Uniwersyteckie granty na innowacje

probówki
Nawet po 100 tys. zł mogą otrzymać zespoły badawcze z UWM na komercjalizację swoich pomysłów. Na przełomie I i II kwartału rusza pierwszy w dziejach naszej uczelni konkurs na uniwersyteckie granty.

Trzy miliony trzysta tysięcy złotych otrzyma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego konsorcjum 4 uczelni na realizację programu pn. „Inkubator Innowacyjności+”. Konsorcjum to tworzy: Uniwersytet Medyczny w Łodzi (lider), Uniwersytet Łódzki, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Celem programu „Inkubator Innowacyjności+” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, a w szczególności ich komercjalizacja. Ma on trwać 2 lata.

Na program składają się 2 działania: konkurs na granty i brokerzy innowacyjności.

- W konkursie o granty przewidujemy granty o wysokości nawet 100 tys. zł dla 7 zespołów badawczych z UWM. Na co będą one mogły być wydane? Na wynagrodzenia dla pracowników oraz materiały i odczynniki potrzebne do dokończenia zgłoszonych pomysłów. O tym, które pomysły otrzymają granty zadecyduje komisja konkursowa złożona z przedstawicieli uczelni wchodzących w skład konsorcjum oraz ludzie biznesu. W sumie całe konsorcjum z ministerialnych pieniędzy wypłaci granty 18 zwycięskim pomysłom - wyjaśnia Eliza Popławska-Jodko, dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM, które doprowadziło do zakwalifikowania UWM do programu „Inkubator Innowacyjności+”.

Do konkursu o granty będą mogły przystąpić zespoły z UWM prowadzące badania w następujących dziedzinach nauki: inżynieria medyczna, nauki rolnicze, leśne i o żywności, inżynieria środowiska, pozyskiwanie i przetwórstwo surowców naturalnych, recykling odpadów, technologie pozyskiwania i odzyskiwania wody, geoinformacja. Ogłoszenie o konkursie na granty powinno się pojawić na przełomie I i II kwartału.

Drugie działanie to brokerzy innowacyjności. CIiTT UWM zatrudni ich 2. W całym konsorcjum będzie ich 6. Czym się będą zajmować? Wyszukiwaniem na uczelni pomysłów mających potencjał komercjalizacyjny i kojarzeniem ich autorów z przedstawicielami biznesu, którzy zechcą w nie zainwestować swoje pieniądze. Wlicza się w to także organizowanie spotkań obu stron. Dla każdego pomysłu CIiTT opracuje oddzielną ścieżkę komercjalizacji i przez okres komercjalizacji będzie doradzać, jak to robić. O tym, które pomysły otrzymają opiekę zadecyduje komisja złożona ze specjalistów z CIiTT oraz ludzi biznesu.

Do programu „Inkubator innowacyjności+” MNiSW zakwalifikowało 20 podmiotów z całej Polski.

lek

w kategorii