UWM świętuje XVIII-lecie

profesor Jan Kiciński po otrzymaniu doktoratu honoris causa
W tym roku mija 18 lat istnienia UWM. Święto Uniwersytetu, któremu towarzyszyły promocje doktorskie oraz nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Janowi Kicińskiemu odbyło się 2 czerwca.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: władze i pracownicy uczelni, reprezentanci władz miasta i województwa, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych i medycznych, przedsiębiorcy współpracujący z UWM, zaproszeni delegaci z zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy oraz studenci.

- Właśnie dziś mija osiemnaście lat istnienia naszego Uniwersytetu. Wiele zmieniło się przez te lata; mamy dziś łącznie 40 uprawnień akademickich - w 16 dyscyplinach do habilitowania oraz w 24 dyscyplinach do doktoryzowania. Podwoiliśmy tym samym liczbę uprawnień, które uniwersytet posiadał na starcie. Uczelnia zatrudnia blisko 1900 nauczycieli akademickich, z czego 621 osób to samodzielni pracownicy naukowi, którzy stanowią silną grupę, filar Uniwersytetu. Łącznie na UWM pracuje ponad 3200 osób, co czyni nas jednym z największych pracodawców w regionie – tymi słowami rozpoczął przemówienie rektor prof. Ryszard Górecki.

UWM jest prężnym ośrodkiem akademickim, o czym świadczy liczba uzyskanych doktoratów, habilitacji i tytułów profesorskich. W ciągu osiemnastu lat istnienia Uniwersytetu tytuły profesorskie uzyskało 228 osób, wypromowaliśmy 605 doktorów habilitowanych oraz ponad 2000 doktorów.

- Rok temu w zwięzły sposób przedstawiłem zadania na bieżący rok akademicki, który dziś po krótce chciałbym podsumować. Mówiłem o potrzebie opracowania i wdrożenia nowego pakietu oszczędnościowego, podkreślałem też, że nasza dotacja na 2016 rok zmniejszona była o około 6 milionów zł. Z wielką satysfakcją pragnę poinformować, że udało nam się przetrwać ten trudny rok, a nawet zamknąć go z zyskiem – podkreślił prof. R. Górecki.

Po wcześniejszych przygotowaniach, UWM rozpoczął planowaną decentralizację zarządzania finansami. Dotację budżetową, jaką otrzymała uczelnia podzielono na wydziały, z gwarancją utrzymania jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych i administracji centralnej.

- Tak, jak wspomniałem, sytuacja jest dobra i stabilna. Świadczy o tym m.in. wyraźnie dodatni wynik finansowy za rok 2016. Również dotacja budżetowa, jaką otrzymaliśmy w 2017 roku jest wyższa od ubiegłorocznej. Została ona podzielona przez ministerstwo po raz pierwszy przy zastosowaniu nowego algorytmu podziału - dodał rektor.

Biorąc pod uwagę fakt, że nowy algorytm jest jeszcze bardziej projakościowy, wzrost dotacji dla naszego Uniwersytetu świadczy o tym, że rozwijajmy się w kierunku zgodnym z preferencjami Ministerstwa. Jest to bardzo ważne, gdyż dotacja podstawowa stanowi ok. 2/3 przychodów Uniwersytetu, a jej pożądany dalszy wzrost nie będzie już zależał od zmiany algorytmu podziału, lecz od bieżących osiągnięć uczelni. To zaś wymaga jeszcze większej mobilizacji wszystkich pracowników zarówno w sferze dydaktyki, jak również w badaniach naukowych. Czasy, w których pieniądze należały się uczelni tylko dlatego, że istnieje – bezpowrotnie minęły.

- Mówiłem w minionym roku o wyraźnej potrzebie modyfikacji oferty kształcenia - takiej, aby uwzględniała potrzeby rynku pracy. Dziś mogę stwierdzić, że już uruchamiamy kształcenie dualne na kilku wydziałach. Będzie ono powiązane z kilkoma firmami: TETRAPACK-OBRAM, MICHELIN, ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY ZYGMUNT ŻARNA. Ponadto prowadzone są rozmowy o studiach dualnych z firmą POLMLEK oraz instytucjami reprezentującymi inne obszary życia społecznego, np. bankowość – kontynuował prof. Ryszard Górecki.

UWM uruchamia także kolejne kierunki kształcenia. W tym roku kandydaci będą mogli wybierać studia spośród 77 kierunków. Oferta kształcenia powiększyła się o kierunki: inżynieria informacji, inżynieria przetwórstwa żywności, lingwistyka w biznesie, położnictwo na studiach pierwszego stopnia oraz logopedia, mechatronika, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze na studiach drugiego stopnia.

Uniwersytet kładzie nacisk na możliwość zdobywania przez studentów dodatkowych kompetencji i umiejętności. Przykładem tego jest Akademia Biznesu UWM, całkowite novum w naszej ofercie.

- W maju bieżącego roku utworzyliśmy „Akademię Biznesu UWM", która stanowi innowacyjne podejście do edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Dodatkowe kształcenie studentów w „Akademii Biznesu UWM" przygotuje kreatywnych studentów do zakładania własnych, innowacyjnych firm. To pierwsza w Polsce inicjatywa edukacyjna w zakresie rozwoju biznesu -wyjaśniał rektor.

W zakresie kształtowania kompetencji Uniwersytet realizuje 3-letni projekt pn. „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie" finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości prawie 1,7 mln zł, którego celem jest świadczenie wysokiej jakości usług przez 5 doradców zawodowych oraz 2 doradców ds. przedsiębiorczości, wspomagających studentów i absolwentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. Dzięki realizacji projektu ponad 600 studentów i absolwentów UWM otrzyma profesjonalne wsparcie w formie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz warsztatów grupowych nt. kreowania ścieżki zawodowej oraz coachingu kariery.

Niezmiernie ważnym zadaniem dla naszej uczelni jest umiędzynarodowienie kształcenia i tworzenie kierunków z uczelniami zagranicznymi.

- Dziś odnotowujemy duży postęp w zakresie przygotowywania ścieżek kształcenia w języku angielskim. Jeszcze do niedawna oferta uniwersytetu obejmowała 9 pełnych cykli kształcenia w języku angielskim, a dziś mamy ich około 20. W roku akademickim 2018/19 w ofercie obcojęzycznej będzie 26 programów kształcenia, z czego 25 w języku angielskim i 1 w języku rosyjskim – mówił rektor prof. Ryszard Górecki.

Zgodnie z uchwałą zadaniową ze stycznia tego roku, UWM realizuje tworzenie nowych kierunków z uczelniami zagranicznymi, między innymi wspólnie z Instytutem Politechnicznym w Setubal w Portugalii uruchamia kształcenie na kierunku zarządzanie w specjalności logistyka. Kontynuuje również z uczelnią w Offenburgu wspólne studia międzynarodowe.

Rektor poinformował także, że uczelnia zdobyła w konkursie POWER prawie 3,5 mln zł na międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu biogospodarki, realizowane w języku angielskim.

Niezmiernie ważnym elementem umiędzynarodowienia jest wymiana studentów i pracowników dydaktycznych.

- W ostatnim roku Uniwersytet pozyskał środki z programu Erasmus+ na współpracę z krajami programu oraz - po raz pierwszy - na współpracę z krajami partnerskimi, takimi jak Indie i Ukraina. Pozyskaliśmy także dodatkowe środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na mobilność zagraniczną studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Dzięki tym środkom finansowym mobilność studentów uczestniczących w programie Erasmus+ wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat o prawie 30% - dodał rektor.

UWM realizuje też wspólnie z 3 instytutami PAN oraz SGGW środowiskowe studia doktoranckie w ramach KNOW. Dzięki dobrej współpracy z Uniwersytetem w Biełgorodzie możemy się pochwalić wymianą studentów oraz przygotowywaniem wspólnego kształcenia.

Prof. Ryszard Górecki podkreślał rownież, jak ważnym elementem w rozwoju uczelni są badania naukowe.

- Prawie 40 mln złotych stanowił budżet uczelni na badania naukowe w 2016 roku. Powodem do radości jest coraz większa skuteczność w pozyskiwaniu grantów krajowych. W ostatnich konkursach NCN nasza skuteczność wynosiła 16%. W skali kraju jest to bardzo dobry wynik. W rankingach NCN według liczby pozyskanych projektów badawczych nasza Uczelnia plasuje się na 14 miejscu spośród 191 jednostek naukowych ubiegających się o finansowanie. Tak, jak powiedziałem, jest to bardzo dobry wynik, ale wprowadzone w ostatnim czasie zmiany dotyczące finansowania szkół wyższych wymagają dalszej aktywizacji w aplikowaniu o granty badawcze i zwiększenia umiędzynarodowienia badań naukowych. Osobom aplikującym o granty i tym, które je realizują serdecznie dziękuję i zapewniam dalsze wspieranie takich działań ze strony uniwersytetu. Aktualnie w Uczelni realizowane są 133 projekty badawcze krajowe i międzynarodowe. Czekamy na podpisanie umów o finansowanie kolejnych nowych projektów. W ostatnim czasie Senacka Komisja ds. Nauki opracowała priorytetowe tematy badawcze na wydziałach i w uczelni. Wszystko to po to by w efektywny sposób móc współpracować z firmami – podkreślał prof. Ryszard Górecki.

Co roku Uniwersytet zgłasza prawie 60 wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego. Pod tym względem jesteśmy liderem wśród polskich klasycznych uniwersytetów. Z punktu widzenia gospodarki ważne jest, żeby wynalazki były wykorzystywane w praktyce. Przykładem naszych działań komercjalizacyjnych jest umowa licencyjna pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko–Mazurskim a firmą ALAB Laboratoria na wdrożenie know–how (powstałego na Wydziale Biologii i Biotechnologii), związanego z badaniami w zakresie wczesnej diagnostyki autyzmu. Jest to dowód, że uczelnia dostosowała wyniki badań do rzeczywistych potrzeb rynkowych. Kolejnym przykładem działań sprzyjających komercjalizacji jest utworzenie wewnętrznego funduszu inwestycyjnego na rozwój badań w fazie przedwdrożeniowej. Z funduszu tego 7 zespołów badawczych otrzyma środki na finansowanie rozpoczynanych prac badawczych w fazie przed komercyjnej.
Niezmiernie ważnym elementem rozwoju uczelni jest umiędzynarodowienie nie tylko kształcenia, ale też badań naukowych.

- Kolejnym ważnym zadaniem naszej uczelni jest dalsze włączanie się do europejskiego programu badawczego Horyzont 2020. Aktualnie realizowanych jest 7 projektów, co w ubiegłym roku uplasowało UWM na 8 miejscu w kraju. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie koordynuje prestiżowy projekt międzynarodowy akcji COST. Aktualnie jesteśmy jedyną jednostką naukową, która jest liderem takiego programu, i drugą polską jednostką w historii akcji COST – zaakcentował prof. Ryszard Górecki.

Wśród osiągnięć Uniwersytetu, które napawają dumą są sukcesy Wydziału Nauk Medycznych. To w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przeprowadzone zostały pierwsze w Polsce eksperymentalne operacje wszczepienia stymulatora chorym w śpiączce i to tu otwarto Klinikę Budzik Dla Dorosłych. Niecały rok temu UWM otworzył Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila Behringa, zdobywając na ten cel 23 mln. zł z Ministerstwa Zdrowia. Z sukcesem UWM realizuje też program rozwojowy wydziału, dzięki któremu powstaje Centrum Symulacji Medycznej- projekt przyjęty jako program wzorcowy w skali całego kraju. Łączny dodatkowy budżet środków pozyskany z MZ to 5mln 260 tys. zł.

- W nowy rok akademicki 2017/18 Uniwersytet wkroczy z osiemnastoma wydziałami. We wrześniu powstanie Collegium Medicum, w skład którego wejdą dwa wydziały: Lekarski oraz Nauk o Zdrowiu – zaznaczył rektor.
UWM kontynuuje także zmiany i inwestycje na Uniwersytecie ze szczególnym uwzględnieniem programu „Green University".

- W ramach tego właśnie programu i przy uzyskaniu wsparcia 21 milionów zł, zakończyliśmy termomodernizację dziewięciu obiektów uniwersyteckich. Idea „Green University" stanowi dla Uniwersytetu wyjątkową wartość, czego dowodem jest dzisiejsza uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Janowi Kicińskiemu, który zaangażował się w projekty i badania naukowe dotyczące właśnie odnawialnych źródeł energii – mówił rektor prof. Ryszard Górecki.

Rektor podkreślił także, że uczelnia nie zaniechała starań o przyznanie dofinansowania na budowę siedziby wydziałów Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych.

- Czynimy usilne starania, by ministerstwo wsparło nasze plany. Powstanie tych obiektów jest najważniejszym zadaniem inwestycyjnym Uniwersytetu na ten rok. Mam nadzieję, że w przyszłym roku rozpoczniemy także budowę obiektu akademickiego centrum Kopernika. Jesienią rozpoczną się prace związane poprawą infrastruktury sportowej, parku i szlaków komunikacyjnych w kampusie. Potwierdzam również, znaną Państwu z doniesień medialnych, informację o rozpoczęciu budowy systemu rowerowego w Kortowie, który w przyszłości powinien być zintegrowany z rowerami miejskimi – dodał rektor.

W swoim przemówieniu prof. Ryszard Górecki zwrócił się także do doktorów i doktorów habilitowanych.

- Święto Uniwersytetu jest dniem wyjątkowym przede wszystkim dla Was. Dziś odbieracie dyplomy będące nagrodą wieloletniej pracy. Serdecznie gratuluję sukcesów w uzyskaniu tytułów naukowych. Serdeczne gratulacje składam również promotorom. Francuski myśliciel Jean-Jacques Rousseau powiedział: Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona. Życzę Państwu, by wszystkie chwile w Państwa życiu były wykorzystane jak najlepiej. Życzę, byście byli wielkimi indywidualnościami, prawdziwymi osobowościami uniwersyteckimi, byście z sukcesem realizowali swoje pasje zawodowe, ale też cieszyli się szczęściem rodzinnym i osobistym – życzył prof. Ryszard Górecki.

Na koniec wystąpienia rektor podziękował całej społeczności uniwersyteckiej za wspaniałą pracę, a także atmosferę w mijającym właśnie roku akademickim.

Po przemówieniu rektora odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Janowi Kicińskiemu, dyrektorowi Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku. Laudację wygłosił prof. Adam Lipiński, dziekan Wydziału Nauk Technicznych. Senat UWM tytuł doktora honoris causa przyznał profesorowi za znaczący wkład w rozwój nauki polskiej w dziedzinie nauk technicznych w szczególności w dyscyplinach energetyka oraz budowa i eksploatacja maszyn, a także za współpracę naukowo-badawczą z UWM, promocję naszego Uniwersytetu oraz wspieranie rozwoju Wydziału Nauk Technicznych.

- To ogromna satysfakcja i wielki honor. Recenzentom, promotorowi, Senatowi UWM, Jego Magnificencji Rektorowi chcę serdecznie podziękować. Dziękuję także wielu innym osobom, których nie sposób wymienić – mówił prof. Jan Kiciński.

Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono również dyplomy doktorom i doktorom habilitowanym. W tym roku dyplomy odebrały 144 osoby: w tym 95 doktorów i 49 doktorów habilitowanych.

W imieniu doktorów habilitowanych i doktorów głos zabrała dr hab. Krystyna Szczechowicz z Wydziału Prawa i Administracji.

- W imieniu wszystkich doktorów i doktorów habilitowanych chciałam podziękować władzom uczelni za wszystko, co robią na rzecz rozwoju nauki, ale także nas pracowników. Chcę podziękować również członkom naszych rodzin za to, że wykazali się cierpliwością i wyrozumiałością. Życie nie kończy się na zdobywaniu wiedzy, dlatego życzę nam, abyśmy do pracy przychodzili z radością – podkreśliła dr hab. Krystyna Szczechowicz.

Święto UWM to także okazja do wręczenia najbardziej zasłużonym pracownikom odznaczeń państwowych i uczelnianych za pracę na rzecz uczelni i nauki. Otrzymali je:

Odznaczenia państwowe:

Srebrny Krzyż Zasługi: prof. Marian Wiwart

Brązowy Krzyż Zasługi: dr Alina Jarząbek, prof. Mariusz Stolarski

Medal Złoty za Długoletnią Służbę: mgr Małgorzata Banasiak, prof. Marek Ciak, inż. Anna Figiel, Waldemar Frąckiewicz, prof. Maciej Gajęcki, prof. Tomasz Janowski, dr Gabriel Kopiejewski, mgr Joanna Kotarska, dr Stanisław Krawczuk, mgr Maria Krawczyk, prof. Leszek Małyszko, Marzena Miedziejewska, dr Aldona Orłowska, prof. Cezary Purwin, dr Bogdan Smyk, mgr Irena Stach, mgr Janusz Turowski, Krystyna Wółkiewicz-Żebrowska, prof. Piotr Zapotoczny, prof. Alicja Żbikowska

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę: dr Radosław Cellmer, prof. Joanna Chłosta-Zielonka, dr Adam Grabowski, dr Małgorzata Grzywińska-Rąpca, Mariusz Mroczek, dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak, mgr Marek Roguski, dr Piotr Sołowiej, dr Joanna Targońska, dr Aldona Zakrzewska

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę: dr Marcin Kazimierczuk, dr Anna Korzeniewska-Lasota, dr Justyna Krzywkowska

Medal Komisji Edukacji Narodowej: prof. Jarosław Całka, prof. Dariusz Choszcz, prof. Przemysław Dąbrowski, prof. Joanna Garbula, prof. Andrzej Koncicki, prof. Iwona Konopka, prof. Mirosław Krzemieniewski, prof. Andrzej Matraś, prof. Dariusz Mikulski, dr Zbigniew Nasalski, prof. Stanisław Okrasa, prof. Ewa Paturej, prof. Wiesław Sobotka, prof. Stefan Szczukowski

Odznaczenia uczelniane:

Statuetka Nicolaus Copernicus: prof. Arkadiusz Żukowski.

Święto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zakończył wykład doktora honoris causa profesora Jana Kicińskiego pt. „O energii i klimacie – trochę inaczej".

syla