Świetny wynik UWM w pilotażowym programie „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

Na UWM trafi aż12 mln zł na realizację badań z pilotażowego konkursu w ministerialnym programie „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. To najwyższa możliwa kwota, jaką przyznało MNiSW.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło wyniki pilotażowego konkursu w programie „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski znalazł się w grupie uczelni, które otrzymały najwyższą możliwą kwotę - 12 milionów złotych. 30 aplikującym o środki uczelniom akademickim przyznano łącznie ponad 326 milionów złotych finansowego wsparcia na realizację badań naukowych ważnych dla regionu.

Nasza uczelnia zgłosiła projekt "Innowacyjna żywność wysokiej jakości dla zdrowia społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie’”. Wsparcie dostaną dyscypliny: agronomia, rybactwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika oraz nauki weterynaryjne. Dofinansowanie wypłacane będzie przez cztery lata.

- Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji naszej uczelni jako ośrodka prowadzącego innowacyjne podstawowe i stosowane badania naukowe oraz prace rozwojowe a także jako Uniwersytetu ściśle współpracującego z wiodącymi instytucjami i organizacjami naukowymi na świecie, jak również podmiotami gospodarczymi, organami samorządowymi i państwowymi. Te zintegrowane, inter- i transdyscyplinarne badania naukowe będą prowadzone m.in. w zakresie: wytwarzania, przetwórstwa, konsumpcji prozdrowotnej i bezpiecznej  żywności, w tym żywności innowacyjnej oraz w zakresie zdrowia zwierząt, w szczególności w aspektach bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony zdrowia publicznego – wyjaśnia prof. Małgorzata Darewicz, dziekan Wydziału Nauki o Żywności i kierownik projektu.

- Chcę podkreślić wielką pomoc i merytoryczne wsparcie ze strony prof. Bogusława Staniewskiego, kierownika Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością naszego wydziału, który był konsultantem przy przygotowywaniu wniosku – dodaje prof. Darewicz.

Projekt wpisuje się w „Strategię rozwoju społeczno - gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”, w której położono nacisk na rozwój gospodarki opartej na trzech inteligentnych specjalizacjach: ekonomia wody, drewno i meblarstwo oraz żywność wysokiej jakości.

- Konkurs jest efektem dialogu, jaki resort nauki prowadził z przedstawicielami ośrodków akademickich. Kiedy dyskutowaliśmy nad kształtem Konstytucji dla Nauki, bardzo często z ust naszych partnerów słyszeliśmy o potrzebie równomiernego i sprawiedliwego wsparcia wszystkich uczelni w Polsce. W odpowiedzi na te głosy uruchomiliśmy specjalne strumienie finansowe, które będą stymulowały uczelnie do dalszego rozwoju. A równocześnie będą brały pod uwagę odmienne misje i potencjały uczelni - tłumaczy Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Uczelnie rozpoczną realizację projektów w styczniu 2019 roku – mają 4 lata na realizację założeń.

mah, Radio UWM FM