Wrześniowe obrady Rady Rektorskiej UWM

Podczas wrześniowego spotkania Rady Rektorskiej, która obradowała pod przewodnictwem prof. Jerzego Przyborowskiego, dyskutowano m.in. o regulaminie oceny niektórych grup pracowników uczelni i zmianach w statucie.

Spotkanie Rady Rektorskiej, w skład której wchodzą przedstawiciele Kolegium Rektorskiego, dziekani, przewodniczący komisji senackich, odbyło się 21 września. Członkowie Rady Rektorskiej UWM w Olsztynie zapoznali się z propozycjami zmian w statucie Uniwersytetu. Jak tłumaczył prof. Jerzy Przyborowski, kluczowy dla działania uczelni dokument musi przejść drobne poprawki związane m.in. z koniecznością dostosowania go do harmonogramu planowanej ewaluacji dyscyplin naukowych, której termin został przesunięty z uwagi na pandemię. Wśród proponowanych zmian znalazł się zatem np. plan wydłużenia kadencji przewodniczących i członków rad dyscyplin naukowych. Według nowych zapisów mieliby oni pełnić swoje funkcje do końca 2022 roku.

W zmienionym statucie znaleźć się mają także zapisy uwzględniające nowy status Uniwersyteckiego XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów, dla którego – przypomnijmy – od początku tego roku szkolnego UWM jest organem prowadzącym.

Rektor omówił też propozycję zapisu, na mocy którego w instytutach, w których pracuje co najmniej 60 nauczycieli akademickich, można byłoby powoływać zastępcę dyrektora takiej jednostki.

Prof. Jerzy Jaroszewski przedstawił z kolei zebranym najważniejsze informacje na temat regulaminu oceny, której poddana zostanie praca przewodniczących rad dyscyplin naukowych, kierowników katedr, kierowników jednostek ogólnouczelnianych oraz dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Adriana Faraś-Bąk, zastępczyni kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych, przedstawiła Radzie Rektorskiej informacje na temat działań zespołu Green Team, który działa od września. Wspomniany zespół ma wspierać wdrażanie w Uniwersytecie celów zrównoważonego rozwoju. Pani kanclerz przekazała także najważniejsze idee towarzyszące jamowi projektowemu, który odbędzie się w listopadzie na UWM, a którego celem będzie wypracowanie diagnoz i rozwiązań w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Wezmą w nim udział przedstawiciele wszystkich wydziałów: nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji i studenci, a także osoby z liceum uniwersyteckiego. Jak zaznaczyła Adriana Faraś-Bąk, UWM, kontynuując osiągnięcia towarzyszące ideom programu Green University i realizując zadania zawarte w strategii rozwoju naszej uczelni, będzie wprowadzał kolejne zmiany związane z troską o środowisko i społeczność akademicką.

Prof. Jerzy Przyborowski zakończył spotkanie z członkami Rady Rektorskiej prośbą o przemyślenie proponowanych zmian i zgłoszenie ewentualnych uwag.

 

w kategorii