Prof. Sierota w radzie Instytutu Badawczego Leśnictwa

prof. Sierota
Prof. Zbigniew Sierota z Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM został członkiem Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa. Powołał go do niej Minister Klimatu i Środowiska.

Rada Naukowa IBL jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu, posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowań doktorskich i habilitacyjnych. Minister powołał prof. Sierotę na kadencję 2021-25. Instytut Badawczy Leśnictwa prowadzi badania i prace rozwojowe w zakresie: zalesiania i odnawiania lasu, pielęgnacji, użytkowania, a także ekologii, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i polityki leśnej. Instytut aktywnie uczestniczy w opracowaniu, na rzecz organów władzy państwowej, aktów prawnych oraz innych dokumentów, w tym wynikających z międzynarodowych konwencji i porozumień, a także polityki leśnej państwa.

Instytut został założony w 1930 r. Od 1945 r. istnieje jako Instytut Badawczy Leśnictwa, działający obecnie pod nadzorem Ministra Środowiska. W strukturze Instytutu znajduje się 7 zakładów i 2 laboratoria, które prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie: zalesiania i odnawiania lasu, pielęgnacji, użytkowania, a także ekologii, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i polityki leśnej. Instytut aktywnie uczestniczy w opracowaniu aktów prawnych oraz innych dokumentów. Jest partnerem przy realizacji projektów finansowanych ze środków UE. Jest organizatorem i współorganizatorem wielu międzynarodowych i krajowych spotkań, seminariów, szkoleń, warsztatów oraz konferencji, a także prowadzi edukację przyrodniczo-leśną dzieci i młodzieży. Biblioteka IBL gromadzi od 80 lat piśmiennictwo leśne, zaś jej zasoby są największe w tej części Europy.

- To już moja kolejna kadencja w radzie. Poprzednio zasiadałem w niej z racji pracy w instytucie, a obecnie jako przedstawiciel UWM. Członkostwo w radzie to nobilitacja dla mnie i naszej Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu, bo zasiadają w niej przedstawiciele wszystkich nauk leśnych. Rada pracuje podczas comiesięcznych spotkań bezpośrednich oraz online. Jeśli zajdzie potrzeba, np. obrona prac doktorskich, czy habilitacje to częściej – mówi prof. Sierota.

Prof. Zbigniew Sierota jest fitopatologiem. Absolwent Wydziału Leśnego SGGW. Doktor nauk leśnych w 1980 r., dr habilitowany w 1996 r., profesor nauk leśnych w 2000 r.; staże zagraniczne: Niemcy, Finlandia, Francja, Japonia. Pracował w Instytucie Badawczym Leśnictwa 50 lat, a od 2011 r. pracuje na UWM. Zajmuje się fitopatologią i chorobami lasu oraz problematyką monitoringu fitopatologicznego. Promotor 4 rozpraw doktorskich zakończonych i 2 przewodów doktorskich. Autor i współautor ponad 140 oryginalnych prac twórczych i wielu popularno-naukowych oraz ponad 120 niepublikowanych raportów, dokumentacji i ekspertyz. Autor książek „Choroby lasu” i „Gdy las choruje” oraz współautor „Las-człowiek…człowiek-las” i „Grzyby jakich nie znamy”. Były kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich w IBL. Pełnił z wyboru funkcję przewodniczącego Komitetu Nauk Leśnych PAN.

lek