

Na początku było 30 indeksów

Główne uroczystości rocznicowe odbyły się w kortowskim Centrum Konferencyjnym. W posiedzeniu Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej uczestniczyło kolegium rektorskie, pracownicy wydziału, profesorowie seniorzy, przedstawiciele władz miasta i województwa, współpracujących z wydziałem placówek naukowych, goście z zagranicy, absolwenci wszystkich roczników. Patronat honorowy nad jubileuszem objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz oraz rektor Uniwersytetu prof. Ryszard Górecki.

- Podczas pierwszej inauguracji roku akademickiego na Oddziale Weterynaryjnym, poprzedniku obecnego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej indeksy odebrało 30 studentów. Ta historyczna inauguracja odbyła się 1 października 1996 r. na Wydziale Zootechnicznym, bo oddział funkcjonował w jego strukturach – wspominał dziekan prof. B. Lewczuk.

Pierwszymi samodzielnymi pracownikami Oddziału i jednocześnie jego organizatorami byli: doc. dr hab. Stefan Tarczyński, doc. dr hab. Kazimierz Markiewicz, doc. dr hab. Wiktor Stefaniak, prof. dr hab. Kazimierz Kalinowski, doc. dr hab. Zofia Kalinowska i dr Zofia Markiewicz. Już w 1967 r. nowa jednostka przekształciła się w Wydział Weterynaryjny. Kadrę stanowili wtedy: 1 profesor, 7 docentów, 2 adiunktów, 6 asystentów, 6 pracowników techniczno-administracyjnych. Młody wydział tworzyły Zespół Katedr Epizootiologiczno-Profilaktycznych oraz Szpital Kliniczny. Władze wydziału otrzymały także insygnia dziekańskie – w tym łańcuch ufundowany przez Stowarzyszenie Lekarzy i Techników Weterynarii. Tamten historyczny łańcuch jest noszony przez dziekanów wydziału do dziś.

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wydział posiadał już pełną obsadę kierowników katedr i zakładów niezbędną do realizacji programu studiów. Rok 1970 uważa się za datę zakończenia formowania struktury wydziału. W następnym roku prężnie rozwijający się wydział uzyskał pełnię praw akademickich, a w 1972 r. pierwsi lekarze weterynarii odebrali dyplomy. Wielu z nich przybyło na jubileuszowe uroczystości swego wydziału. Wśród absolwentów kortowskiej medycyny weterynaryjnej obecnych na uroczystości była m.in. Ewa Lech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Aktualnie wydział kształci 1041 studentów na studiach magisterskich oraz 48 doktorantów.

Lata rozbudowy

Od chwili powstania wydział borykał się z problemami lokalowymi. Brak odpowiedniej siedziby utrudniał rozwój kortowskiej weterynarii. W 1975 r. ruszyła budowa nowej siedziby wydziału, a w 1978 r. przekazano pierwszy budynek, a w 1985 – drugi.

- Zbudowano go z rozmachem, projekt był jak na owe czasy nowatorski. Po modernizacji dobrze służy nam do dziś – mówił dziekan prof. B. Lewczuk.

W 1994 r. wydział zmienił nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej i pod taką nazwą funkcjonuje do dziś. Prace budowlane prowadzone w latach 2006-2012 obejmowały głównie modernizację sal wykładowych oraz termomodernizację budynków. Obecnie wydział tworzy minikampus w strukturze miasteczka akademickiego, a budynki wyróżniają się nowoczesną aranżacją. Zrealizowanie w latach 2007-2012 modernizacje laboratoriów były możliwe dzięki projektom finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Regionalny Program Operacyjny „Rozwój Polski Wschodniej" i Regionalny Program Operacyjny „Warmia i Mazury".

Europejska Akredytacja

Siłę wydziału stanowi kadra znakomitych nauczycieli akademickich. Obecnie wydział zatrudnia 17 profesorów tytularnych, 22 doktorów habilitowanych, w tym 12 profesorów UWM, 50 doktorów i 3 lekarzy weterynarii oraz 41 pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych. W uznaniu wysokiego poziomu kształcenia, w 2005 roku Wydział Medycyny Weterynaryjnej, uzyskał aprobację Europejskiego Stowarzyszenia ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziałach Weterynaryjnych (European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE), wchodząc tym samym w europejskie struktury kształcenia lekarzy. Aprobacja została przedłużona do 2022 r. O pozycji naukowej wydziału świadczy także, że jest członkiem Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność", które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2015-2019 w dziedzinie nauk weterynaryjnych. Jako członek konsorcjum wydział zorganizował w tym roku letnią szkołę doktorancką, na której zajęcia i wykłady poprowadzili m.in. naukowcy z wielu ośrodków naukowych z zagranicy.

Sztandar i medale na 50-lecie

W nowe pięćdziesięciolecie istnienia wydział wejdzie ze sztandarem. Jego przekazanie stało się jednym z głównych punktów jubileuszowych uroczystości. Sztandar w barwach wydziału (kolorem kortowskiej medycyny weterynaryjnej jest ciemna zieleń) to dar lekarzy zrzeszonych w izbach weterynaryjnych. Trud organizacyjny związany z ufundowaniem sztandaru podjął lek. wet. Zbigniew Wróblewski - Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz pierwsi absolwenci Wydziału: lek.wet. Władysław Kubiński oraz prof. Józef Szarek . Poczet sztandarowy sformowany z przedstawicieli studentów wydziału odebrał sztandar z rąk reprezentacji pierwszych absolwentów, składając ślubowanie.

- To wspaniały dar, jesteśmy pierwszym uniwersyteckim wydziałem mającym sztandar – nie krył wzruszenia dziekan prof. B. Lewczuk.

Władze wydziału z okazji złotego jubileuszu uhonorowały okolicznościowym medalem m.in. władze rektorskie, przedstawicieli zaprzyjaźnionych z wydziałem uczelni zagranicznych, profesorów seniorów, byłych dziekanów wydziału, prezesów współpracujących z wydziałem firm.

- Jestem bardzo wzruszony, uczestnicząc w tej uroczystości, nawiązuje ona do historii kształcenia w naszym regionie. Nie byłoby sukcesów Uniwersytetu bez dynamicznego rozwoju Wydziału Medycyny Weterynaryjnej – podkreślał rektor prof. R. Górecki, składając powinszowania z okazji jubileuszu na ręce władz dziekańskich i wręczając dziekanowi prof. B. Lewczukowi pamiątkową statuetkę.

Listy gratulacyjne i powinszowania złożyli także obecni na uroczystości goście oraz przedstawiciele władz miasta i regionu.

mah

w kategorii