Senat. Prowizorium budżetowe

Ostatnie w tym roku posiedzenie Senatu UWM odbyło się przed Świętami Bożego Narodzenia (20.12.). Obrady poświęcone były kwestiom kadrowym, ekonomicznym, naukowym i dydaktycznym.

Prof. Zbigniew Wieczorek, przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kadrowych przedstawił zmiany w statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wśród nich dodano m.in. punkt mówiący o tym, że do kompetencji Senatu należy podejmowanie uchwał w sprawach dodatkowego zatrudnienia nauczyciela akademickiego będącego organem jednoosobowym Uniwersytetu w ramach stosunku pracy. Dodano również, że określanie minimalnych kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach pozawydziałowych, a także określanie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego należy do zadań Senatu. Senat tę uchwałę przyjął jednomyślnie.

Prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia omówił uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim lub praktycznym w kontekście zmiany przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

- Nowa regulacja wprowadza zasadę, że tylko podstawowa jednostka organizacyjna, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora będzie mogła prowadzić kształcenie na kierunkach o profilu ogólnoakademickim - w ramach obszarów kształcenia oraz dziedzin odpowiadających uprawnieniom do nadawania tych stopni, a także będzie mogła prowadzić kształcenie na kierunkach o profilu praktycznym. Podstawowa jednostka organizacyjna nieposiadająca uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i doktora w obszarze kształcenia i dziedziny, do których przyporządkowany jest kierunek, będzie zobowiązana do prowadzenia studiów na kierunkach o profilu praktycznym - wyjaśniał prorektor.

O strategicznym programie badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG mówił prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki.

- Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski - mówił prorektor. – Cele programu to rozwój współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, zwiększenie udziału polskich zespołów badawczych w europejskich programach w zakresie badań i innowacji, pobudzenie aktywności badawczej prywatnego sektora gospodarczego oraz przygotowanie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań - dodał.

Prof. Jaroszewski zaprezentował także aktywność wydziałów w ostatnich 3 konkursach NCN.

Kolejny punkt obrad Senatu dotyczył spraw kadrowych. Przedstawił je prof. Grzegorz Białuński, prorektor ds. kadr. W głosowaniu tajnym Senat przyznał Medal Benemerenti Universitati Nostrae prof. Józefowi Górniewiczowi oraz prof. Wojciechowi Maksymowiczowi. Prof. Górniewicz otrzyma medal za zasługi w procesie tworzenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz pełnienie funkcji prorektora w latach 1999-2008 i rektora w kadencji 2008-2012 UWM, a prof. Maksymowicz za zasługi w procesie tworzenia wyższego kształcenia medycznego na Warmii i Mazurach oraz pełnienie funkcji pierwszego dziekana Wydziału Nauk Medycznych UWM.

Następnie Senat przyjął stanowisko w sprawie funkcjonowania Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Działalność i strukturę Wydawnictwa omówiła jego redaktor naczelny - Aurelia Grejner.

Kolejny punkt spotkania dotyczył finansów. Senat UWM jednomyślnie przyjął prowizorium 3 planów rzeczowo-finansowych dotyczących: uczelni bez Wydziału Nauk Medycznych, samego Wydziału Nauk Medycznych oraz Uniwersytetu z Wydziałem Nauk Medycznych.

Głos w tej kwestii zabrał prof. Mirosław Gornowicz, prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju. UWM łącznie z WNM spodziewa się przychodów w wysokości ok. 397 mln zł. Koszty wyniosą ok. 396,5 mln, a zysk 33 tys. zł.

Pod koniec obrad w sali senatu zjawili się ze światełkiem betlejemskim harcerze z Harcerskiego Kręgu Akademickiego ZHP. Następnie członkowie Senatu udali się do starej kotłowni, gdzie odbyło się spotkanie opłatkowe.

- Zdrowych, wesołych i pogodnych świąt i żebyśmy zadbali o dobrą atmosferę w Nowym Roku – życzył rektor UWM, prof. Ryszard Górecki.

syla

w kategorii