Uroczyste posiedzenie Senatu w Dniu Edukacji Narodowej

doktorantki z dyplomami siedzą
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią społeczność uniwersytecka miała wreszcie możliwość świętowania Dnia Edukacji Narodowej. To święto jak żadne inne skłania do refleksji i podsumowań.

Specjalne posiedzenie Senatu UWM odbyło się 14 października w Centrum Konferencyjnym. Uniwersytecka tradycja każe w tym dniu podsumować dorobek naukowy uczelni. Dlatego głównymi bohaterami uroczystości byli doktorzy i doktorzy habilitowani, którzy swe stopnie naukowe zdobyli w ostatnim czasie, w tym przypadku – w latach 2019-21.

Posiedzenie Senatu otworzył prof. Jerzy Przyborowski – rektor UWM. Zwrócił on uwagę na to, że pandemia nie tylko zakłóciła pracę uczelni, ale także tradycję akademickich uroczystości.

- Dlatego niezmiernie się cieszę, że po długiej przerwie możemy ponownie wspólnie celebrować chwile, w których jesteśmy dumni z naszych pracowników i naszej Alma Mater – podkreślił rektor.

Następnie rektor przytoczył kilka liczb obrazujących dorobek naukowy pracowników UWM.

- Spośród 3 tysięcy pracowników nauczyciele akademiccy stanowią dziś grono 1725 osób. Wśród nich mamy 639 tzw. samodzielnych pracowników naukowych, profesorów i doktorów habilitowanych – wyliczał rektor.

- Z wielką satysfakcją odnotowujemy coroczne statystyki, z których jasno wynika, że rozwój naukowy mierzony zdobytymi tytułami i stopniami naukowymi jest wymiernym znakiem rozkwitu naszej Uczelni. Od 1999 r., czyli od powstania UWM, 292 osoby otrzymały tytuły profesorskie, wypromowaliśmy łącznie 567 doktorów habilitowanych oraz aż 2140 doktorów. Dziś mamy kolejny powód do satysfakcji. Grupa ok. 160 osób (w tym 56 doktorów habilitowanych oraz ponad 100 doktorów) odbierze za chwilę swoje dyplomy i gratulacje. Śpieszę również z dodatkową informacją, że w ostatnich 2 latach 30 naszym uczonym Prezydent RP nadał tytuł profesora – wyliczał rektor.

- Nasza wspólnota jest wyjątkowo różnorodna: nauczyciele akademiccy są dziś grupą tak liczną i heterogeniczną, że uczestniczą w kształceniu aż na 79 kierunkach studiów. Dzięki ich aktywności badawczej mamy możliwość nadawania stopnia naukowego doktora w 8 dziedzinach i aż 22 dyscyplinach, a uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego - w 7 dziedzinach i 16 dyscyplinach. To bogactwo dyscyplin na naszym Uniwersytecie traktuję jako osiągnięcie i rezultat wielkiego zaangażowania społeczności akademickiej w rozwój naszej Uczelni, za co składam serdeczne podziękowanie. Mam świadomość, że pomnażając dziedzictwo nauki i nauczania pozostawione przez naszych poprzedników, pracujemy z myślą o kolejnych pokoleniach, z myślą o przyszłości, dlatego też liczę, że obok silnych obecnie dyscyplin naukowych, uda nam się rozwinąć nowe, perspektywiczne dla naszego regionu i kraju.

- Z wielkim optymizmem patrzę na tę różnorodność dyscyplin naukowych, które mamy u siebie: wszystkich ważnych, nierozerwalnych i przenikających się wzajemnie, oddziałujących na siebie, pozostających w łączności. Jasno widzę, że tworzą one tę wspólnotę, o której mówi zarówno antyczne „universum” jak i nowoczesny, współczesny uniwersytet. Wspólnota naszych dziedzin nauk i dyscyplin to ogromny potencjał, z którego możemy czerpać, kształtując postęp naukowy i dydaktyczny oraz którego potrzebuje nasze otoczenie społeczno-gospodarcze, nasz region, kraj i świat. Wierzę głęboko w to, że w pełni go wykorzystamy. Ogromne nadzieje pokładam w doktorantach i w naszej Szkole Doktorskiej, w której młodzi naukowcy są nie tylko bardzo ważnym elementem budowania prestiżu naszej uczelni, ale przede wszystkim stymulatorem uniwersyteckich działań prorozwojowych. Obecnie na UWM mamy 354 doktorantów, w tym 96 w szkole doktorskiej. Formuła naszej Szkoły Doktorskiej wraz z jej interdyscyplinarnym charakterem daje gwarancję, że nasze młode kadry w pełni sprostają roli współczesnego naukowca: autorytetu w wybranej dyscyplinie i znakomitego dydaktyka - kontynuował prof. Przyborowski.

Podkreśliwszy osiągnięcia, rektor przypomniał także o czekającej UWM ewaluacji dyscyplin naukowych w 2022 r.

- Mam świadomość, że wymaga ona od nas wszystkich ogromnego wysiłku i zaangażowania i jeszcze raz dziękuję Państwu za to, co już zostało dokonane, nie zaprzestanę jednak prosić i apelować o więcej, o mobilizację w pomnażaniu dorobku naukowego w tym krótkim czasie, który nam jeszcze pozostał do do zakończenia okresu podlegającego ewaluacji - zaapelował rektor.

- Wiem, że przyjazne warunki pracy, dobra atmosfera oraz zaufanie przybliżają nas do celu. Dlatego pozwolę sobie przypomnieć, że podejmujemy intensywne działania, aby takie warunki wytworzyć, realizując zarówno program budowania wysokiej kultury organizacyjnej na naszym Uniwersytecie, jak i prowadząc kolejne inwestycje i modernizacje, o czym szczegółowo mówiłem w przemówieniu inauguracyjnym - podkreślał profesor Jerzy Przyborowski. - Przypomnę również, że realizujemy programy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zarówno naszych pracowników, jak i doktorantów oraz studentów.

W kolejnym fragmencie wystąpienia rektor podzielił się z zebranymi swymi refleksjami na temat roli uniwersytetu.

- Posłannictwem każdego uniwersytetu jest zapewnienie rozwoju badań naukowych i kształcenia. Działalność naukowa powinna być obszarem wolności, opartym o autonomię uczelni i światopogląd naukowy, z poszanowaniem idei humanizmu oraz praw i wolności uniwersalnych, a także powinnością i formą służby nie tylko wobec społeczeństwa swojego kraju, ale – jak dziś wyraźnie widzimy – wobec świata. W mocno zantagonizowanym świecie uczeni odgrywają dziś ogromnie ważną rolę. Spoczywa na nich wielka odpowiedzialność, związana z rzetelnością prowadzonych badań i, co za tym idzie, budowaniem atmosfery zaufania do nauki, do wyników badań naukowych. Nigdy jeszcze to zaufanie nie było tak potrzebne jak dziś, w chwili, kiedy podważane są autorytety naukowe, kiedy współczesne pokolenie toczy bój o bezpieczeństwo zdrowotne swoje i kolejnych generacji - zaznaczył profesor Jerzy Przyborowski.

- Uczony jest dziś także wzorem, który poprzez tolerancję i dialog, poprzez wierność wartościom takim, jak godność ludzka i prawa człowieka kreuje szacunek innych dla wielości i zróżnicowania kultur - mówił dalej rektor. - Jak bardzo jest to ważne, widzimy w obliczu tego, co dzieje się wokół nas. Nie tylko jako uczeni, ale także jako mieszkańcy krainy wielonarodowej, wielokulturowej i wielowyznaniowej, mamy obowiązek akceptować inność, wspierać różnorodność, krzewić ducha tolerancji i przekonywać do niej. Jesteśmy do tego predystynowani.

Profesor Przyborowski przypomniał także, że wśród mieszkańców Warmii i Mazur mieliśmy wielkich uczonych różnych narodowości i różnych kultur. Działali tu: przyrodnicy i filozofowie: Helwing, Herder i Hamann, historycy: Kromer, Voigt, pedagodzy: Herbart, matematycy: Bessel, pisarze i poeci np. Krasicki i Wiechert, Mikołaj Kopernik czy niedawno zmarły nasz Doktor Honoris Causa – Erwin Kruk. W Ławicach koło Iławy urodził się Emil von Behring, bakteriolog, laureat Nagrody Nobla, absolwent gimnazjum w Olsztynku.

- Przywołując te wielkie osobowości nauki chcę podkreślić, że jesteśmy ich sukcesorami i kontynuatorami – zauważył rektor. - Jestem pewien, że nie brakuje podobnych osobowości i talentów naukowych w naszej uczelni. Wierzę, że w poczuciu historycznej powinności i ciągłości, nawiązujecie Państwo w swoich badaniach zarówno do świetnych tradycji naukowych na Warmii i Mazurach, jak i do nauki światowej.

Kończąc swe przemówienie, rektor pogratulował młodym naukowcom stopni naukowych i życzył im wielu sukcesów w pracy naukowej i dydaktycznej.

Po wystąpieniu profesora Jerzego Przyborowskiego odbyła się promocja doktorów habilitowanych, którą poprowadził prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. polityki naukowej i badań. Poźniej przyszedł z kolei czas na promocję doktorów, której przewodniczył prof. Paweł Wysocki, prorektor ds. kształcenia.

W imieniu promowanych głos zabrał prof. Michał Majewski z Wydziału Lekarskiego.

- Dzisiejsza uroczystość to potwierdzenie tego, że to, co robimy, jest słuszne i potrzebne - powiedział.

W końcowej części uroczystości rektor podziękował za liczne gratulacje i życzenia składane kadrze uniwersyteckiej i nadesłane na jego ręce z okazji Dnia Edukacji oraz chórowi pod dyr. prof. Jana Połowianiuka za muzyczną oprawę. W tym roku poczet sztandarowy wystawili studenci Wydziału Nauk Społecznych.

Lech Kryszałowicz

w kategorii