UWM świętuje 15-lecie

W tym roku mija 15 lat istnienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Główna uniwersytecka uroczystość połączona z wręczeniem doktoratu honoris causa prof. Jerzemu Buzkowi odbyła się 9 czerwca w Centrum Konferencyjnym w Kortowie.

W uroczystości udział wzięli: Hans-Gert Pöttering, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, doktor honoris causa UWM, prof. Tadeusz Krzymowski, twórca idei utworzenia uniwersytetu w Olsztynie, reprezentanci władz miasta i województwa, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych i medycznych, przedsiębiorcy współpracujący z UWM, zaproszeni delegaci z zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy oraz studenci.

Oto na ziemi warmińsko-mazurskiej, dla jednych „ziemi odnalezionych przeznaczeń, dla innych „ziemi rodzimej" – a dla wszystkich w krainie serdecznie bliskiej, własnej, polskiej i wolnej – rozpoczyna pierwszy rok pracy naukowo-dydaktycznej nowo powołany do życia uniwersytet. Tymi słowami 15 lat temu prof. Ryszard Górecki, rektor UWM witał nowy rok akademicki1999/2000 - wtedy pierwszy w dziejach najmłodszej uczelni w Polsce.

- Wzruszony tym wielkim wydarzeniem mówiłem wówczas, że „Nasz Uniwersytet jest jedną z form awansu regionu i jednym z przejawów jego powodzenia". Podkreślałem z całą mocą, że „utworzenie Uniwersytetu stało się sukcesem wielu osób, które nie szczędząc wysiłku konsekwentnie i z uporem zmierzały do wyznaczonego celu" – przypominał podczas inauguracji prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski tworzyli wybitni przedstawiciele olsztyńskiego środowiska akademickiego, ówczesnego rządu, władz Olsztyna i województwa oraz resortu edukacji narodowej.
- I tak też od 15 lat, dzień po dniu, rok po roku strony tego dzieła zapełniają nauka i sumienna praca nauczycieli akademickich, osiągnięcia i dorobek badaczy, edukacja młodzieży oraz absolwenci opuszczający mury uczelni. Dzieło jest również efektem dobrych kontaktów z naszymi partnerami w regionie, w kraju i zagranicą – dodał rektor.

Rektor podkreślał, że dzięki studentom, 170-tysięczny Olsztyn, powiększa się w roku akademickim o 25-30 tysięcy mieszkańców.

- Jesteśmy bardzo ważnym pracodawcą na gospodarczej mapie miasta i regionu. Nasz budżet, z uwzględnieniem licznych inwestycji, sięga blisko 500 mln zł rocznie. W stolicy Warmii i Mazur przebywają zagraniczni stypendyści, uczestnicy licznych konferencji, sympozjów z udziałem znanych autorytetów – dodał rektor.

Rektor przypomniał, że obecnie strukturę uczelni tworzy 17 wydziałów, w tym 11 z uprawnieniami do nadawania stopni doktora habilitowanego w 13 dyscyplinach. Obowiązki i zadania uczelni wykonuje obecnie prawie 3500 pracowników, wśród których 2000 osób to nauczyciele akademiccy, a grupa prof. i dr hab. liczy już ponad 550 osób.

- Stopień doktora może nadawać 16 wydziałów w 23 dyscyplinach. Na 58 kierunkach kształci się 26 tys. studentów, ponad 600 doktorantów i 2 tys. słuchaczy studiów podyplomowych. Przypomnę, że na starcie mieliśmy 12 wydziałów i 32 kierunki kształcenia dla 24 tys. studentów. Prawo habilitowania wówczas miało 6 wydziałów, a doktoryzowania o połowę mniej, niż obecnie – wymieniał rektor.

W ciągu 15 lat istnienia UWM tytuły naukowe profesora otrzymało ponad 210 pracowników, obroniono prawie 300 rozpraw habilitacyjnych, a prawie 1430 osób obroniło doktoraty. Kategoria „absolwenci" to również imponująca część dorobku uczelni. Tytuł inżyniera / licencjata otrzymało ponad 42 tysiące osób, a tytuł magistra – ponad 63 tys. osób. Mamy ponad 105 tysięcy absolwentów z dyplomami Uniwersytetu. Jeszcze w tym roku uczelnię opuści prawie 6500 osób z dyplomami UWM, w tym 49 lekarzy - pierwszych absolwenów kierunku lekarskiego.

- Był czas, że Kortowo uchodziło za największy plac budowy Olsztyna i regionu. Na inwestycje wydaliśmy ponad 700 milionów złotych. Uczelnia wzbogaciła się o Uniwersytecką Bibliotekę, Collegium Biologiae, Centrum Nauk Humanistycznych, Centrum Konferencyjne, Laboratoria Biotechnologii Środowiska, Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej, Regionalne Centrum Informatyczne, nowe obiekty Wydziału Nauk Technicznych, Wydziału Nauki o Żywności, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Wydawaliśmy pieniądze na modernizację, wyposażenie sal dydaktycznych, zespołów laboratoryjnych. Zbudowaliśmy od podstaw pływalnię. A przede wszystkim szpital uniwersytecki – wyliczał rektor.

Prof. Górecki przekonywał, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski stał się kulturotwórczym centrum regionu i wiele wnosi do jego dorobku w dziedzinie sztuki, muzyki i tańca, teatru i literatury.

- Na stałe w kulturę Olsztyna wpisała się działalność naszych agend: chóru, Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo", orkiestry dętej. Ważną dziedziną życia uczelni i naszego miasta jest także sport akademicki, na czele z zawodnikami Indykpol AZS  Olsztyn – mówił rektor.

Rektor zachęcał do dalszej pracy na rzecz budowy wspólnego dobra i pomyślności uczelni. Podziękował także wszystkim pracownikom i studentom Uniwersytetu za te wspólne 15 lat.

- Dziękuję nauczycielom akademickim i wychowawcom młodzieży za zaangażowanie w pracę. Dziękuję pracownikom administracji i służbom technicznym - dzięki Państwu ten wielki organizm, jakim jest Uniwersytet - funkcjonuje sprawnie. Dziękuję naszej wspaniałej młodzieży za znakomitą postawę i współpracę - jesteście naszą chlubą. Szczególnie dziękuję wszystkim składom kolegiów rektorskich i dziekańskich tych 15 lat - praca Państwa sprawiła, że nasz Uniwersytet ciągle vires acquirit eundo, czyli nabiera sił idąc – dziękował rektor.

W uroczystości udział wziął prof. Jerzy Buzek, który 15 lat temu obecny był na pierwszej inauguracji roku akademickiego 1999/2000.

- Już wtedy sercem przyjęliśmy do naszej społeczności akademickiej prof. Jerzego Buzka, a dziś tej wspólnocie nadajemy formalny wymiar, nadając tytuł doktora honoris causa naszej Uczelni – mówił rektor.

Laudację wygłosił prof. Arkadiusz Żukowski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych, który przedstawił sylwetkę prof. Jerzego Buzka, a także jego zasługi dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

- Prof. Jerzy Buzek jest niekwestionowanym autorytetem naukowym, który niejednokrotnie wspiera ważne i priorytetowe kwestie związane z województwem warmińsko-mazurskim. Profesor J. Buzek jako premier RP nie tylko sprzyjał, ale bardzo wspierał i angażował się w powołanie w Olsztynie uniwersytetu, pierwszego tego rodzaju w Polsce. 1 czerwca 1999 r. rząd, którym kierował przyjął projekt ustawy o jego utworzeniu, a 9 lipca 1999 r. Sejm RP uchwalił ustawę o utworzeniu z dniem 1 września 1999 r. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Swoją obecnością zaszczycił pierwszą inaugurację roku akademickiego 1999/2000 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie – mówił prof. Arkadiusz Żukowski.

Od tej pory kilkakrotnie prof. Jerzy Buzek odwiedzał UWM. Podczas ostatniej wizyty w Olsztynie wygłosił wykład otwarty pt. „Polska w Unii Europejskiej – doświadczenia i perspektywy". Wówczas też podkreślił dokonania naukowe i edukacyjne Uniwersytetu.

- To dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność otrzymać najwyższą godność przyznawaną przez społeczność akademicką. Decyzja o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nie była łatwą decyzją. Podejmowana była pod ogromną presją. Warto było, czego wyrazem jest ta szczególna uroczystość – przekonywał prof. Jerzy Buzek.

W tym roku Senat UWM specjalną statuetkę - Nicolaus Copernicus przyznał prof. Janowi Jankowskiemu z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Statuetka została przyznana po raz drugi. Otrzymują ją naukowcy za wybitne osiągnięcia naukowe oraz dotychczasowy wkład w rozwój naukowy Uniwersytetu.

Z okazji jubileuszu Senat UWM przyznał też dwa  Medale Benemerenti Universitati Nostrae - prof. Józefowi Górniewiczowi oraz prof. Wojciechowi Maksymowiczowi. Prof. Górniewicz otrzymał medal za zasługi w procesie tworzenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz pełnienie funkcji prorektora w latach 1999-2008 i rektora w kadencji 2008-2012 UWM, a prof. Maksymowicz za zasługi w procesie tworzenia wyższego kształcenia medycznego na Warmii i Mazurach oraz pełnienie funkcji pierwszego dziekana Wydziału Nauk Medycznych UWM.

Szczególne jubileuszowe statuetki – Wawrzyn Uniwersytetu otrzymali prof. Tadeusz Krzymowski oraz dr inż. Kazimierz Janiak.

Specjalne Jubileuszowe Medale Senat UWM przyznał: posłowi RP Zbigniewowi Babalskiemu, wojewodzie warmińsko-mazurskiemu w latach 1999- 2001,  Stanisławowi Lechowi Szatkowskiemu, wojewodzie warmińsko-mazurskiemu w latach 2001- 2005,   Annie Szyszce, wojewodzie warmińsko-mazurskiemu w 2007 roku,  Andrzejowi Ryńskiemu, marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1999-2006,  Jackowi Protasowi, obecnemu marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego,  posłowi RP dr. inż. Januszowi Cichoniowi, prezydentowi Olsztyna w latach 1998-2001,  Czesławowi Małkowskiemu, prezydentowi Olsztyna w latach 2001-2008,  dr. inż. Piotrowi Grzymowiczowi, obecnemu prezydentowi Olsztyna oraz  księdzu kanonikowi Mirosławowi Huleckiemu, proboszczowi parafii p.w. Św. Franciszka z Asyżu.

Sylwia Zadworna

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM oraz prof. Jerzy Buzek na antenie Radia Olsztyn

w kategorii