Spotkanie z dziekanami

Parametryzacja, podsumowanie rekrutacji, finanse... To tylko niektóre z uniwersyteckich tematów omówionych na spotkaniu kolegium rektorskiego z dziekanami wszystkich wydziałów. Dzięki wspólnym debatom tego gremium coraz więcej informacji o funkcjonowaniu uniwersytetu trafia bezpośrednio do pracowników.

Po raz kolejny kolegium rektorskie spotkało się z dziekanami wszystkich wydziałów, by omówić najważniejsze sprawy uczelni. Rektor UWM, prof. Ryszard Górecki podkreślił, że dzięki wspólnym debatom tego gremium coraz więcej informacji o funkcjonowaniu uniwersytetu trafia bezpośrednio do pracowników. Chciałbym, by te spotkania odbywały się raz w miesiącu - mówił rektor.

Pierwszym tematem obrad była parametryzacja i jej wyniki. Sprawę tę referował prorektor Jerzy Jaroszewski. Jak wiadomo 6 wydziałów UWM znalazło się w kategorii A, pozostałe w kategorii B. Do kategorii A niewiele punktów brakuje wydziałom: Kształtowania Środowiska i Rolnictwa i Nauk Ekonomicznych. W wypadku 4 wydziałów ( WBZ, WNoŻ, WNoŚ, WMW) uzyskanie kategorii A oznacza zdobycie najwyższej oceny, gdyż w GWO (Grupie Wspólnej Oceny), w której klasyfikowane były te wydziały nie ma kategorii A+. Wg tegorocznej parametryzacji UWM jest na 9 miejscu wśród uniwersytetów, ale w ścisłej czołówce tzw. uniwersytetów młodszych.

Podsumowanie rekrutacji przedstawił prorektor ds. studenckich prof. Janusz Piechocki. W roku akademickim 2013/14 na studiach stacjonarnych naukę podjęło 10 685 osób. Na studiach niestacjonarnych kształcenie rozpoczyna blisko 2 500 osób. Biorąc pod uwagę rekrutację śródroczną niedobór studentów to jedynie 640 (studia stacjonarne) i 760 (studia niestacjonarne) . W obliczu niżu demograficznego i w zestawieniu z innymi uczelniami mamy dość dobry wynik rekrutacji- podkreślał prof. J. Piechocki. Prognozy demograficzne mówią, iż tendencja spadkowa liczby kandydatów będzie się utrzymywać jeszcze do 2021 roku.

Prorektor ds. kształcenia, prof. Jerzy Przyborowski powiedział, iż zestawienie sumujące po rekrutacji daje optymistyczny wygląd, ale jasno wskazuje na kierunki zagrożone. Niska liczba studentów na niektórych kierunkach powoduje wzrost kosztów kształcenia. Po podziale na specjalności (które powinniśmy ograniczać) dochodzi do tego, ze wykłady organizowane są dla bardzo małych grup. Trzeba poważnie myśleć o zamykaniu kierunków, w to miejsce będziemy proponować nowe kierunki, ale te decyzje powinny być poprzedzone solidną analizą- mówił prof. J. Przyborowski.

Sławomira Pietrzyk, kwestor uczelni przedstawiła stan finansów. Wynika z niego, że zadłużenie uczelni znacząco się już zmniejszyło. Rektor R. Górecki przypomniał jeszcze o zadłużeniu wewnętrznym, ale podkreślił, że – jeśli rozliczymy dobrze projekty- to ratowanie finansów uczelni powinno się udać. Przy tej okazji podziękował dziekanom za współpracę choćby przy sprawie godzin ponadwymiarowych.

Prorektor Mirosław Gornowicz przedstawił środki limitowane na wydziałach w roku 2013 oraz ilości godzin ponadwymiarowych. Podkreślił potrzebę zwiększenia samodzielności finansowej wydziałów. Poinformował jakie projekty kluczowe zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego:

Inteligentne technologie w ochronie środowiska;

Mapa drogowa infrastruktury badawczej – Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia En FoodLife;

Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości;

Infrastruktura dydaktyczno-badawcza dostosowana do „smart specialization” w zakresie drzewnictwa;

Regionalne Centrum Informacji Medycznych;

Brokerzy innowacji w produkcji żywności;

Warmińsko-Mazurskie Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze.

Stan zatrudnienia na UWM zreferował prorektor Grzegorz Białuński. Kanclerz dr Aleksander Socha zreferował plany dotyczące zagospodarowania Centrum Edukacji Technologicznej, przedstawił propozycje zmian lokalizacji niektórych jednostek oraz zapowiedział nowe zasady organizacji ruchu w kampusie. Dziekan Wydziału Nauk Medycznych, prof. Wojciech Maksymowicz zaprosił wszystkich na uroczyste otwarcie Szpitala Uniwersyteckiego 18 października 2013 roku.

wu

w kategorii