Prof. Stolarski – doradcą i ekspertem

prof. Stolarski
Prof. Mariusz Stolarski - kierownik Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców UWM został członkiem Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz ekspertem w programie Doktorat wdrożeniowy.

Profesor Mariusz Stolarski z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM prowadzi badania związane z biosurowcami, biogospodarką i odnawialnymi źródłami energii. Inne jego zainteresowania to hodowla, produkcyjność, jakość biomasy i możliwości wykorzystania wieloletnich i jednorocznych roślin alternatywnych do celów energetycznych i przemysłowych; technologie produkcji i logistyka pozyskiwania biosurowców, ich przetwarzanie do bioproduktów o wyższej wartości dodanej oraz konwersja do biopaliw stałych, ciekłych i gazowych; kaskadowe wykorzystanie różnych rodzajów biosurowców pochodzenia rolniczego i leśnego, biokonwersja różnych rodzajów pozostałości biomasowych z wykorzystaniem owadów; ocena efektywności ekonomicznej, energetycznej i środowiskowej uprawy; produkcja, logistyka oraz przetwórstwo biosurowców; charakterystyka i ocena możliwości wykorzystania biomasy i innych odnawialnych źródeł energii na różnych poziomach. Jest autorem ponad 300 publikacji. Brał udział w 14 krajowych i 8 międzynarodowych projektach naukowych.

Do Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach - Państwowy Instytut Badawczy powołał go Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To jedna z wiodących jednostek badawczo-rozwojowych podległa temu ministerstwu. Celem głównym instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie zrównoważonego rozwoju produkcji roślinnej oraz ochrony i kształtowania środowiska rolniczego, wspieranie decyzji resortu rolnictwa i władz regionalnych, a także dostarczanie informacji i zaleceń dla doradztwa i praktyki rolniczej. Oprócz tego prowadzi projekty badawcze, szkołę doktorską i wykonuje ekspertyzy. Jego główną siedzibą jest pałac Czartoryskich w Puławach. Kadencja rady trwa do 2025 r. Pierwsze posiedzenie rady odbyło się 17 listopada.

Na eksperta zespołu oceniającego wnioski i raporty w programie Doktorat wdrożeniowy powołał go Minister Edukacji i Nauki. Jest to program polegający na kształceniu przez uczelnie doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami. Efektem tej współpracy ma być wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

- Czuję się wyróżniony tymi powołaniami. To dla mnie dowód na to, że moja praca jest doceniana, że swoją wiedzą mogę się podzielić z innymi. W tych gremiach zasiadają naukowcy, przedstawiciele firm, ośrodków doradztwa, ministerstw, a więc ludzie bardzo kompetentni. Znaleźć się w ich gronie to zaszczyt – komentuje prof. Stolarski.

Prof. Stolarski to już 4. pracownik Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa zasiadający w radzie naukowej. Z tego wydziały w Radzie Naukowej Instytutu Ogrodnictwa zasiadają: prof. Krzysztof Jankowski i prof. Bożena Kordan, a w radzie Instytutu Ochrony Roślin – prof. Józef Tyburski.

lek