Współczesne wyzwania ochrony środowiska

Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, przewodniczący komitetu naukowego zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Współczesne wyzwania ochrony środowiska”.

Celem konferencji jest dyskusja na tematy związane z ochroną prawną środowiska i jego zasobów, ze szczególnych uwzględnieniem ochrony lasów oraz wymiana doświadczeń w zakresie tej ochrony ze strony przedstawicieli świata nauki zarówno z ośrodków krajowych jak i zagranicznych, rozwijanie naukowej współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w wymiarze transgranicznym, celem wypracowania efektywnych rozwiązań na płaszczyźnie legislacyjnej i edukacyjnej dla zapewnienia środowisku właściwej ochrony.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 września w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM (Kortowo, ul. B. Dybowskiego). Uroczyste otwarcie nastąpi 21 września (piątek) o godz. 9.30.

Organizatorzy: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Patronat honorowy: Minister Środowiska. Przewodniczący konferencji: dr Rafał Łyżwa, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Potwierdzenie udziału w konferencji (do 31.08.2018 r.) należy przesyłać na adres e-mail: rafal.lyzwa@uwm.edu.pl .

Dorobek konferencji zostanie opublikowany w angielskojęzycznym czasopiśmie INTERNAL SECURITY. Wymogi edytorskie – referaty powinny spełniać wymogi edytorskie czasopisma „INTERNAL SECURITY” znajdujące się na stronie http://www.internalsecurity.wspol.eu/index.php/summary-93384

Szczegółowy program: http://wpia.uwm.edu.pl/konferencje/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-wspolczesne-wyzwania-ochrony-srodowiska/program

Zakwaterowanie – zagraniczni uczestnicy konferencji mają zapewnione ze strony organizatorów bezpłatne zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych w Hotelu PARK w Olsztynie przy Al. Warszawskiej 119 ( w odległości około 750 m. od miejsca organizowanej konferencji) w terminie od 20 do 23.09.2018 r.

Aktualne informacje na temat konferencji będą dostępne na stronie internetowej www.uwm.edu.pl

 Dzień I – 21 września 2018 r.

 9:00 – 9:30      rejestracja uczestników

9:30                 Otwarcie konferencji  - prof. zw. dr hab. Ryszard Górecki – Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

                        Wystąpienia zaproszonych gości:

9:45                 aktualna polityka Rządu RP w zakresie ochrony środowiska - Henryk Kowalczyk– minister środowiska w Rządzie RP

10:05               Ochrona środowiska w świetle raportów Najwyższej Izby Kontroli - Krzysztof Kwiatkowskiprezes Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie,

Sesja I             

                          Prawne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska

10:25                 Klimatologia kryminalna - nowe narzędzie identyfikowania zagrożeń cywilizacyjnych w obszarze ochrony środowiska naturalnego i przyrodniczego (perspektywa krajowa,

                            regionalna i globalna) - prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski, dr Maciej Duda, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji

10:40                  Przestępczość przeciwko środowisku z punktu widzenia teorii i praktyki - prof. zw. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk, mgr Marta Dąbrowska, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

10:55                   Protection of the environment by means of criminal law in the Slovak Republic - pof. dr hab. Jozef Čenteš, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja), Wydział Prawa

11:10                  przerwa kawowa                      

11:30                  O potrzebie wprowadzenia odpowiedzialności karnej za nielegalne wydobycie surowców naturalnych w Federacji Rosyjskiej - dr hab. Oleg Stasievich z Kuchin, prof. Moskiewskiego Uniwersytetu

                           Państwowego w Moskwie (Rosja), Wydział Prawa,

11:45                   Problemy ochrony prawnej ziem w Centralno-Czarnoziemnym Regionie Federacji Rosyjskiej - dr hab. Elena Victorovna Safronova, prof. Biełgorodzkiego Państwowego Uniwersytetu Badawczego w  Biełgorodzie (Rosja), Wydział Prawa

12:00                   Zachowanie terminu z art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony  rodowiska w orzecznictwie Sądu Najwyższego - dr hab. Jarosław Szczechowicz - prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Prawa i  Administracji

12:15                   Historia regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska w Rosji -  dr Angelina Yurievna Kuzubova, docent w Woroneskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym (Rosja)

12:30                    Wpływ prawa międzynarodowego i europejskiego na kształtowanie się karnoprawnej ochrony środowiska w Polsce - dr Rafał Łyżwa, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

12:45                      Dostęp do środowiska osób z niepełnosprawnościami. Wybrane problemy i postulaty - dr Anna Drabarz, mgr Maciej Oksztulski, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

13:00                    Praktyczne wdrażanie i działanie europejskich polityk w zakresie zapobiegania przestępstwom przeciwko środowisku i ich zwalczania w ramach VIII rundy

                              wzajemnych ocen -  mł. insp. dr Magdalena Zubańska - dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,

13:15                   Criminal Offenses against Environment - Actual Aspects of Problematics of Latvia - docent Ilze Sokolovská, docent Valters Brigmanis, Państwowa Szkoła Policyjna w Rydze (Łotwa)

 

13:30                      Ekologiczno - prawny status osób prawnych prowadzących działalność rolniczą - Anna Iosifovna Malinovskaya, systent Katedry Prawa Cywilnego, Połocki Uniwersytet Państwowy (Białoruś)

14.15                     obiad

 

Sesja II                 

                              Działalność kontrolna w ochronie środowiska

 

15.15                     „Szara strefa” w gospodarowaniu odpadami z punktu widzenia Inspekcji Ochrony Środowiska - Izabela Szadura - dyrektor Departamentu Kontroli Rynku w Głównym Inspektoracie

                                Ochrony Środowiska w Warszawie,

15:30                      Zagrożenia środowiska w województwie warmińsko-mazurskim na podstawie działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie - Joanna Kazanowska –

                              Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Olsztynie

15:45                       Gospodarowanie zasobami wód na terenie województwa warmińsko-mazurskiego - Piotr Górny - Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Olsztynie

16:00                      Nadzór weterynaryjny nad dzikimi zwierzętami - dr hab. Olga Vladimirovna Popova, prof. Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego w Kaliningradzie (Rosja), Wydział Prawa,

16:15                     przerwa kawowa

16:35                     Nadzór państwowy nad wykorzystywaniem ziem w Federacji Rosyjskiej, problemy stosowania prawa - dr Olga Anatolevna Lavrisheva, docent Jeleckiego Uniwersytetu Państwowego

                            im. I. A. Bunina (Rosja)

16:50                      dyskusja

19:00                      uroczysta kolacja

 

                            Dzień II – 22 września 2018 r.

Sesja III                 

                             Zadania w zakresie bezpieczeństwa środowiska

 

9:00                        Rola wyższego szkolnictwa policyjnego w procesie edukacji funkcjonariuszy organów ścigania w aspekcie ochrony środowiska - mł. insp. dr Marek Fałdowski - komendant-rektor Wyższej

                               Szkoły Policji w Szczytnie

9:15                        Bezpieczna i przyjazna przestrzeń przyrodniczo-społeczna w świetle badań Olsztyńskiej Szkoły Ekokryminologii  - dr hab. Elżbieta Zębek - prof. Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego

                               w Olsztynie,Wydział Prawa i Administracji

9:30                       Zagrożenia abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne w Lasach Państwowych - Aldona Perlińska - naczelnik Wydziału Ochrony Lasów Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych,

9:45                       Działania PGL LP w zakresie zwalczania ASF -  Jan Błaszczyk- Zespół ds. Łowiectwa – główny łowczy Lasów Państwowych

10:00                     przerwa kawowa

 

Sesja IV                 Ochrona lasów

 

10:20                      Umiędzynarodowienie ochrony prawnej Puszczy Białowieskiej. Status quo  i perspektywy - prof. zw. dr hab. Maciej Perkowski, dr Wioletta Hryniewicka-Filipkowska,

                                Uniwersytet w Białymstoku,Wydział Prawa

10:35                      Mapa Puszczy Białowieskiej z 1890 r. – jako materiał źródłowy do badań ochrony  środowiska Puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym - dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. Uniwersytetu

                                w Białymstoku, Wydział Prawa, prof. dr Elena Vyacheslavovna Chernikova, Akademia przy Prezydencie Rosyjskiej Federacji w Moskwie, prof. dr Elena Yurevna Kireeva, Akademia przy Prezydencie

                                Rosyjskiej Federacji w Moskwie, mgr Tomasz Popławski, firma ATIKART  w Białymstoku

10:50                     Puszcza Białowieska w świetle materiałów archiwalnych Państwowego Archiwum Historycznego w Grodnie - doc. dr Lilia Abramchyk, Państwowy Uniwersytet im. Janko Kupały w Grodnie

                               (Białoruś)

11:05                      Counteractions of Bulgarian economic police to crimes in the forestry sector -  dr Svetlozar Markov, Wydział Przestępczości Zorganizowanej i Ekonomicznej Akademii Policyjnej Ministerstwa

                               Spraw Wewnętrznych w Sofii (Bułgaria),

 11:20                     Spór o model ochrony Puszczy Białowieskiej. Ogląd krajowy i zagraniczny - Wojciech Zoń, mgr Marie-Aure Perreaut, Uniwersytet w Białymstoku,Wydział Prawa                        

 11:35                     Niedocenione piękno Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej - mgr Anita Twardowska, doktorantka Wydziału Prawa, Uniwersytet w Białymstoku

11:50                      dyskusja

12:20                      zamknięcie konferencji

13:00                      obiad

Patronat honorowy: Minister Środowiska

Przewodniczący konferencji: dr Rafał Łyżwa, adiunkt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Komitet naukowy

 1. prof. zw. dr hab. Ryszard J. Górecki – Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 2. mł. insp. dr Marek Fałdowski – Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 3. prof. zw. dr hab. Jerzy Kasprzak – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 4. prof. zw. dr hab. Emil Pływaczewski – Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 5. prof. zw. dr hab. Ewa Guzik – Makaruk – Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
 6. prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji,
 7. prof. zw. dr hab. Maciej Perkowski – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa,
 8. dr hab. Elżbieta Zębek - prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji,
 9. dr hab. Jarosław Szczechowicz - prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji
 10. dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Prawa

 Komitet organizacyjny

 1. dr Rafał Łyżwa,adiunktWydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
 2. mł. insp. dr Magdalena Zubańska - Dyrektor Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału  Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 3. dr Maciej Duda, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji,
 4. dr Anna Drabarz - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa
 5. dr Wioletta Hryniewicka-Filipkowska,Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 

w kategorii