UWM podpisał umowę z Państwową Inspekcją Pracy

podpisanie PIP
Współpracę w badaniu, analizie i promowaniu zagadnień bezpieczeństwa pracy dotyczących rolnictwa i leśnictwa obejmuje umowa pomiędzy UWM a Państwową Inspekcją Pracy. Oba podmioty podpisały ją 15 grudnia.

W imieniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego porozumienie podpisał rektor prof. Jerzy Przyborowski. W imieniu Państwowej Inspekcji Pracy podpis złożył Jarosław Kowalczyk, okręgowy inspektor pracy w Olsztynie. Obecni byli także dziekani – Wydziału Bionżynierii Zwierząt prof. dr hab. inż. Urszula Czarnik oraz Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa – prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski.

Obie strony deklarują wspólne działania dotyczące badań, analizy i promowania zagadnień związanych z bezpieczeństwem i prawną ochroną pracy we wszystkich działach rolnictwa i leśnictwa.

Uniwersytet chce promować i popularyzować te zagadnienia m.in. poprzez włączenie ich w programy spotkań naukowych oraz poprzez organizowanie spotkań studentów obu wydziałów z przedstawicielami PIP.

- Budowanie kultury organizacji pracy związane jest m.in. z zapewnieniem odpowiedniej atmosfery bezpieczeństwa. Owoce tej współpracy będą widoczne za jakiś czas, ale są to działania podjęte dla wspólnego dobra  – mówił rektor prof. J. Przyborowski.

Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie natomiast zgłasza gotowość zaangażowania się w działalność edukacyjną dotyczącą przekazywania wiedzy na temat prawnej ochrony pracy.

PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie zawarł już w 2019 r. podobne porozumienie o współpracy, dotyczące Wydziału Prawa i Administracji UWM.

mah