Trzech przedstawicieli UWM w radzie Instytutu Weterynaryjnego w Puławach

od lewej: Koncicki, Szweda, Jaroszewski
Aż trzech przedstawicieli UWM i to z jednego wydziału – Medycyny Weterynaryjnej weszło w skład rady naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

Nasi ludzie w radzie naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach to: prof. Andrzej Koncicki – kierownik katedry Chorób Ptaków (1. z l.), prof. Wojciech Szweda - kierownik Katedry Epizootiologii ( w srodku) oraz prof. Jerzy Jaroszewski – prorektor UWM i kierownik Katedry Farmakologii i Toksykologii (1. z pr.). Powołał ich do rady Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To już ich druga kadencja z rzędu w radzie. Prof. Andrzej Koncicki 29 listopada 2021 r. na inauguracyjnym posiedzeniu rady został wybrany jej przewodniczącym, ponownie. Głosowało na niego 26 obecnych na zebraniu członków, czyli wszyscy. Wiceprzewodniczącymi zostali– prof. dr hab. Jerzy Rola z PIWet. oraz dr hab. Krzysztof Śmietanka, prof. instytutu.

Wybrano również składy komisji rady naukowej. Prof. Jerzy Jaroszewski został członkiem komisji ds. oceny kwalifikacji pracowników PIWet-PIB na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne. Prof. Wojciech Szweda – członkiem komisji ds. oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych PIWet-PIB. Natomiast prof. Koncicki - Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej.

W skład Rady Naukowej PIWet wchodzi 30 osób. 15 członków powołuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 15 członków to pracownicy Instytutu wyłaniani w wyborach. W radzie naukowej znaleźli się przedstawiciele uniwersytetów przyrodniczych w Lublinie, Wrocławiu, Medycznego w Lublinie i UMCS oraz ośrodków doradztwa rolniczego, ministerstwa i szpitala.

W inauguracyjnym posiedzeniu rady naukowej uczestniczył wiceminister Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podkreślił rolę i rangę Państwowego Instytutu Weterynaryjnego -Państwowego Instytutu Badawczego w zwalczaniu chorób zakaźnych i zapewnieniu bezpiecznej żywności w skali kraju i na arenie międzynarodowej.

- To, że minister rolnictwa na 15 powoływanych przez siebie członków rady instytutu weterynaryjnego w Puławach powołał aż 3 przedstawicieli Wydziału Medycyny Weterynaryjnej najlepiej świadczy o tym, że docenia dorobek naszego środowiska. Bardzo mnie to cieszy – zapewnia prof. Andrzej Koncicki.

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach powstał w 1945 r. Jego zadania to: prowadzenie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, profilaktyki i diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt, w tym zoonoz, higieny i toksykologii żywności zwierzęcego pochodzenia, higieny pasz i ochrony środowiska. Instytut prowadzi także badania aplikacyjne i adaptacyjne przystosowujące wyniki badań naukowych do potrzeb praktyki.

W maju tego roku Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi powołał prof. Koncickiego i prof. Szwedę do grupy roboczej ds. zintensyfikowania badań naukowych nad wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), czyli międzyresortowego zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z występowaniem przypadków tej choroby w Polsce. Zob. http://www.uwm.edu.pl/egazeta/uczeni-uwm-pomagaja-zwalczac-asf

lek