Senat. W przyszłość z nowym programem

Porządek obrad posiedzenia Senatu UWM z 24 stycznia liczył tylko 6 punktów, ale składało się na niego wiele różnych spraw. Najważniejsze były programy rozwoju wydziałów.

Na wstępie prof. Ryszard Górecki, rektor UWM pogratulował studentom i doktorantom UWM stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Otrzymało je aż 12 studentów i 3 doktorantów.

Prof. Ryszard Żróbek, przewodniczacy senackiej Komisji Statautowej przedstawił zmiany w statucie UWM. Zasadnicza - polega na tym, że teraz wprowadzono tryb odwoływania i zawieszania kierowników. Senat przyjął tę zmianę bez uwag.

Następnie Senat przegłosował wniosek o nadanie doktoratu honoris causa abp. Edmundowi Piszczowi, byłemu metropolicie warmińsko-mazurskiemu i prof. Jerzemu Buzkowi, byłemu premierowi rządu polskiego. Obaj otrzymają to wyróżnienie w uznaniu zasług w procesie tworzenia UWM.

Kolejnymi punktami obrad było zaaprobowanie awansów zawodowych 10 nauczycieli akademickich i kandydatów do nagród. Ich lista liczy: 55 kandydatów do nagród państwowych, 10 do medalu Komisji Edukacji Narodowej i 2 do Odznaki Honorowej „Zasłużony dla rolnictwa”.

Dr hab. Mirosław Gornowicz, prorektor UWM ds. ekonomicznych i rozwoju poinformował zebranych, o zaawansowaniu prac nad projektami budżetów wydziałowych.

- Bedą gotowe na przełomie stycznia i lutego i wtedy zaproszę dziekanów na ich konsultacje - powiedział.

Przeglądu funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2012/13 dokonał dr hab. Jerzy Przyborowski, prorektor UWM ds. kształcenia. Przedstawił mocne i słabe strony poszczególnych obszarów systemu oraz zalecenia, co należy zrobić, aby je poprawić.

Komentując tę część obrad prof. Ryszard Górecki, rektor UWM zwrócił uwagę Komisji Kadrowej Senatu, aby przy ustalaniu podwyżek płac, jako kryterium uwzględniła także osiągnięcia dydaktyczne.

Żywe zainteresowanie członków Senatu wzbudziło drugie wystąpienie prorektora Przyborowskiego, w którym przedstawił wyniki badania losów absolwentów UWM rocznika 2011/12. Zostało ono przeprowadzone na ok. 2 tys. absolwentów spośród ok. 9 tys. Wynika z niego, że w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów 73% absolwentów już znalazło pracę lub prowadziło działalność gospodarczą, w tym w wyuczonym zawodzie lub zawodzie pokrewnym aż 72%. Jedna trzecia tych, którzy pozostawali bezrobotni w momencie sporządzania ankiety – jeszcze pracy nie szukała.

Naszemu Uniwersytetowi przybyło 4 nowych partnerów zagranicznych: filia Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Kaliningradzie, Akademia Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Zagrzebiu (Chorwacja), Kaukaski Uniwersytet Międzynarodowy (Gruzja) i Kazachski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Ałmaty (Kazachstan).

Dla uczczenia 15-lecia powstania uczelni Senat poparł ideę wystąpienia do władz Olsztyna o nadanie nazwy Aleja Uniwersytecka fragmentowi dotychczasowej Alei Warszawskiej od starej pętli autobusowej w Kortowie do granic miasta w kierunku Warszawy.

W dalszej części posiedzenia dziekani 4 wydziałów - Bioinżynierii Zwierząt Biologii i Biotechnologii, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Humanistycznego przedstawili programy rozwoju swoich jednostek. Omówili w nich słabe i mocne strony oraz cele strategiczne.

Prof. Ryszard Górecki ocenił je pozytywnie, jak też zaangażowanie wydziałów w proces przystosowywania uczelni do nowych wyzwań. Podsumowując programy zaapelował do wydziałów, aby pomyślały o integracji. To pozwoli lepiej wykorzystać potencjał kadrowy w celu zdobycia kolejnych uprawnień akademickich, podniesienia ich kategorii i co za tym idzie - lepszego finansowania.

Na następnych posiedzeniach Senatu swe programy przedstawią pozostałe wydziały.

lek

w kategorii