Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wybrał Radę Uczelni

wybory Rady Uczelni
Senat UWM na posiedzeniu 29 marca wybrał skład pierwszej Rady Uczelni. Jej kadencja potrwa do 31 grudnia 2020 r. Pierwszym zadaniem Rady będzie zaopiniowanie projektu nowego statutu Uniwersytetu.

Prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski z Wydziału Humanistycznego, prof. dr hab. Tadeusz Kamiński z Wydziału Biologii i Biotechnologii (złożył rezygnację z funkcji dziekana WBiB), prof. dr hab. Andrzej Koncicki z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz prof. dr hab. Marek Chmaj z SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka z Politechniki Wrocławskiej i prof. dr hab. Krzysztof Mikulski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika weszli w skład pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W skład Rady na mocy ustawy wszedł także Krystian Filipek, przewodniczący Samorządu Studenckiego. Przewodniczącym Rady został prof. Marek Chmaj. Otrzymał 45 głosów „za” na 62 głosujących. Historyczne głosowanie nad składem odbyło się na posiedzeniu Senatu UWM 29 marca.

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni zaplanowano na 12 kwietnia. Rada zaopiniuje wtedy projekt statutu Uniwersytetu. Kadencja nowego organu w strukturze uczelni potrwa do 31 grudnia 2020 r. Do tego czasu Rada ma realizować wyłącznie zadania polegające na uchwaleniu regulaminu swego działania, opiniowaniu projektu statutu uczelni oraz wskazywaniu kandydatów na rektora.

Zgodnie z założeniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rada Uczelni ma charakter doradczy. Odpowiadać będzie za opiniowanie strategii uczelni, projektu statutu oraz monitorować gospodarkę finansową uczelni.

Sylwetki członków Rady spoza wspólnoty uczelni:

Prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka

Urodzona w 1975 r. Absolwentka Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej (1999 r.). Od 2002 r. zatrudniona na Wydziale Chemii PWr. W 2012 r. otrzymała tytuł profesora w dziedzinie: nauki techniczne. Od lutego 2018 r. profesor zwyczajny Politechniki Wrocławskiej. Od 2012 r. – kierownik akredytowanego przez PCA Laboratorium Chemicznego Analiz Wielopierwiastkowych. Od 2013 r. ekspert MRiRW w zakresie ocen rejestracyjnych środków ochrony roślin. W latach 2016-2017 r. – vice-przewodnicząca Rady Nadzorczej Grupa Azoty ZAK S.A. Od lutego 2019 r. prezes zarządu Centrum Naukowo Badawczego Chemii Agrochemii i Ochrony Środowiska Agrophos. Aktywny ekspert NCBiR, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, NAWA, Slovak Research Agency. Specjalista w zakresie innowacyjnych agrochemikaliów: nawozów, środków poprawiających wzrost roślin, dodatków paszowych; gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponadto prof. dr hab. Katarzyna Chojnacka odbyła kurs i egzamin dla członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zainteresowania naukowe: technologia nawozów; technologia dodatków paszowych; biotechnologia przemysłowa; biotechnologia środowiska; biomonitoring.

Prof. dr hab. Marek Chmaj

Urodzony w 1969 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS (1990-1994) oraz Wydziału Politologii UMCS (1991-1993). W 2009 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Stypendysta Research Support Scheme (1997-1988) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999 r.), uczestnik ponad stu konferencji naukowych, długoletni redaktor naczelny czasopisma "Athenaeum" i członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Prawa Konstytucyjnego”. Wykładowca na wielu uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Castellon (Hiszpania), Bari (Włochy), Rydze (Łotwa) oraz Bańskiej Bystrzycy (Słowacja). Stały ekspert komisji sejmowych i senackich oraz partner zarządzający w Kancelarii Chmaj i wspólnicy sp. k. Kierownik Katedry Prawa Publicznego na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

Urodzony w 1960 r. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1982 r.) W 1984 r.  zatrudniony w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. Od 1 listopada 2001 roku zatrudniony na stanowisku profesora UMK, natomiast w 2005 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Obecnie związany zawodowo z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika (kierownik Zakładu Historii Gospodarczej oraz Centrum Badań Kopernikańskich) oraz – od 2016 r. – z Instytutem Historii PAN. W latach 1995-1997 kierownik Zaocznego Studium Historii, 1998-2000 zastępca dyrektora, a w latach 2003-2006 dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki, członek Senatu UMK w latach 1997-1999 i 2005-2008, członek licznych komitetów redakcyjnych i rad naukowych historycznych czasopism naukowych (m.in. „Kwartalnika Historycznego”, „Rocznika Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, „Przeszłości Demograficznej Polski”), rad muzealnych (m.in. Muzeum Historii Polski i Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie). W latach 2003-2012 i od 2015 Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 2008 r. prezes Towarzystwa Miłośników Torunia. Przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN w latach 2012-2015 (obecnie wiceprzewodniczący), od 2011 r. członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,  w której od 2017 r. pełni funkcję przewodniczącego sekcji I (nauk Humanistycznych i społecznych).

Zainteresowania naukowe: historia społeczno-gospodarcza państwa krzyżackiego w XIII-XV wieku i ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem Prus Królewskich w XV-XVIII wieku.

Sylwetki członków Rady wybranych spośród wspólnoty uczelni:

Prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski

Urodzony w 1962 r. Od początku swej drogi zawodowej związany z Wydziałem Humanistycznym. Reprezentuje dyscyplinę literaturoznawstwo. W 2013 otrzymał nominację na profesora nauk humanistycznych. Od ponad 30 lat jest członkiem Rady Wydziału Humanistycznego. Był wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej. Wieloletni kierownik Zakładu Literatury Współczesnej i Teorii Literatury. W l. 2001–2002 członek senackiej Komisji Nauki, od 2008 r. przewodniczący Kolegium Wydawniczego UWM, członek Senatu UWM w kadencjach: 2012–2020, a także członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN w Warszawie (2015–2018). Członek prezydium  Komisji Nauk Humanistycznych Oddziału PAN w Olsztynie i w Białymstoku w okresie od 2016 do 2018. Przewodniczący lub członek komitetów naukowych lub organizacyjnych wielu międzynarodowych i krajowych konferencji. Wygłosił ponad 100 referatów. Współpracuje ze wszystkimi uniwersytetami w Polsce, a także z Uniwersytetem Wiedeńskim, Uniwersytetem Śląskim w Opawie i uczelniami niemieckimi (we Frankfurcie n. Odrą oraz w Greifswaldzie). Współzałożyciel i działacz Wspólnoty Kulturowej „Borussia” (1990–2002), członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (w latach 1996-2005 jego prezes). Przewodniczył Towarzystwu Literackiemu im. Adama Mickiewicza. Współkierował Polskim Towarzystwem Czytelniczym i Warmińską Inicjatywą Kulturalną. Należy do Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Sekretarz Rady Sołeckiej w Przykopie w latach 2014–2018.

Prof. dr hab. Tadeusz Kamiński

Urodzony w 1962 r. Absolwent Wydziału Weterynarii Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1987), stopień doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1995 r., doktora habilitowanego nauk biologicznych – w 2006 roku, w 2014 r. otrzymał tytuł profesora w dziedzinie nauk biologicznych. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii. W latach 2008-2011 prodziekan ds. studenckich Wydziału Biologii UWM a od roku 2011 dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii. Przewodniczący Senackiej Komisji Nauki. Odbył roczny staż naukowy w WHO Collaborating Centre for Research in Human Reproduction, University of Oulu, Finlandia.

Tematyka badań prof. dr. hab. Tadeusza Kamińskiego dotyczy hormonalnej regulacji procesów rozrodczych u ssaków.  Jest autorem i współautorem 79 publikacji z listy A MNiSW o sumarycznym współczynniku wpływu (IF) 136. Indeks Hirscha 16.

Prof. dr hab. Andrzej Koncicki

Urodzony w 1953 r. Absolwent Wydziału Weterynaryjnego ART w Olsztynie (1978 r.). W 2002 r. otrzymał tytuł profesora w dziedzinie nauk weterynaryjnych. Od 2002 r. członek Senatu UWM. W okresie pełnienia przez prof. A. Koncickiego  funkcji dziekana Wydział Medycyny Weterynaryjnej w 2013 r. wydział otrzymał aprobację europejską przyznaną przez Europejskie Stowarzyszenie ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej (European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE) w zakresie zgodności procesu kształcenia  na kierunku weterynaria ze standardami Unii Europejskiej, obowiązującą do 2022 r., a w 2015 r. uzyskał, w  konsorcjum naukowym „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk weterynaryjnych na lata 2015 – 2019. Obecnie kierownik Katedry Chorób Ptaków, prodziekan WMW, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu (druga kadencja) i wielu innych gremiów akademickich. Od 2001 r. członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Ponadto w latach 2007 - 2009 vice-prezes, w latach 2009 – 2012 prezes, a w 2016 r. honorowy członek tego Towarzystwa. W latach 2008-2009 członek Interdyscyplinarnego Zespołu Ekspertów ds. Programów Międzynarodowych przy NCBiR. Obecnie m.in. członek Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu Polskiej Akademii Nauk, dwie kadencje członek, a od 2016 przewodniczący Rady Naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Od 2012 r. członek Rady Sanitarno - Epizootycznej przy Głównym Lekarzu Weterynarii, od 2017 r. członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych i ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zainteresowania badawcze: aktualne problemy w diagnostyce, epizootiologii i profilaktyce chorób drobiu, zwłaszcza indyków.

Posłuchaj także wypowiedzi  rektora UWM o Radzie Uczelni.

opr. mah

w kategorii