Senat. Zmiany w statucie

Zmiany w statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz stanowisko Senatu w sprawie powoływania kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych były tematem październikowego posiedzenia Senatu UWM.

Posiedzenie Senatu (28.10.) rozpoczął prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, który pogratulował ks. Jackowi Pawlikowi, nowemu dziekanowi Wydziału Teologii oraz nowym profesorom belwederskim: prof. Renacie Ciereszko, prof. Ewie Dzikiej oraz prof. Leylandowi Fraserowi.

Następnie prof. Ryszard Źróbek, przewodniczący senackiej komisji statutowej zaprezentował zmiany w statucie uczelni. Dotyczyły one m.in. posiedzeń organu kolegialnego oraz zmian składu organu kolegialnego podstawowej jednostki organizacyjnej w trakcie kadencji. Senat uchwałę przyjął jednomyślnie, podobnie jak kolejną - dotyczącą trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim. Najistotniejszy w tej uchwale zapis dotyczył tego, że urlopy wypoczynkowe udzielane są zgodnie z planem urlopów, bez potrzeby składania wniosków urlopowych.

Z uwagi na zbliżający się upływ kadencji dotychczasowych kierowników jednostek, prof. Zbigniew Wieczorek przedstawił stanowisko Senatu UWM w sprawie powoływania nowych kierowników na kadencję rozpoczynająca się 1 stycznia 2015 roku.

Prof. Janusz Piechocki, prorektor ds. studenckich szczegółowo podsumował rekrutację. Kandydatów na studia było 17850, z czego na pierwszy rok przyjęto 9678 osób. Łącznie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studia rozpoczną 152 osoby więcej niż planowaliśmy. Prorektor poinformował również, które kierunki studiów nie zostały uruchomione w ciągu ostatnich 2 lat. Na studiach stacjonarnych to: edukacja techniczno-informatyczna (studia I st.), filologia sp. filologia rosyjska (studia II st.), filologia sp. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego (studia I st.), filologia sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (studia I i II st.), ogrodnictwo (studia I st.), a na studiach niestacjonarnych: administracja - WSTiS w Ełku (studia I st.), filologia sp. filologia germańska (studia II st.), filologia sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (studia II st.), filologia polska (studia I st.), geodezja i kartografia – WSTiS w Ełku (studia I st.), gospodarka przestrzenna (studia II st.), historia (studia I i II st.), matematyka (studia II st.), nauki o rodzinie (studia II st.), ochrona środowiska WKŚiR (studia I i II st.), ochrona środowiska WNoŚ (studia II st.), politologia (studia I i II st.), prawo kanoniczne (studia jednolite magisterskie), socjologia (studia I st.), stosunki międzynarodowe (studia I st.), towaroznawstwo (studia I st.).

Projekt uchwały w sprawie zasad postępowania przy wystąpieniu w jednostce organizacyjnej niedoboru pensum dydaktycznego przedstawił dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, prorektor ds. kształcenia. Prezentując projekt zwrócił uwagę zebranych na zapis uchwały uznający za niedopuszczalne wykazywanie niedoboru pensum w planach obciążenia dydaktycznego. Wskazał również na zapis określający tryb postępowania w przypadku wystąpienia w jednostce niedoboru pensum dydaktycznego. Uchwałę członkowie Senatu przyjęli przy jednym głosie przeciwnym i 8 wstrzymujących się.

Kolejny punkt posiedzenia Senatu dotyczył sprzedaży gruntów należących do UWM. Mówił o nich dr Aleksander Socha. Kanclerz UWM zaznaczył, że zgodnie ze stanowiskiem kolegium rektorskiego połowa wpływu ze sprzedaży będzie przeznaczona na spłatę zadłużenia uczelni. Druga połowa sfinansuje przyszłe inwestycje takie, jak budowa obiektów dydaktycznych dla Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych.


***

Po zakończeniu obrad Senatu odbyło się wspólne posiedzenie Senatu i Konwentu UWM. Przedstawiciele samorządu, uczeni, a także przedsiębiorcy z regionu rozmawiali o nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, a zarazem przewodniczący Konwentu poinformował, że nowa perspektywa finansowa jest rekordowa dla Polski i wynosi ok. 82,5 mld euro. Marszałek podkreślił, że Warmia i Mazury z samego Regionalnego Programu Operacyjnego mogą otrzymać 1,7 mld euro. To ogromna szansa, którą powinniśmy wykorzystać, aby w 2020 r. mieć konkurencyjny rynek i silną gospodarkę. Jacek Protas mówił także o tym, że w przeciwieństwie do lat 2007-2013 Komisja Europejska kładzie nacisk na to, aby fundusze w 90% dotyczyły przedsiębiorstw i tylko w 10% instytucji publicznych. Wsparciem finansowym objętych zostanie 8 osi priorytetowych. Najwięcej, bo aż 215 mln euro, zostanie przeznaczonych na badania naukowe i innowacje.

Rektor po raz kolejny podkreślił, że zadaniem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest kształcenie studentów na potrzeby rynku pracy. Uczelnia planuje utworzyć kierunki praktyczne, które w swoim programie przewidują zajęcia również w firmach. Te kierunki zaprezentował prorektor Jerzy Przyborowski. Są to: broker innowacji w przemyśle spożywczym, technologia drewna, inżynieria drogowa, logistyka, zarządzanie w gastronomii, hotelarstwie i turystyce, gerontologia i opieka nad osobami starszymi, gastronomia-sztuka kulinarna oraz administracja społeczeństwa informatycznego.

Oprócz tego UWM zgłosił 7 projektów do kontraktu terytorialnego: inteligentne technologie w ochronie środowiska, mapa drogowa infrastruktury badawczej - Konsorcjum EnFoodLife, innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości, infrastruktura dydaktyczno-badawcza dostosowana do smart specjalization w zakresie drzewnictwa, Regionalne Centrum Informacji Medycznych, brokerzy innowacji w produkcji żywności oraz Warmińsko-Mazurskie Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze.

Przykładem współpracy nauki i biznesu jest list intencyjny o współpracy i rozwoju infrastruktury naukowej na rzecz polskiego rynku rolnego, który we wrześniu br. podpisali Ryszard Górecki, rektor UWM i Józef Wiśniewski, prezes Wytwórni Pasz WIPASZ. W efekcie wspólnych działań ma powstać w przyszłości Instytut Badań i Innowacji w Krośnie koło Pasłęka.


Sylwia Zadworna

w kategorii