Senat. Pracowity koniec wakacji

Pierwsze powakacyjne posiedzenie Senatu UWM (24.09.) było bardzo pracowite. Oprócz tradycyjnego sprawozdania z działalności Uniwersytetu w minionym roku akademickim senatorzy rozważali wiele ważnych spraw.

 

Kształcenie

Tę część działalności UWM referował prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia. W ub. roku akademickim na studiach stacjonarnych studenci mieli możliwość studiowania na 58 kierunkach, a na niestacjonarnych - na 39. Studia doktoranckie oferowały 16 dyscyplin, a podyplomowe 142. Uczelnię wizytowały 3 zespoły Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Prawa i Administracji uzyskał już pozytywną ocenę. Natomiast Wydział Nauk Technicznych jeszcze czeka na decyzję PKA. Ważnym wydarzeniem minionego roku w sferze kształcenia było m.in. przygotowanie pełnych cykli kształcenia w języku angielskim na kierunkach: weterynaria (studia jednolite magisterskie) oraz odnawialne źródła energii (studia drugiego stopnia).

Sprawy studenckie

Mówił o nich prof. Janusz Piechocki, prorektor ds. studenckich. Przypominał, że w minionym roku UWM przyjął na studia 12,8 tys. studentów, w tym 9,8 tys. na studiach stacjonarnych i 3 tys. na niestacjonarnych. W bieżącym roku jest to 8 tys. na stacjonarnych i ponad 2,4 tys. na niestacjonarnych. W ub. r. na UWM studiowało 30 tys. studentów, a w najlepszym roku - 2007 - 36,5 tys. Umacnia się tendencja spadkowa liczby studentów ogółem. Natomiast liczba studentów niestacjonarnych maleje dramatycznie. Rośnie za to liczba studentów zagranicznych (nieerazmusów), ale jeszcze nie w stopniu zadawalającym. Studenci UWM nie wykorzystują możliwości o wyjazdów z programów mobilności krajowej.

Kadry

Sprawozdanie na ten temat zdał prof. Grzegorz Białuński, prorektor ds. kadr. Obecnie na Uniwersytecie pracuje 3351 osób (w przeliczeniu na pełne etaty). Jest to o 6 osób więcej niż przed rokiem, ale płatnikiem ich wynagrodzeń są rozmaite projekty. Natomiast zatrudnienie płatne z kasy UWM w ciągu roku zmalało o 36 osób.
Prof. Białuński odczytał następnie pismo Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rektora UWM. W piśmie tym Komisja wyjaśnia powody umorzenia postępowania dyscyplinarnego wszczętego wobec dr. hab. Piotra Obarka. Prof. Białuński wniósł tę kwestię na forum Senatu w związku z upublicznianiem przez dr. hab. Obarka informacji mogących wprowadzić zainteresowanych w błąd. Z pisma wynika, że Komisja umorzyła sprawę jedynie z przyczyn proceduralnych, na skutek przedawnienia i nie uniewinniła dr Obarka ze stawianych mu zarzutów.
Więcej: dokument 1.pdf , dokument 2.pdf , dokument 3.pdf , dokument 4.pdf , przepisy1.pdf , przepisy2.pdf

Nauka

To domena prof. Jerzego Jaroszewskiego, prorektora ds. nauki. Dotacja statutowa maleje. W 2012 r. wynosiła 13,2 mln zł., w tym - 12,8 mln. W 2012 r. pracownicy UWM realizowali 240 projektów badawczych MNiSW, NCBiR oraz NCN na kwotę 16,6 mln zł, w tym - 192 na kwotę 12,2 mln zł finansowanych głównie przez NCN. Jednakże pełne porównanie będzie możliwe dopiero na koniec roku, gdy rozstrzygnięte zostaną aktualnie trwające konkursy. Skuteczność pozyskiwania grantów wynosi ok. 15%, co nie odbiega od średniej krajowej, ale nie jest powodem do zadowolenia. Zmalała także aktywność pozyskiwaniu środków w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi. W 2012 r. UWM zyskał na tej współpracy 9,2 mln zł, w tym - 4,7, co sugeruje, że przychody z tego źródła na koniec roku będą niższe. Rok 2012 zaowocował zgłoszeniem 43 patentów i zdobyciem 24. W tym roku do chwili obecnej zgłoszono 20 i otrzymano 15.
Tendencję wzrostową odnotowano w wymianie zagranicznej pracowników, jak i studentów w ramach programu Erasmus.

Majątek

Związane z nim zagadnienia przybliżał dr Aleksander Socha, kanclerz UWM. Mamy 5,5 tys. ha ziemi własnej i 690 ha dzierżawionej (są to wody), uprawianej przez Uniwersyteckie spółki, które są dochodowe. UWM ma obecnie rozpoczętych 28 inwestycji. Wartość środków trwałych będących w budowie wynosi 354 mln zł. Za to remonty w tym roku zostały ograniczone tylko do 409 tys. zł.

Finanse

Zaznajamiał z nimi prof. Mirosław Gornowicz, prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju. Rok 2012 UWM zamknął wynikiem ujemnym - 5,8 mln zł. Był on skutkiem znacznego zmniejszenia wpływów z usług edukacyjnych, z projektów badawczych oraz niewykonania planu sprzedaży uniwersyteckich nieruchomości. Bieżąca sytuacja finansowa uczelni jest jednak stabilna. Duże obciążenie dla finansów Uczelni stanowią koszty obsługi wcześniej zaciągniętego kredytu.
Tę część sprawozdania finansowego skomentował na gorąco rektor prof. Górecki, który podkreślił, że chociaż liczba studentów od kilku lat spada - to UWM szczęśliwie unika zwolnień zbiorowych pracowników, co już dzieje się na innych uczelniach.
Rektor po raz kolejny stwierdził, że centralne zarządzanie finansami z pozycji rektorskiej tak skomplikowanej jednostki, jak uniwersytet jest mało efektywne i za celowe uważa scedowanie części dotacji i uprawnień finansowych na wydziały.
Zarys koncepcji zwiększenia samodzielności finansowej wydziałów przedstawił prorektor prof. Gornowicz. Koncepcję tę poparli w dyskusji dziekani-profesorowie: Heller, Maksymowicz, Duksa i Koncicki.
- Tylko scedowanie uprawnień i ujednolicenie celów na każdym poziomie zarządzania na UWM daje szansę, że wybrniemy z trudnej sytuacji. Takie słowa powinniśmy usłyszeć już kilka lat temu. Nie może być tak, że wszyscy są tylko klientami rektora - spuentował prof. Heller.
Kwestie referowane przez kierownictwo uczelni, a związane z jej działalnością w minionym roku akademickim były zaledwie wycinkiem tego wszystkiego, co znalazło się w dorocznym sprawozdaniu liczącym ok. 170 stron.
Kwestie referowane przez kierownictwo uczelni, a związane z jej działalnością w minionym roku akademickim były zaledwie wycinkiem tego wszystkiego, co znalazło się w dorocznym sprawozdaniu liczącym ok. 170 stron.

* * *

Druga cześć obrad była również bardzo pracowita i różnorodna. Senat podjął szereg uchwał w sprawach kadrowych, zmianach organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych, o przyznaniu odznaczeń osobom zasłużonym dla UWM, w sprawie nawiązania współpracy, nowych zasad przyznawania urlopów naukowych. Zapoznał się bliżej z wynikami tegorocznej rekrutacji. Ustalił także nowe zasady ruchu drogowego w Kortowie i zadecydował o przyjęciu od samorządu wojewódzkiego darowizny - nieruchomości w Łyńskim Młynie gm. Nidzica. Więcej o posiedzeniu Senatu z 24.09. w październikowych „Wiadomościach Uniwersyteckich".

lek

 

w kategorii