Uznanie dla kortowskiej biofizyki

Prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek z Katedry Fizyki i Biofizyki UWM został prezesem Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Podczas walnego zgromadzenia PTBF podjął także decyzję o przeniesieniu siedziby Towarzystwa do Olsztyna.

W skład zarządu PTBF weszli również pracownicy Katedry Fizyki i Biofizyki UWM: dr hab. Krzysztof Bryl, prof. UWM – wiceprezes, dr Mariusz Szabelski – sekretarz i dr Monika Pietrzak – skarbnik. Nowy zarząd pragnie kontynuować prace swoich poprzedników polegające na popularyzacji biofizyki wśród studentów i doktorantów poprzez fundowanie nagród i wyróżnień za najlepszy plakat/prezentację na konferencji naukowej, pracę magisterską oraz doktorską w dziedzinie biofizyki. W planach jest także większe zaangażowanie we współpracę międzynarodową z wiodącymi ośrodkami naukowymi w świecie oraz podniesienie rangi wydawanego przez Towarzystwo czasopisma naukowego. - -- - Umiejscowienie nowej siedziby PTBF na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pozwoli na lepsze zaktywizowanie lokalnego środowiska naukowego oraz będzie dobrą promocją naszej Alma Mater w Polsce i na arenie międzynarodowej. Powierzenie naszemu zespołowi przewodnictwa Polskiemu Towarzystwu Biofizycznemu jest wyrazem uznania dla naszej pozycji na mapie polskiej biofizyki. Ranga tego wydarzenia jest tym większa, że stało się to po raz pierwszy od momentu powołania PTBF. Członkowie Towarzystwa wzięli pod uwagę dynamiczny rozwój badań prowadzonych w naszym zespole, czego udokumentowaniem są cztery habilitacje z obszaru biofizyki (dwie w naukach biologicznych oraz dwie w naukach fizycznych).– mówi prof. Zbigniew Wieczorek.

Polskie Towarzystwo Biofizyczne zostało założone w roku 1971. Obecnie liczy 247 członków skupionych w 11 oddziałach. Do zadań PTBF należy popieranie rozwoju i popularyzacja osiągnięć biofizyki w Polsce poprzez promocję młodej kadry naukowej, organizację zjazdów, konferencji i seminariów, na których goszczą naukowcy z Polski i zagranicy. Co trzy lata odbywa się ogólnopolski zjazd PTBF. Promując polską biofizykę na świecie PTBF bierze aktywny udział w organizowaniu imprez o zasięgu międzynarodowym, a od 1984 roku jest członkiem European Biophysical Societies Association (EBSA). Towarzystwo wydaje w języku angielskim międzynarodowe czasopismo Current Topics in Biophysics.

Prof. dr hab. Zbigniew Wieczorek urodził się w 1955 r. Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1979 r.). Stopień doktora uzyskał w 1988 r., doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biofizyki w 2000 r., a tytuł profesora w 2011 r. Cała jego kariera zawodowa związana jest z UWM. Prowadzi badania oddziaływań molekularnych w układach biologicznych przy zastosowaniu spektroskopii absorpcyjnej i fluorescencyjnej. Prace badawcze dotyczą w szczególności struktury i funkcja 5’-końców mRNA w procesie inicjacji translacji białek, kinetyki przemian chemicznych analogów 5’-końca mRNA, molekularnych podstaw antymutagennej i antynowotworowej aktywność naturalnych związków pochodzenia roślinnego. Jest autorem kilkudziesięciu prac opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, promotorem dwóch zakończonych i jednej w trakcie prac doktorskich.

 

opr. mah

w kategorii