Student UWM przewodniczącym Forum Uniwersytetów Przyrodniczych

Fabian Miszewski
Pracami Forum Uniwersytetów Przyrodniczych w kadencji 2022/2023 pokieruje Fabian Miszewski, student architektury krajobrazu UWM. Forum jest jedną z komisji branżowych Parlamentu Studentów RP.

Wybory odbyły się w kwietniu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Do Kortowa przyjechali członkowie 2 komisji branżowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej: Forum Uniwersytetów Przyrodniczych oraz Forum Uczelni Przyrodniczych. Wybory na przewodniczącego FUPr wygrał Fabian Miszewski, student architektury krajobrazu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM.

- Chciałbym się zająć przede wszystkim wspieraniem rozwoju naukowego studentów. Moim zdaniem bardzo ważna jest wymiana doświadczeń między studentami oraz samorządami studenckimi odnośnie rozwoju kierunków przyrodniczych oraz jakości kształcenia na tych kierunkach. Ogromną nadzieję pokładam również we współpracy z Parlamentem Studentów RP oraz innymi komisjami branżowymi. Przed nami dużo pracy, ale wierzę, że w składzie nowego prezydium mamy osoby pełne energii i gotowe do pracy – mówi Fabian.

Fabian Miszewski studiuje obecnie na II roku studiów II stopnia.

- Kierunek ten wybrałem nieprzypadkowo, ponieważ wiążę z nim swoje plany naukowe i zawodowe. Od najmłodszych lat interesowałem się przyrodą i środowiskiem, później te zainteresowania przerodziły się w wybór kierunku studiów. Na studiach ewoluowały one jeszcze bardziej i dziś głównie zajmuję się terenami zieleni miejskiej, ekosystemami miejskimi oraz wpływem człowieka na ekosystemy oraz kształtowanie systemów zieleni w miastach. Dodatkowo jestem społecznikiem, stąd też działalność w samorządzie studenckim – wyjaśnia.

Forum Uczelni Przyrodniczych jest jedną z 10 komisji branżowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Zrzesza uczelnie rolnicze i przyrodnicze, których rektorzy są członkami Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych. Głównymi celami FUP jest współpraca między samorządami studenckimi oraz wspieranie ich działań i wymiana doświadczeń między samorządowcami. FUPr jest także reprezentacją studentów kierunków rolniczych i przyrodniczych na arenie ogólnopolskiej.

Podczas zjazdu, oprócz dyskusji i debat, studenci odwiedzili kilka wydziałów i uczestniczyli w specjalistycznych warsztatach dotyczących m.in. używania kamery termowizyjnej w profilaktyce zdrowia koni, programowania robotów, produkcji przetworów mleczarskich.

Owocem zjazdu 2 komisji branżowych było podpisanie ekoDEKLARACJI w ramach tzw. ekoKOALICJI uczelni. Sygnatariusze ekoDEKLARACJI, reprezentujący 22 polskie uczelnie, zgłaszają gotowość prowadzenia działań dotyczących przede wszystkim ochrony fauny i flory, ograniczenia emisji i produkcji szkodliwych substancji, zahamowania degradacji ekosystemów.

 

Te postulaty wpisują się idee zielonego kampusu, realizowane przez władze UWM i zapisane w strategii rozwoju uczelni na najbliższe lata. Strategia zakłada m.in. ograniczenie zużycia papieru i stopniowe wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, budowę farm fotowoltaicznych, prowadzenie badań dotyczących poprawy jakości życia i bezpieczeństwa żywności. Na UWM działa także interdyscyplinarny zespół Green Team koordynujący realizację działań związanych z ekologią i ekorozwojem.

Na pamiątkę podpisania ekoDEKLARACJI studenci posadzili drzewa, które podarowało Nadleśnictwo Olsztyn.

mah