Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ma nowy statut

wyniki głosowania za przyjęciem statutu
Nasza uczelnia ma nowy statut. Po ponad 3-godzinnej debacie Senat UWM przyjął ten najważniejszy dla uczelni dokument. Nowy statut zacznie obowiązywać od 1 października tego roku.

Ponad 3 godziny trwało nadzwyczajne posiedzenie Senatu UWM zwołane 21 maja. Obrady w całości poświęcono  nowemu statutowi. Do jego opracowania obligują wszystkie uczelnie publiczne przepisy wchodzącej w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z przyjętym w listopadzie ub.r. przez Senat UWM harmonogramem prac przygotowanie statutu w wersji do konsultacji miało zakończyć się do końca marca tego roku, natomiast na zatwierdzenie statutu Senat miał czas do końca maja. Terminy zostały dotrzymane.

Projekt statutu pozytywnie zaopiniowała Rada Uczelni na posiedzeniu 13 maja. Dokument otrzymały też do konsultacji wszystkie działające na UWM związki zawodowe. Swoją opinię przedstawili też prawnicy eksperci. Ostatnim etapem było procedowanie przez Senat.

Członkowie Senatu zgodnie z procedurą musieli przegłosować każdą merytoryczną poprawkę do treści dokumentu – zgłoszono ich ponad 20 oraz kilkanaście poprawek stylistycznych doprecyzowujących zapisy. W obradach uczestniczył mecenas Marcin Chałupka z kancelarii prawnej Ius & Doctrina, który na bieżąco pomagał rozstrzygać wszelkie wątpliwości prawne.

W finalnym głosowaniu, po debacie Senat zatwierdził projekt statutu. Statut został przyjęty 56 głosami „tak” przy 2 głosach na „nie”, 2 głosach wstrzymujących się. Nie głosowało 6 osób uprawnionych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 października tego roku. Tym samym traci moc dotychczasowy statut obowiązujący od 2011 r.

- Dziękuję wszystkim za pracę nad tym najważniejszym dla uczelni dokumentem. Wiele było pracy i zadań do wykonania, jestem za tę pracę wdzięczny wszystkim moim współpracownikom, zwłaszcza prorektorowi prof. Jerzemu Przyborowskiemu, który przewodniczył zespołowi opracowującemu statut, pani Izie Bagińskiej, która służyła pomocą prawną, członkom Senatu. Składam podziękowania szefom komisji senackich, związkom zawodowym - naprawdę wykonaliśćie państwo ogrom pracy dla dobra uczelni – podkreślał rektor prof. Ryszard Górecki.

Naczelną zasadą, jaką kierował się zespół opracowujący nowe przepisy, było niepowielanie w nim zapisów ustawy 2.0. Nowy dokument przekazuje więcej kompetencji rektorowi ale zwiększa też jego odpowiedzialność. Zmieni się struktura uczelni oraz system zarządzania. Rektora będzie wspierać m.in. Rada Rektorska – dziekanów zaś rady dziekańskie. W obradach Senatu z głosem doradczym uczestniczyć będzie dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej oraz kierownicy jednostek ogólnouczelnianych. Statut reguluje też zasady funkcjonowania Colllegium Medicum.

Wniosek prof. Wojciecha Maksymowicza, aby w nowym statucie zawrzeć także zapis o stosowaniu do struktury wewnętrznej Szkoły Zdrowia Publicznego odpowiednich przepisów dotyczących wydziału reprezentującego dyscyplinę nauk o zdrowiu został w głosowaniu odrzucony 39 głosami, przy 6 popierających i 13 wstrzymujących się.

Po uchwaleniu statutu przed władzami uczelni oraz zespołami wdrażającymi nowe przepisy stoją kolejne zadania.  

- Ustawa wymaga od nas, aby do 1 października przygotować ponad 90 aktów prawnych. Akty te regulują działalność naukową, badawczą jak i dydaktyczną. Jeszcze jest sporo pracy do wykonania – zaznaczał prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów, przewodniczący zespołu opracowującego statut.

Senat i Rektor są zobowiązani wprowadzić lub dostosować do postanowień Statutu wewnętrzne akty prawne w terminie do dnia 30 września 2020 roku.

mah

na zdjęciu - wynik historycznego głosowania za przyjęciem nowego statutu

w kategorii