Prof. Stanisław Pikulski - wspomnienie

prof. Stanisław Pikulski
Prof. Stanisław Pikulski - zasłużony profesor, wybitny uczony oraz wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej zmarł 23 grudnia 2016 r.

Prof. Stanisław Pikulski studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zdobywając tytuł magistra prawa. W 1981 r. na macierzystym wydziale obronił, napisaną pod kierunkiem prof. Tadeusza Hanauska, pracę doktorską pt. „Przestępstwa szpiegostwa. W teorii i praktyce”. W 1991 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa karnego materialnego i kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Zabójstwo z zazdrości”. W 2001 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Mu tytuł naukowy profesora w zakresie nauk prawnych.

Prof. Stanisław Pikulski w lutym 1998 r. podjął pracę w Instytucie Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, która w 1999 r. weszła w skład Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Po powołaniu Uniwersytetu, Prof. S. Pikulski pełnił funkcję prodziekana na Wydziale Zarządzania i Administracji. Rektor UWM prof. Ryszard Górecki powierzył Mu obowiązki pełnomocnika ds. utworzenia Wydziału Prawa i Administracji. W lipcu 2001 r. Profesor S. Pikulski został pierwszym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji. Po pierwszej kadencji ponownie został wybrany dziekanem na drugą kadencję. W 2013 r. po raz kolejny pełnił tę funkcję.

W swojej karierze zawodowej Prof. S. Pikulski dwukrotnie pełnił funkcję rektora w uczelniach prywatnych - w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku oraz w Wyższej Szkole Euroregionalnej w Józefowie.

Praca naukowo-dydaktyczna Prof. S. Pikulskiego rozpoczęła się w Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie, w Instytucie Kryminalistyki i Kryminologii, gdzie pełnił funkcję kierownika Zakładu Przestępczości Gospodarczej. Następnie na Wydziale Bezpieczeństwa Państwa pełnił funkcję prodziekana ds. naukowych. W latach 1996-1998 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz równolegle był zatrudniony na Wydziale Prawa w Białymstoku, filii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Stanisław Pikulski był promotorem ponad 35 doktorów nauk prawnych, występował w roli recenzenta w 6 przewodach habilitacyjnych oraz w 3 przewodach na tytuł profesora, jak również opiniował 4 osoby do zatrudnienia na stanowisko profesora na Uniwersytecie. Występował także w trzech patronatach w roli recenzenta o nadanie tytułu doktora honoris causa.

Prof. Stanisław Pikulski - autorytet z zakresu prawa karnego, pierwszy dziekan Wydziału Prawa i Administracji w latach 2001-2008 oraz w latach 2013-2016, wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi, oddany przyjaciel współpracowników i studentów zmarł 23 grudnia. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Przyjaciele i współpracownicy

w kategorii