Zainaugurowaliśmy kolejny rok akademicki na UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rozpoczął 18. rok akademicki. Podczas inauguracji Medal Benemerenti Universitati Nostrae otrzymał prof. Michał Seweryński.

Ogólnouniwersytecka inauguracja roku akademickiego 2016/17 odbyła się 30 września w Centrum Konferencyjnym. Przybyli na nią m.in.: władze i pracownicy uczelni, reprezentanci władz miasta i województwa, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych i medycznych, przedsiębiorcy współpracujący z UWM, zaproszeni delegaci z zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy oraz studenci I roku, reprezentujący wszystkie uniwersyteckie wydziały. Uroczystość otworzył rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Ryszard Górecki.

- Dzisiejsza inauguracja roku akademickiego jest dla mnie początkiem kolejnej kadencji, tym razem realizowanej w latach 2016-2020. Miałem zaszczyt otwierać pierwszy rok akademicki I kadencji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 1999 roku. Dla mnie jest to kolejne wielkie wyzwanie i mobilizacja do działań na rzecz dalszego rozwoju naszego uniwersytetu. Proszę pozwolić, że przytoczę starą rzymską sentencję: tempora mutantur et nos mutamur in illis - czasy się zmieniają i my zmieniamy się z nimi – mówił podczas inauguracji rektor prof. Ryszard Górecki.

Po 17 latach Uniwersytet tworzy 17 wydziałów i kształci na 74 kierunkach. Grono pracowników UWM wraz z przyległymi stacjami badawczymi i fundacjami to ponad 3600 osób, w tym ponad 600 profesorów. Powiększyliśmy dwukrotnie liczbę uprawnień doktorskich i trzykrotnie liczbę uprawnień habilitacyjnych. Wszystkich uprawnień akademickich mamy dziś 40.

- Jesteśmy modelem klasycznego amerykańskiego uniwersytetu obejmującego praktycznie wszystkie obszary naukowe. Świadczą o tym słowa profesora Stefana Jackowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który pozytywnie mówi o naszej uczelni na stronach Kwartalnika Instytutu Obywatelskiego: „Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zjednoczył szkołę rolniczą i pedagogiczną oraz utworzył wydział medyczny. Struktura tej uczelni o wiele bardziej przypomina szkoły wyższe na Zachodzie niż najlepsze w kraju uniwersytety i politechniki. W ten sposób zapewnia się równowagę między dyscyplinami podstawowymi i stosowanymi." – dodał rektor prof. R. Górecki.

Prof. R. Górecki wspomniał, że przyszłość uczelni zależy od projakościowego finansowania ze strony MNiSW i MZ, a to z kolei zależne jest od dobrych badań naukowych, liczby studentów i dobrej oferty kształcenia, umiędzynarodowienia uczelni oraz jakości kadry naukowo-dydaktycznej.

- Dlatego też strategia rozwoju uczelni na lata 2016-20 musi dotyczyć przede wszystkim: badań naukowych, kształcenia, umiędzynarodowienia, dobrego finasowania, struktury organizacyjnej i administracyjnej uczelni oraz infrastruktury kampusu – wyjaśnił rektor prof. R. Górecki.

Jeśli chodzi o priorytetowe zadania w nauce to nasza uczelnia musi przede wszystkim postawić na specjalizację badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych, nauk humanistycznych i społecznych oraz ekonomicznych i prawnych.

- Patrząc realnie w przyszłość musimy mieć świadomość, że nie osiągniemy sukcesu bez konsolidacji zespołów badawczych i otwarcia na współpracę z naukowcami z wiodących ośrodków zagranicznych. Tylko w ten sposób będziemy w stanie wykreować kierunki badawcze, które zapewnią nam dobrą pozycję w kraju i rozpoznawalność za granicą. Dlatego jednym z najważniejszych wyzwań UWM na najbliższe cztery lata jest zwiększenie aktywności naukowo-badawczej związanej z pozyskiwaniem grantów ze źródeł zewnętrznych. Aktualnie realizujemy ponad sto projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, MNiSW, Europejską Agencję Kosmiczną oraz z programu Horyzont 2020 – mówił prof. R. Górecki.

Aktywność w sferze badań zaowocowała kilkuprocentowym wzrostem liczby realizowanych projektów w stosunku do roku ubiegłego. Prof. R. Górecki zwrócił jednak uwagę na to, że należy mieć świadomość, iż tylko 1/3 kadry naukowo-badawczej i doktorantów zaangażowana jest w realizację badań, które uzyskują finansowanie z konkursów. Jest to zdecydowanie za mało i wskazuje, że na wydziałach należy podjąć intensywne działania w celu poprawy tej sytuacji. Ponadto nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej ukierunkowana jest na innowacyjne badania powiązane z gospodarką. Uczelnia nasza ma pewne osiągniecia w tym względzie, ale nadal mamy jeszcze niewykorzystane rezerwy. Rektor zaapelował również do nowych władz dziekańskich, aby badania finansowane ze źródeł zewnętrznych były jednym z kluczowych elementów awansu i oceny aktywności pracowników naukowo-dydaktycznych. Jest to szczególnie ważne w przededniu decentralizacji finansów Uczelni, ponieważ zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu środków na badania może zapewnić dalszy prawidłowy rozwój wydziałów.

Uczelnię czekają nadal poważne wyzwania w obszarze kształcenia, w głównej mierze wynikające z pogłębiającego się niżu demograficznego. W ostatnich latach UWM zaoferował kandydatom liczne nowe kierunki i specjalności. Jednak nie liczba kierunków i specjalności stanowi o sile oferty dydaktycznej, a jej jakość.

- Prowadzone przez nas badania dowodzą, że ok. 80% absolwentów znajduje zatrudnienie po ukończeniu studiów. Jesteśmy zobowiązani do dokonania weryfikacji oferty dydaktycznej, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Należy ją jeszcze bardziej powiązać z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego. Możemy to osiągnąć przez bezpośrednie włączanie podmiotów społeczno-gospodarczych w proces kształcenia, na różnych etapach. Bardzo dobrą formą kształcenia dostosowanego do potrzeb otoczenia jest kształcenie dualne, które jest realizowane na zamówienie firm i z ich znaczącym udziałem. Dobrym przykładem mogą tu być działania podjęte  z firmami Michelin i Obram - dodał rektor prof. R. Górecki.

Uniwersytet kładzie także silny nacisk na pomoc studentom w budowie relacji z potencjalnym pracodawcą, zwiększenie szans studentów na zatrudnienie czy zakładanie i rozwój własnych firm. Przykładem jest działalność biura karier, które min. od września tego roku realizuje projekt pt. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie" finansowany z funduszy UE w ramach PO WER.

- Pomożemy naszym studentom przygotować się do szybkiego startu na rynku pracy w wybranych firmach lub założyć własną firmę. Wiedzę i umiejętności w tym zakresie, nasi studenci będą mogli także rozwijać w planowanej Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości – przekonywał rektor.

Istotnym zagadnieniem dla naszego Uniwersytetu jest także umiędzynarodowienie kształcenia. Obok wymiany międzynarodowej studentów i pracowników, musimy rozwijać obcojęzyczną ofertę we współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi.

- Bardzo dziękuję przy tej okazji prof. Winfriedowi Lieberowi – rektorowi Hohschule Offenburg za obecność na naszej uroczystości. Był on przed laty inicjatorem prowadzonego z powodzeniem wspólnego kształcenia w zakresie biotechnologii w ochronie środowiska, inżynierii procesowej w przetwórstwie żywności, a obecnie przewodniczy zespołowi roboczemu przygotowującemu program kształcenia w zakresie Power and Data Engineering. Pracujemy nad kolejnymi kierunkami, realizowanymi wspólnie z takim partnerami jak Polytechnic Institute of Setúbal w Portugalii, University of Bari we Włoszech. Współpracą z nami w tym zakresie zainteresowane są także: Hokkaido University (Japonia) i Beijing Technology and Business University (Chiny) oraz uczelnie z Moskwy i Biełgorodu – mówił rektor.

Prof. R. Górecki zwrócił się także do nauczycieli akademickich i pracowników administracji.

- Pragnę, aby mój sposób działania w nowej kadencji sprowadzał się do bycia blisko społeczności akademickiej, zrozumienia jej problemów i pozytywnego ich rozwiązywania. Mam też świadomość, jak bardzo ta społeczność oczekuje zmian, przy całym szacunku dla jej tożsamości, zbudowanej przez prorektorów i dziekanów poprzedniej kadencji. Za tę pracę minionych czterech lat wszystkim, którzy złożyli urząd, jeszcze raz serdecznie dziękuję. To między innymi dzięki nim odnotowaliśmy sukcesy na wszystkich polach działania, ale też kadrowe, z których jestem szczególnie dumny – podziękował rektor prof. R. Górecki.

W ciągu minionych 4 lat spośród pracowników zatrudnionych na etatach 50 osób uzyskało tytuły profesora, 140 habilitowało się, ponad osób 120 obroniło doktoraty. Oprócz tego w minionym roku akademickim zakończyliśmy wiele inwestycji na łączną kwotę ok. 70 mln zł. Powstało nowe Centrum Gastronomii z Dietetyką i Biooceną Żywności, wybudowaliśmy Centrum Medycyny Eksperymentalnej, Stację Europejskiego Interferometru Radiowego LOFAR. Obecnie realizujemy budowę Centrum Symulacji Medycznych i kolejne termomodernizacje 5 budynków.

- Nowy rok akademicki 2016/17 to kolejne wyzwania inwestycyjne. Planujemy rozpoczęcie budowy obiektów dla Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych, Studium Języków Obcych, modernizację stadionu lekkoatletycznego, rewitalizację Parku Kortowskiego i Ochrony Bioróżnorodności Kampusu oraz dalszą poprawę infrastruktury uczelni. Przygotowujemy także dokumentację techniczną Ogrodu Botanicznego oraz Centrum Naukowego tzw. „Małego Kopernika" – dodał prof. R. Górecki.

W minionej kadencji udało się zlikwidować duże zadłużenie uczelni, głównie poprzez sprzedaż nieruchomości. Rektor prof. R. Górecki poinformował, że od nowego roku planowane jest wdrożenie projakościowego finansowania uczelni przez ministerstwo jeszcze w większym zakresie niż dotychczas.

- Miejmy świadomość, że obecnie w naszym kraju wszystko odbywa się w warunkach zaostrzającej się konkurencji między uczelniami. W związku z powyższym musimy udoskonalić zarządzanie finansami w Uczelni, aby sprzedaż majątku nie była podstawą dodatniego wyniku finansowego. Podstawowym kierunkiem tego doskonalenia będzie decentralizacja gospodarowania środkami finansowymi. Każdy wydział będzie musiał mieć największą wiedzę na temat zasadności wydatków i hierarchii potrzeb, a to z kolei powinno przekładać się na gospodarność i racjonalność podejmowanych decyzji. Na słuszność tego kierunku działań wskazują doświadczenia innych uczelni, zwłaszcza tych najlepszych. – wyjaśniał rektor prof. R. Górecki.

Prof. R. Górecki zwrócił się także do zgromadzonej młodzieży.

- Życzę Wam z całego serca, abyście zdobyli u nas oczekiwane wykształcenie, zrealizowali swoje pasje i poznali smak sukcesu. Drodzy Studenci, macie niecodzienne warunki w naszym pięknym kampusie, możecie w pełni korzystać z życia studenckiego, aktywnie je współtworząc poprzez działalność w klubach studenckich, zespołach tanecznych, chórach, kołach naukowych i licznych sekcjach sportowych. Oby lata studenckie przyniosły Wam najcenniejsze wartości i najpiękniejsze przeżycia – zwracał się do studentów rektor prof. R. Górecki.

Rektor zachęcał także wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu do pracy na rzecz budowy naszego wspólnego dobra i pomyślności uczelni.

- Od nas wszystkich zależy, jaki będzie nadchodzący rok akademicki 2016 – 2017. Z tej okazji całej społeczności naszej uczelni życzę sukcesów w pracy, szczęścia osobistego, dobrego samopoczucia i wiele optymizmu na co dzień. Otwieram 18. rok akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – zakończył rektor. Prof. R. Górecki.

Głównym punktem inauguracji była immatrykulacja przyszłych studentów. Władze uczelni uhonorowały także osoby szczególnie zasłużone dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wręczając odznaczenia i wyróżnienia. Medal Benemerenti Universitati Nostrae odebrał prof. Michał Seweryński, profesor nauk prawnych, w latach 2005–2007 minister edukacji narodowej oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, senator VIII i IX kadencji.

- Dziękuję za to wyróżnienie. Bardzo je sobie cenię. Dziękuję tym, którzy się przyczynili do rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 10 lat temu wyglądał on inaczej. Dzisiaj jest większy, silniejszy i piękniejszy. Polska potrzebuje takich Uniwersytetów. Niech żyje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i jak najlepiej służy Polsce i młodzieży – powiedział prof. Michał Seweryński.

Statuetkę za wieloletnie, życzliwe wspieranie działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego otrzymał arcybiskup Wojciech Ziemba, a status Profesora Honorowego prof. dr. hab. Egon Spiegel z Uniwersytetu w Vechcie. Podziękowania otrzymali także profesorowie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, którzy tego dnia zakończyli pracę na UWM: prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka (Wydział Biologii i Biotechnologii), prof. dr hab. Eulalia Borowska (Wydział Nauki o Żywności), prof. dr hab. Andrzej Drożyner (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa), prof. dr hab. Zbigniew Endler (Wydział Nauk o Środowisku), prof. dr hab. Marianna Flis (Wydział Bioinżynierii Zwierząt), prof. dr hab. Teresa Łaguna (Wydział Nauk Ekonomicznych), prof. dr hab. Walenty Piłat (Wydział Humanistyczny), prof. dr hab. Józef Śliwiński (Wydział Humanistyczny), prof. dr hab. Teresa Własow (Wydział Nauk o Środowisku), prof. dr hab. Lidia Zander (Wydział Nauki o Żywności), prof. dr hab. Alicja Żbikowska (Wydział Nauki o Żywności).

Na zakończenie uroczystości wykład inauguracyjny „Wyzwania, szanse i zagrożenia nauki czasu globalnej rewolucji cyfrowej" wygłosił prof. Marek Niezgódka.

syla

 

w kategorii